The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ กับกิจการลูกเสือไทย

 

291264

 

ครั้นมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัติ ต่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระองค์ทรงปฏิบัติราชภารกิจในฐานะกษัตริย์ ในหลายๆ ด้าน กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อันส่งผลในการกระตุ้นให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้น ซึ่งนั่นเป็นการส่งสัญญาณว่ากิจการลูกเสือจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพียง 1 ปี หลังจากการขึ้นครองราชย์ รัฐบาลที่มี นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้นำ ได้ออกพระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2490 ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับพระราชบัญญัติ ปี พ.ศ.2482 แต่มีสาระที่เพิ่มขึ้นคือ

 

“กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่ง บรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ” กิจการยุวชนทหารจึงได้ถูกยุบลงไปโดยปริยาย ทำให้ลูกเสือกลับมามีบทบาทในสังคมอีกครั้ง รวมทั้งได้ทรัพย์สินที่เคยถูกถ่ายโอนให้ไปอยู่รวมกับยุวชนทหารกลับคืนมาด้วย

 

หลังจากกิจการลูกเสือถูกปลุกให้ฟื้นคืนมา ก็ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จนได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ แม้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เอง ก็ยังทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในโรงเรียนจิตรลดา และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ) ทรงสมัครเข้าเป็นลูกเสือด้วย ในปี พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติอีก 1 ฉบับ เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกิจการลูกเสือให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้น

 

โดยมาตรา 5 กำหนดให้คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยลูกเสือทั้งปวง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ และมาตรา 8 กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 นั้นมีสิ่งที่บ่งบอกถึงพัฒนาการอันสำคัญของกิจการลูกเสือในประเทศ และนับเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกิจการลูกเสือประเภทนี้ คือ การก่อตั้งกิจการลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งก่อตั้งในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ที่หมู่บ้านเหล่ากอหก ตำบลแสงพา กิ่งอำเภอนาแห้ว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยการจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรม ลูกเสือชาวบ้านนั้นจะแต่งกายอย่างไรก็ได้ที่สุภาพเรียบร้อย ข้อสำคัญต้องมีผ้าผูกคอ ว๊อคเกิ้ลรูปหน้าเสือ ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลูกเสือรุ่นแรกที่หมู่บ้านเหล่ากอหกนั้น มีมุมผ้าผูกคอเป็นรูปพระแก้วมรกตเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึงประชาชนในผืนแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและเป็นลูกเสือชาวบ้านได้

 นอกจากนี้กิจการลูกเสือของไทยยังก้าวหน้าทั้งในระดับชาติและระดับสากล เจ้าหน้าที่ลูกเสือของไทยมีโอกาสเข้าร่วมงานลูกเสือระดับโลก และขณะที่งานลูกเสือระดับโลกหลายงานก็มาจัดขึ้นที่เมืองไทยเช่นกัน

 

และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือนั้น ก็ไม่ใช่จะเพียงแค่รู้กันในหมู่คนไทย หากแต่ลูกเสือทั่วโลกก็ได้ยิน ได้ฟังและได้รู้ ในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นกัน และเหตุการณ์ที่โลกต้องจารึกไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ที่ทรงงานอันส่งเสริมกิจการลูกเสือให้ก้าวหน้าพัฒนา คือการทูลเกล้าถวายเครื่องหมายวู๊ดแบดจ์ ชั้นพิเศษ 4 บีด ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 จากศูนย์ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือนานาชาติ กิลเวลล์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่เคยมีใครที่จะได้รับถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม และไม่เคยถวายแด่พระประมุขของประเทศใดเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นบุคคลแรกของโลกที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนี้ และอีกครั้งหนึ่งในปีมหามงคลการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก (ปี พ.ศ. 2549) ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุด ประเทศไทยจึงได้มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และมีการเฉลิมฉลองกันทั้งปี

 

ในวันที่ 20 มิถุนายน พระราชาธิบดี คาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ (กษัตริย์) แห่งสวีเดน เสด็จมาเพื่อเข้าเฝ้าในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิลูกเสือโลก (World Scout Foundation) เพื่อทูลเกล้าถวายอิสริยาภรณ์สดุดีลูกเสือโลก หรือ บอร์น วูฟ (The Bronze Wolf) ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสุนัขจิ้งจอก สีบอร์น ประดับอยู่บนสายริบบิ้น พื้นคล้องคอสีเขียว ที่มีปลายสีเหลือง เป็นอิสริยาภรณ์ที่คณะกรรมการลูกเสือโลกพิจารณามอบให้เป็นเกียรติแก่บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการสนับสนุนกิจการลูกเสือ โดย BP ประมุขตลอดกาลของลูกเสือโลกเป็นผู้ริเริ่มในการมอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 และมีคนไทยเพียงไม่กี่คนที่เคยได้รับเครื่องหมายอันทรงเกียรตินี้ โดยคนแรกที่ได้รับคือ นายอภัย จันทวิมล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2514

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/32O9jNO

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12...

สำนักอำนวยการ

พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (17 พ.ค. 65)
พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน) วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม บทเทศน์: ของคุณพ่อสุขุม (ประธานในพิธี)...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา
อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ด้วย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีนโยบายให้การเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเกิดขึ้นได้จริงในโรงเรียนคาทอลิก ดังนั้นโดยผ่านทาง แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ จึงจัดให้มีการอบรม แนะนำการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ โดยมีคุณพ่อทัศมะ...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมกลุ่มงานวิชาการประจำเดือนมีนาคม
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม * * * * * * * * * มัทธิว 5:13-16...เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก...(13)ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ที่มา : สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒ ความหมาย การเข้าประจำกองและประดับดาวของลูกเสือสำรอง หมายถึง กระบวนการต้อนรับเด็กที่มีอายุในช่วง ๘-๑๑ ปี เข้าเป็นลูกเสือใหม่ และแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ความเป็นมา...

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png2.png5.png3.png0.png1.png9.png
วันนี้601
เมื่อวานนี้2338
อาทิตย์นี้8543
เดือนนี้52952
รวม1253019

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565 04:54