The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง

ที่มา :  สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒

 

175651

 

ความหมาย

 

          การเข้าประจำกองและประดับดาวของลูกเสือสำรอง หมายถึง กระบวนการต้อนรับเด็กที่มีอายุในช่วง ๘-๑๑ ปี เข้าเป็นลูกเสือใหม่ และแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

 

ความเป็นมา

ลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกิจการลูกเสือสำหรับเด็กเล็กไว้ โดยเขียนเป็นคู่มือลูกเสือสำรอง (Wolf Cub Handbook) เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๕๙ กำหนดให้เด็กเล็กที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือต้องเรียนรู้และได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง คำปฏิญาณและกฎ การแสดงความเคารพเป็นหมู่ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสำรอง ความสนใจในธรรมชาติ สัตว์ ป่าดงพงไพร

ได้มีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของลูกเสือสำรองเหล่านี้จนในปัจจุบันนี้ จัดให้มีหลักสูตรกิจกรรมและรูปแบบการดำเนินกิจการลูกเสือสำรองตามขั้นตอนต่อไปนี้

175652

การเข้าประจำกอง

เด็กที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือสำรองก่อนจะเข้าพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรองต้องเรียนรู้และได้รับการฝึกอบรมในนิยาย เรื่องเมาคลี ประวัติเริ่มกิจการลูกเสือสำรอง การทำความเคารพเป็นหมู่ ระเบียบแถวเบื้องต้น การทำความเคารพรายบุคคล การจับมือซ้าย คติพจน์ของลูกเสือสำรอง รู้จักคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง

การกระทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง มี ๒ แบบ

แบบที่ ๑ พิธีการของลูกเสือสำรองที่ยังไม่มีกอง

แบบที่ ๒ พิธีการของลูกเสือสำรองที่มีกองอยู่แล้ว

แบบที่ ๑ พิธีการของลูกเสือสำรองที่ยังไม่มีกอง ปฏิบัติดังนี้

๑. ลูกเสือใหม่ทั้งหมดเข้าแถวเป็นแถวตอนหมู่หน้าผู้กำกับลูกเสือ แต่งเครื่องแบบครบ

๒. หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองแล้ว กับเครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดกระเป๋าเสื้ออยู่ที่ผู้กำกับลูกเสือ

๓. ธงประจำกอง ให้รองผู้กำกับลูกเสือถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม

๔. ผู้กำกับลูกเสือเรียกลูกเสือใหม่ออกมายืนหน้าผู้กำกับลูกเสือครั้งละหมู่ โดยออกคำสั่งว่า  
“หมู่สี...”  ให้หมู่สีนั้นออกมายืนเป็นแถวหน้ากระดาน

๕. ผู้กำกับลูกเสือสอบถามลูกเสือใหม่

ผู้กำกับ        :     “เจ้าต้องการเป็นลูกเสือสำรองใช่ไหม”

ลูกเสือใหม่   :     “ใช่ครับ”

ผู้กำกับ        :     “เจ้าเข้าใจกฎ คำปฏิญาณ การทำความเคารพและการทำแกรนด์ฮาวล์ หรือไม่”

ลูกเสือใหม่   :     “ข้าเข้าใจและปฏิบัติได้”

ผู้กำกับ        :     “กฎมีว่าอย่างไร”

ลูกเสือใหม่   :     “ข้อ ๑ ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่”
“ข้อ ๒ ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง”

ผู้กำกับ        :     “ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อได้หรือไม่ว่า”
“ข้อ ๑ เจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
“ข้อ ๒ เจ้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน”

ลูกเสือใหม่   :     ทำวันทยหัตถ์ “ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นทุกวัน”  (ผู้กำกับลูกเสือทำวันทยหัตถ์ ๒ นิ้ว ส่วนรองผู้กำกับลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่นทำรหัสลูกเสือ ๓ นิ้ว)

ผู้กำกับ        :     “เจ้าจงรักษาคำมั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่นต่อไป บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสำรอง และเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว” ลูกเสือลดมือลง

๖. เมื่อผู้กำกับลูกเสือหรือประธานมอบเครื่องหมาย หมวกและสัมผัสมือกับลูกเสือใหม่แล้วให้ลูกเสือใหม่ไปเข้าแถวเตรียมเป็นรูปวงกลม (หมายความว่า เมื่อทุกหมู่เข้าแถวเรียบร้อยแล้ว จะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบผู้กำกับลูกเสือ) โดยออกคำสั่งว่า “ลูกเสือใหม่เข้าประจำที่-วิ่ง” ลูกเสือใหม่วิ่งไปเข้าที่ของตน (ซึ่งผู้กำกับลูกเสือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว)

๗. เสร็จสิ้นด้วยการทำแกรนด์ฮาวล์

175653

แบบที่ ๒ พิธีการของลูกเสือสำรองที่มีกองอยู่แล้ว

 

๑. กองลูกเสือสำรองทำรูปวงกลมใหญ่

175654

๒. หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองแล้ว กับเครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดกระเป๋าเสื้ออยู่ที่ผู้กำกับลูกเสือ

๓. ธงประจำกอง ให้รองผู้กำกับลูกเสือถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม

๔. ลูกเสือใหม่อยู่นอกวงกลม (แต่งเครื่องแบบครบเว้นแต่เครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดกระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กำกับลูกเสือ) ด้านหลังของหมู่ที่ตนจะเข้าอยู่

175655

๕. ผู้กำกับลูกเสือเรียกลูกเสือใหม่เข้ามาในวงกลมหน้าผู้กำกับลูกเสือ (หากหลายคนให้เข้าแถวหน้ากระดาน)

๖. ผู้กำกับลูกเสือสอบถามลูกเสือใหม่ เช่นเดียวกับการเข้าประจำกองแบบพิธีการของลูกเสือสำรอง ที่ยังไม่มีกอง

๗. ผู้กำกับลูกเสือมอบเครื่องหมายลูกเสือสำรองสำหรับติดกระเป๋า และมอบหมวกให้ลูกเสือรับมาสวมเอง ลูกเสือทำวันทยหัตถ์และลดมือลง แล้วสัมผัสมือกับผู้กำกับลูกเสือ ในกรณีที่ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือเป็นประธาน หรือเชิญผู้อื่นเป็นประธาน ก็ควรให้ทำหน้าที่แทนผู้กำกับลูกเสือตามข้อ ๗ นี้

๘. เสร็จแล้วลูกเสือใหม่ทำกลับหลังหัน ทำความเคารพลูกเสือเก่าด้วยท่าวันทยหัตถ์ ลูกเสือเก่ารับการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์เช่นกัน แล้วลดมือลงพร้อมกัน (โดยไม่ต้องสั่ง)

๙. ผู้กำกับลูกเสือสั่งลูกเสือใหม่เข้าประจำหมู่ โดยสั่งว่า “ลูกเสือใหม่เข้าประจำหมู่-วิ่ง” ลูกเสือใหม่วิ่งเข้าประจำหมู่ของตน (ซึ่งจัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว)

คุณประโยชน์ของพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง

๑. เพื่อน้อมนำให้ลูกเสือระลึกถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และผู้มีพระคุณ

๒. เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความสง่างาม และความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ตามวิถีทางของลูกเสือ

๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้กำกับลูกเสือกับลูกเสือในกอง

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3sHP4LM

 

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

ไปโรงเรียนครั้งแรก
ไปโรงเรียนครั้งแรก (ภาพ : https://navigate360.com) จะมีอะไรที่จะตื่นเต้นระทึกใจในชีวิตของเด็กปฐมวัยและคุณพ่อคุณแม่เท่ากับการไปโรงเรียนวันแรกของลูกเป็นไม่มีค่ะ สารพันคำถามจะผุดขึ้นมาในหัวสมองคุณพ่อคุณแม่ - ลูกเราจะร้องไห้ไหม? - ลูกเราจะอยู่ได้ไหม? - ลูกเราจะทำได้เหมือนเพื่อนไหม? - ลูกเราจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่า?...

สำนักอำนวยการ

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” (27 มิ.ย. 65)
Saint Theresa Innovation Fair 2022 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและสร้างสรรค์นวตกรรม เพื่อผลิตโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศจากผลงาน “ราวตากผ้าอัตโนมัติ” ที่จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฝ่ายการศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร
ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร ......................................... “ยิ่งกว่านั้น เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง” (โรม 5:3-4) เมื่อความทุกข์ทำให้เกิดความพากเพียร และความพากเพียรก็เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความหวัง ดังนั้นแล้ว ความหวังตัวนี้แหละ ที่เป็นผลของความพากเพียรอันนำไปสู่ชัยชนะต่อความท้อแท้สิ้นหวัง ถ้าเราเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ ความรู้สึก และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น ในอดีตกับทุกผู้ทุกคน...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565... ประกอบด้วย 5 รายวิชาหลัก 📚 วิชาภาษาไทย 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 👉 Download 📚 วิชาคณิตศาสตร์ 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม...

แผนกปฐมวัย

21 มิถุนายน 2565 ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”
ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธาน วจนพิธีกรรม มีครูเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน วาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 นำเสนอโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2565 วาระที่ 3 ปรึกษากระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒ ความหมาย พิธีประดับดาวดวงที่ ๒ คือ เมื่อลูกเสือสำรองจะเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ลูกเสือจะต้องเรียนรู้ และฝึกอบรมตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือดาวดวงที่ ๒ รวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ ขั้นตอนและวิธีการ เมื่อลูกเสือสำรองผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และรวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้๑. กองลูกเสือสำรองทำเป็นวงกลมใหญ่๒....

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

ป้ายงานครูพร้อม

การจัดกิจกรรมแนะแนว

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png3.png6.png9.png5.png9.png7.png
วันนี้2798
เมื่อวานนี้2237
อาทิตย์นี้2798
เดือนนี้81730
รวม1369597

Who Is Online

2
Online

วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565 23:54