The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

ลูกเสือประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียแปซิฟิค รวมพลังสู้โควิด

141651

ที่มา : อาทร จันทวิมล :

https://www.naewna.com/lady/616512

จากเอกสารของสำนักงานลูกเสือโลก  

https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/NSO%20COVID-19%20Response%20Special%20Report.pdf

 

141652

เมื่อโลกเกิดวิกฤติด้วยโรคระบาดโควิด คณะลูกเสือประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่างก็ช่วยกันรวมพลังสู้โรคร้ายด้วยวิธีการต่างๆ ตามคำปฏิญาณของลูกเสือที่ว่า “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”  เช่นการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโควิดต่อประชาชน  ผลิตและแจกหน้ากากอนามัย   อาสาสมัครช่วยหน่วยแพทย์พยาบาล และหาวิธีทำกิจกรรมลูกเสือชนิดที่ไม่ต้องพบคนจำนวนมาก  เช่นการท่องเที่ยวออนไลน์  การประชุมทางไกล   การฝึกอบรมวิชาชีพ  การฝึกร้องเพลงเขียนรูป ฯลฯ  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเรียนรู้   ควรแก่การเลือกสรรวิธีการที่เหมาะสมของประเทศอื่นนำมาปฏิบัติเลียนแบบ และพัฒนาหาวิธีการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

มีรายงานกิจกรรมช่วงโควิด จากลูกเสือประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนี้ 

 

อาฟกานิสถาน (Afganistan)

141653

อาฟกานิสถานเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยการสู้รบ และความอดอยาก โรคระบาดโควิดได้ทำให้ประชาชนชาวอาฟกานิสถานต้องผจญทุกข์ทรมานเพิ่มทวีคูณด้วยการขาดความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคระบาดและวิธีป้องกันรักษา  การขาดรายได้เนื่องจากการปิดเมืองปิดร้านหยุดค้าขาย  และการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย 

ลูกเสืออาฟกานิสถาน ได้ทำกิจกรรมโดย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข อาฟกานิสถานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชะลอการแพร่กระจายและป้องกันโควิด แก่สาธารณชนโดยการแจกจ่ายใบปลิวและโซเชียลมีเดีย ช่วยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในที่สาธารณะ ยานพาหนะ ที่อยู่อาศัยและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า แจกจ่ายอาหารและชุดสุขอนามัย เพื่อลดความกดดันทางจิตใจและเศรษฐกิจให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาความอดอยาก ตัดเย็บและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยผ้าให้ตำรวจในกรุงคาบูล

“ลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ว่า  เมื่อเกิดภัยพิบัติต่อสังคมและประเทศชาติ   ลูกเสือนั้นสามารถเป็นผู้บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ มิใช่คอยแต่เป็นผู้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว”

 

ออสเตรเลีย  (Australia) 

141654

ลูกเสือออสเตรเลีย เน้นกิจกรรมลูกเสือที่บ้าน  โดยจัดทำเวปไซด์ Scout@home คล้ายของลูกเสือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แนะนำการทำกิจกรรมลูกเสือโดยไม่ต้องเดินทางไปพบกันเหมือนการชุมนุมลูกเสือปกติ  เช่น การประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเทอรเน็ต  เรียนวิชาต่างๆออนไลน์ ฟังเพลง ทำอาหาร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โทรศัพท์แบบเห็นหน้าไปยังเพื่อนหรือญาติมิตรโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ  ท่องเที่ยวในประเทศของตนเอง และต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์และแผนที่กูเกิลโดยไม่ต้องเดินทางไปเอง ผู้สนใจสามารถหารายละเอียดได้จากเวปไซด์

https://www.nsw.scouts.com.au/things-to-do/scoutinghome/

https://scouts.com.au/wp-contenthttps://static.naewna.com/uploads/2020/05/W3-Ideas-tasks-activities.pdf

 

บังคลาเทศ  (Bangladesh)

141655

ลูกเสือบังคลาเทศได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล  ยูนิเซฟ ยูเอ็นดีพี  ลูกเสือสันติภาพ และหน่วยงานอื่น รณรงค์ให้ประชาชนได้รู้จักและวิธีป้องกันโรคโควิด โดยแจกเอกสาร เก็บตัวอยู่ในบ้าน งดจัดงานที่มีคนมาก  จัดทำและใช้โปรแกรมออนไลน์  เช่น ประชุมทางไกล  วาดรูป อ่านหนังสือ พูดคุยเรื่องสุขภาพ การทำสวน  และฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อให้ลูกเสือได้มีกิจกรรมระหว่างการเก็บตัวอยู่กับบ้านและไม่ตื่นตระหนกกับอันตรายที่เข้าใกล้ตัว  มีการฝึกทำหน้ากากอนามัยใช้เองและแจกจ่ายให้ผู้ที่ต้องการ   ตลอดจนรวมรวมเงินทำอาหารแจกผู้อดหยากหิวโหย

ภูฏาน  (Bhutan) 

141656

คณะลูกเสือภูฏานได้ร่วมมือกับยูนิเซฟ จัดโครงการ “สมุดบันทึกโควิด  Covid Diaries”  เพื่อให้นักเรียนและเกษตรกรที่มีความรู้ต่ำ ในชนบทได้แลกเปลี่ยนสนทนาออนไลน์ กับพยาบาล และผู้กำกับลูกเสือระหว่างถูกกักตัว   เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนในการป้องกันและเมื่อติดเชื้อแล้ว   มีการแนะนำวิธีล้างมือ  รักษาระยะห่าง  ใช้หน้ากากอนามัย และวิธีรักษาสุขภาพ    ลูกเสือได้ช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย

 

บรูไน  (Brunai Darussalam)

141657

ลูกเสือบรูไนได้ช่วยกระทรวงสาธารณสุขในการขนส่งและแจกจ่ายของบริจาคไปยังผู้ประสบภัย

 

กัมพูชา  (Cambodia)

141658

 ระหว่างที่เกิดวิกฤติโควิด  ชาวกัมพูชาบางคนประสบความขาดแคลนอาหาร เพราะไม่มีงานทำขาดรายได้ และติดเชื้อโควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายแดนติดกับประเทศไทย  ลูกเสือศรีโสภณของกัมพูชาได้ร่วมมือกับกาชาด และองค์การกุศลต่างๆ รวบรวมเงินบริจาค จัดทำและแจกจ่ายอาหารแก่ผู้อดอยาก 10,500 คน  ให้ความรู้วิธีป้องกันการแพร่ระบาด และรักษาสุขภาพ เช่นวิธีล้างมือ ที่สถานีขนส่ง ตลาด และโรงเรียน โดยใช้ป้ายและการแนะนำแบบพี่น้อง  ทำให้ลูกเสือได้เข้าใจวิธีการเรียนรู้โดยการลงมือทำเอง

 

ไต้หวัน  (Taiwan)

141659

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติไต้หวัน ได้ส่งแนวทางปฏิบัติไปยังทุกหน่วยลูกเสือท้องถิ่น ให้ใส่หน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย จัดทำวีดิโอแนะนำการปฏิบัติตนในช่วงโรคระบาด ช่วยแพคหน้ากากอนามัยเพื่อให้สามารถแจกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น  ใช้การรณรงค์ให้เว้นระยะห่างทางสังคมผ่านเฟสบุค   และทำวีดีโอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์พยาบาล    ผู้นำลูกเสือหลายคนบริจาคเงินเพื่อซื้อของจำเป็นให้หน่วยลูกเสือและหน่วยพยาบาลท้องถิ่นทั้งยังได้ส่งสิ่งของไปช่วยลูกเสือสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นด้วย

 

ฟิจิ  (Fiji)

1416510

ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของออสเตรเลีย  ลูกเสือฟิจิ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกาชาด ได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านห่างไกลกันดาร เพื่อแจ้งข่าวโรคระบาดอันร้ายแรงและวิธีปฏิบัติตน เช่นการล้างมือ รักษาความสะอาด และการเว้นระยะห่าง

 

ฮ่องกง (HongKong)

1416512

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการปิดโรงเรียนและระงับกิจกรรมรวมกลุ่ม   ลูกเสือฮ่องกงได้ใช้วิธีเรียนออนไลน์แบบ e - Learning  และยื่นมือเข้าช่วยเหลือสังคม โดยผู้นำลูกเสือหลายคนได้เป็นอาสาสมัครที่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคที่เหมาะสม   อาสาสมัครลูกเสือส่วนหนึ่งทำงานอยู่ที่บ้าน   คอยโทรศัพท์ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่กลับจากโรงพยาบาล  จัดฝึกอบรมลูกเสือทางไกล   ใช้ค่ายลูกเสือเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์พักฟื้น  และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ผู้มีรายได้น้อย

 

 

อินเดีย (India)

1416511

ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดระบาดคือ หน้ากากอนามัยที่เพิ่มราคาขึ้นสูงมากและขาดตลาด   อาหาร   สุขาภิบาล   การบริจาคโลหิตโดยเฉพาะเพื่อผู้ป่วยธาลาลัสสิเมีย   การเว้นระยะห่างทางสังคม  และการส่งความช่วยเหลือของรัฐบาลแก่ผู้ยากไร้     ลูกเสืออินเดียได้ช่วยกันผลิตหน้ากากผ้า ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ผิดปกติ และช่วยเหลือที่พักผู้ยากไร้ของรัฐบาล  สำนักงานลูกเสืออินเดียได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือที่บ้าน  Scouting from Home   จัดการฝึกอาชีพออนไลน์  แจกรองเท้าสำหรับแรงงานต่างชาติ  แจกอาหารให้คนข้างถนนไร้บ้านกว่า 200,000 ชุด  และผลิตหน้ากากผ้าแจกฟรีให้คนยากจนในชุมชน

 

อินโดนีเซีย (Indonesia)

1416513

การระบาดของโควิด ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของอินโดนีเชีย  ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงาน  คนยากจนต้องผจญกับความอดอยาก   ลูกเสืออินโดนีเชียได้จัดสัมมนา และผลิตวีดีโอเกี่ยวกับวิธีดูแลผู้ป่วยโควิด   และป้องกันการแพร่กระจายของโควิดในโรงเรียนมัธยมบนเกาะชวา โดยการแจกหน้ากากและเจลล้างมือส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์หลังบ้าน  เพื่อจะได้มีอาหารกินในช่วงปิดเมือง

 

 

ญี่ปุ่น  (Japan)

1416514

ลูกเสือญี่ปุ่นงดเว้นทำกิจกรรม ที่ต้องให้คนมาอยู่ใกล้กันแบบเผชิญหน้า   เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด  ลูกเสือวิสามัญโรเวอร์ของญี่ปุ่นได้พัฒนาเวปเพจเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำกิจกรรมลูกเสือทางอินเทอรเน็ต โดยไม่ต้องมาชุมนุมใกล้กัน และแนะนำกิจกรรมที่สนุกสนานที่บ้าน สำหรับลูกเสือรุ่นเล็กในยามมีโรคระบาดโควิด และมีกระดานสนทนาออนไลนสำหรับลูกเสือวิสามัญโรเวอร์ด้วย

 

 

เกาหลีใต้  (South Korea) 

 1416515

ลูกเสือเกาหลี ได้มอบสิ่งของจำเป็น เช่น หน้ากาก  ให้ชุมชนเปราะบาง  ผู้ติดเชื้อ ผู้สูงอายุ  พนักงานดับเพลิง   ช่วยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนอนุบาล และสถานีขนส่ง ทำให้บรรดาลูกเสือได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการบริการชุมชนและวิธีระดมหาทุนในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

 

มาเลเซีย (Malaysia)

 1416516

ในช่วงวิกฤติโควิด ลูกเสือมาเลเซียไม่ได้นอนคอยอยู่ที่บ้านเฉยๆ   แต่หาวิธีการแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาส และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกิจการลูกเสือ  เช่น การอบรมลูกเสือวู้ดแบดจ์ออนไลน์   การสัมมนาทางไกล    การอบรมเยาวชนและชุมชนเกี่ยวกับโควิด   ตลอดจนการผลิตหน้ากากอนามัยและชุด PPE ป้องกันโควิดด้วย

 

มาเก๊า  (Macau)

 1416517

ประเทศจีนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้รัฐบาลประกาศหยุดเรียนและระงับกิจกรรมลูกเสือทั้งหมด  ลูกเสือมาเก๊าได้รณรงค์หาทุนสู้โควิด โดยทำเครื่องหมายแบดจ์มอบให้ผู้บริจาคเงินสมทบทุน และสิ่งของส่งไปช่วยจีนแผ่นดินใหญ่     ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการที่จะช่วยเหลือและดูแลผู้อื่นและส่งเสริมความรักชาติ

 

มัลดีฟ  (Malcives)

 1416518

ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย    มีปัญหาคือประชาชนขาดจิตสำนึกเกี่ยวกับคามร้ายแรงของโรค  และขาดอาสาสมัครบนเกาะต่างๆ  ลูกเสือมัลดีฟได้ทำโปสเตอร์และวีดิโอรณรงค์ให้ความรู้เรื่องวิธีป้องกันโรคโควิดแล้วส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปยังกลุ่มลูกเสือและประชาชน กว่า  1,000 คน  ทำให้ลูกเสือได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคม และวิธีบรรเทาปัญหาเมื่อเกิดเหตุวิกฤติระดับชาติ    ลูกเสือวิสามัญโรเวอร์ของมัลดีฟได้ ร่วมทีมฉีดพ่นน้ำยาป้องกันเชื้อโควิดตามบ้านและสถานที่สาธารณะและจัดการเกี่ยวกับพัสดุที่ส่งไปให้ผู้ป่วยในศูนย์กักโรค   ลูกเสือบางกลุ่มรณรงค์หาทุนสำหรับจัดทำอาหารให้ผู้ป่วยและผู้ที่ถูกกักตัว

 

มองโกเลีย  (Mongolia)

1416519 

ในประเทศมองโกเลีย มีความจำเป็นจะต้องส่งความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโควิดไปยังชุมชนห่างไกลที่ไม่มีอินเทอรเน็ตและเปราะบาง  ส่งอาหารให้ครอบครัวยากจน สอนเด็กให้รู้วิธีใช้หน้ากากอนามัย และล้างมือให้ถูกวิธี  ลูกเสือมองโกเลียเปิดช่องทางออนไลน์  Scouting from Home ในภาษาพื้นเมือง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และทักษะลูกเสือต่างๆ ตลอดจนการชุมนุมลูกเสือออนไลน์ ที่ทำให้ผู้ถูกกักตัวออกนอกบ้านไม่ได้ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว   ซึ่งได้รับการสนใจอย่างมากจากกลุ่มคนหูหนวกเนื่องจากมีล่ามภาษามือด้วย  เพราะคนพิการทั่วไปมักถูกทิ้งไว้ข้างหลัง   ลูกเสือได้จัดทำวีดีโอวิธีผลิตหน้ากากอนามัยจากวัสดุในครัวเรือน

ลูกเสือวิสามัญโรเวอร์ ร่วมมือกับยูนิเซฟ เผยแพร่โปสเตอร์ 70,000 แผ่น ที่ตลาด  สถานีขนส่ง และชุมชน   เย็บหน้ากากให้ผู้ต่อสู้โควิดแนวหน้า  ช่วยสาธารณสุขสำรวจหญิงมีครรภ์และแม่ลูกอ่อนเพื่อถ่ายทอดข้อควรระวังเกี่ยวกับโควิด  และกำลังทดลองทำสบู่ราคาถูกและหน้ากากอนามัยใช้เองสำหรับคนยากจน

 

พม่า (Myanmar) 

 1416520

ลูกเสือพม่าจัดกิจกรรม Project OaSis  เพื่อหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติการแนวหน้าในการสู้ภัยโควิด และเผยแพร่ข้อมูลโควิดผ่านเฟสบุ๊ก  ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งได้รับสนับสนุนจากโครงการลูกเสือสันติภาพ Messenger of Peace   ลูกเสือวิสามัญโรเวอร์ ได้ช่วยแจกจ่ายอาหารให้ชุมชนยากจนในเมืองย่างกุ้ง

 

 เนปาล  (Nepal) 

 1416521

ลูกเสือเนปาลในบริเวณโรคระบาด ได้เข้าช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย  รวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย ประวัติการเดินทาง  ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย  รวบรวมไม้แยงจมูกและเลือดนำส่งห้องตรวจเชื้อ  ทำให้การทำงานของโรงพยาบาลรวดเร็วขึ้น  ลูกเสือเนปาลได้รับคำชมเชยจากนายกรัฐมนตรีเนปาล ในการที่ได้นำศพของผู้เสียชีวิตจากโควิดไปเผาอย่างถูกสุขลักษณะ   มีการใช้เฟสบุคส่งข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนระหว่างที่มีผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น    จัดอาหารให้สัตว์เลี้ยงเช่นนก หมา แมว ลิง และปลา เมื่อเจ้าของถูกกักตัวโดยได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนท้องถิ่น  ทำให้ลูกเสือเนปาลได้เรียนรู้วิธีทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างเกิดภัยพิบัติ โดยต้องระวังการติดเชื้อของตนเองและผู้ร่วมงานอย่างเข้มงวด

 

นิวซีแลนด์  (New Zealand)

 1416522

ลูกเสือนิวซีแลนด์ไม่หยุดนิ่งระหว่างที่โควิดระบาด  โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมลูกเสือที่บ้าน  Scouting from Home   เพื่อให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากวิธีการของลูกเสือ (เพื่อชุมชน-มีการเชื่อมต่อ-อย่างสม่ำเสมอ  Community,Connection and Consistancy) โดยปรับปรุงเวปไซต์ของพวกเขา  สร้างโปรแกรมกิจกรรมลูกเสือที่บ้านโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมถึง 13,000 คน  ซึ่งได้รับคำแนะนำจากองค์กรลูกเสือโลกว่าเป็นวิธีดีที่สุด Best Practice ในช่วงโควิดระบาด    ผู้นำลูกเสือนิวซีแลนด์ทำการตรวจสอบว่า ท้องถิ่นต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง   จัดประชุมทางไกลกับลูกเสือเขตต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการของทางลูกเสืออย่างปลอดภัยและเหมาะสม

 

ปากีสถาน (Pakistan)

 1416523

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปากีสถานระหว่างการระบาดของโควิดในช่วงแรก คือ ประชาชนมีความไม่รู้ วิตกกังวล และประสบความยากลำบาก  โดยไม่รู้ว่าจะหลีกเลี่ยงโรคร้ายนี้ได้อย่างไร  ลูกเสือปากีสถานได้ลงไปในพื้นที่ชุมชน มัสยิด และร้านค้า  ช่วยฝึกอบรมประชาชนให้ใช้หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมืออย่างถูกวิธี  พร้อมกับมอบหน้ากาก น้ำยาฆ่าเชื้อ และอาหารให้  มีการฝึกอบรมลูกเสือถึงวิธีปฏิบัติตนในกรณีฉุกเฉิน  และนำอาหารไปส่งตามบ้านของผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ด้วยความตั้งใจอย่างเข้มแข็ง

 

ฟิลิปปินส์ (Philippines)

 1416524

ลูกเสือฟิลิปปินส์เน้นกิจกรรมลูกเสือที่บ้าน Scouts Stay at Home Campaign  โดยอาศัยหลักการที่ว่า “ลูกเสือไม่หยุดกิจกรรมแม้มีภัยโควิด” Scouting Never Stop    โดยรณรงค์ผ่านเครือข่ายลูกเสือ 3 ล้านคนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล  จัดการสัมมนาลูกเสือออนไลน์ ผ่าน #ScoutsWebinar ในหัวข้อ “โลกที่ดีกว่า Better World Framework” และความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมชนบท สำนักงานลูกเสือแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ได้สนับสนุนรัฐบาลในการใช้ค่ายลูกเสือ เป็นสถานที่กักกันและที่พักสำหรับแพทย์พยาบาลและผู้ป่วยโควิด พร้อมกับบริจาคหน้ากากและอาหารให้เจ้าหน้าที่ในแนวหน้าในการต่อสู้กับโควิด  มีการรณรงค์รับบริจาคหนังสือเรียนสำหรับโรงเรียนในถิ่นกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าและอินเทอรเน็ต  และรณรงค์ให้ลูกเสือปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเตรียมรับการขาดแคลนอาหารด้วย

 

สิงคโปร์  (Singapore)

 1416525

สมาคมลูกเสือสิงคโปร์ SSA เปิดตัวโครงการ “ลูกเสือที่บ้าน Scouting from Home” เพื่อสนับสนุนให้ลูกเสือทำกิจกรรมในร่มกับครอบครัวและเข้าร่วมกับเพื่อนๆ ลูกเสือในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขณะอยู่ที่บ้าน  ลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการและสอบผ่านมาตรฐาน จะได้รับเครื่องหมาย แบดจ์    ผู้ที่เสนอกิจกรรมสิบอันดับที่ดีที่สุดจะได้ประกาศนียบัตรจากหัวหน้าลูกเสือสิงคโปร์แล้วเผยแพร่ทางเฟสบุคและอินสตาแกรม     ทีมงานฝึกอบรมระดับประเทศได้เริ่มจัดหลักสูตรผู้นำลูกเสือที่เป็นผู้ใหญ่ ในภาวะโควิดออนไลน์ผ่านระบบซูม โดยผู้ฝึกอบรมทั้งหมด 28 คนได้แบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

ศรีลังกา  (Sri Lanka)

 1416526

สมาคมลูกเสือศรีลังกา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ  องค์การอนามัยโลก และ UNDP  จัดโครงการ Save Nation- Save life” เพื่อปกป้องชาติและประชาชนจากโรคระบาดโควิด โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น เฟสบุคซูม   Chat Bot  การสัมมนาผ่านเวปและส่งถุงยังชีพไปให้ผู้กักตัวที่บ้าน   มีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหมื่นคน    โดยอาศัยแนวทาง “ลูกเสือที่บ้าน Scouting from Home”  และลูกเสือสันติภาพ Messenger of Peace ขององค์การลูกเสือโลก โดยร่วมมือกับลูกเสือจาก มาเลเซีย อินเดีย ปากีสถาน มัลดีฟ เนปาล สิงคโปร์ อินโดนีเชีย และฟิลิปปินส์   ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย

1. อ่านเรื่องเล่ารอบกองไฟ ที่เลือกจากหนังสือ “การลูกเสือสำหรับเด็กชายScouting for Boys” ของเบเดน โพเอลล์และทบทวนความประทับใจในการเป็นลูกเสือของตยเอง

2. ปลูกต้นไม้ในสวนที่บ้านอย่างน้อย 1 ต้น เพื่อช่วยสร้างโลกสีเขียว

3. เตรียมอาหารกลางวันสำหรับครอบครัวแล้วร่วมกินด้วยกัน

4. หาเพลงลูกเสือจากอินเทอร์เนตแล้วส่งต่อไปให้เพื่อน

5. ชมวีดีโอเกี่ยวกับการลูกเสือในเวป และหาประสบการณ์แปลกใหม่

6. ทำความดีตลอดวันแล้วเล่าให้เพื่อนลูกเสือได้ทราบ

7. เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา อย่างมีความหมายโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

ลูกเสือวิสามัญโรเวอร์ศรีลังกาได้ดำเนินการตามโครงการ “โลกที่ดีกว่าเดิม  Better World Framework” โดยทำกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ประเทศไทย  (Thailand)

 1416527

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อย่างหนัก เนื่องจากไวรัสได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ. ขาดแคลนหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาด ปัญหาเหล่านี้กระตุ้นให้ลูกเสือทำกิจกรรมอาสาสมัครรวมถึงการระดมทุนและการผลิตวีดิทัศน์ซึ่งเป็นประโยชน์และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทีมลูกเสือสันติภาพ (Messenger of PeaceMOP) ได้จัดทำวีดีโอแสดงวิธีป้องกันโควิด  วิธีผลิตและใช้หน้ากากใส เฟสชีล  Face Shield รวบรวมสิ่งของจำเป็นไปบริจาคให้ผู้ต้องการส่งบัตรชื่นชมในการเสียสละของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนวหน้าในการสู้ภัยโควิด  บริจาคเลือด และหน้ากากใสเฟสชีลให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์และจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการน้ำใจสู้ภัยโควิด  ลูกเสือ กศน.และอาชีวะ จังหวัดแพร่ ราชบุรี และ อุบลราชธานี จัดการเย็บหน้ากากผ้าป้องกันโควิดกว่าหมื่นชิ้น แจกฟรีให้ลูกเสือและนักศึกษาลูกเสือสมุทรสาคร ปลูกต้นฟ้าทะลายโจรAndrographis paniculata  กว่าล้านต้น เพื่อใช้ทำยารักษาผู้ป่วยโควิดระยะต้น  โดยส่งเมล็ดไปปลูกใน 878 อำเภอทั่วประเทศไทย https://sdgs.scout.org/project/thai-scouts-grow-over-million-andrographis-paniculata-plant-fight-covid (sdgs.scout.org)

นอกจากนี้  คณะลูกเสือไทยยังร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ. ทำการปล่อย ปลา กุ้ง ปู สู้โควิดจำนวนกว่า 5 แสนตัว  ตามอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี   เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น  เขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ และ เขื่อนบางลาง  ยะลา  เพื่อเป็นอาหารรายได้สำหรับผู้ยากจนและผู้ประสบภัยโควิดอีกด้วย

https://sdgs.scout.org/project/thai-mop-scouts-fight-covid-19-fishes-and-crabs (sdgs.scout.org)

 

เวียดนาม (Vietnam)

 1416528

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดของโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ  ลูกเสือเวียดนามปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลให้ระงับกิจกรรมรวมกลุ่มและเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเปลี่ยนไปจัดการประชุมออนไลน์ การฝึกอบรมทางไกล  การวาดรูปร้องเพลงที่บ้าน  การติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์  และทำกิจกรรมลูกเสือที่ปลอดภัยจากโรคร้าย  ลูกเสือเวียดนามบางคนที่เป็นแพทย์และพยาบาลได้ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3K6oWkR

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12...

สำนักอำนวยการ

พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (17 พ.ค. 65)
พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน) วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม บทเทศน์: ของคุณพ่อสุขุม (ประธานในพิธี)...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา
อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ด้วย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีนโยบายให้การเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเกิดขึ้นได้จริงในโรงเรียนคาทอลิก ดังนั้นโดยผ่านทาง แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ จึงจัดให้มีการอบรม แนะนำการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ โดยมีคุณพ่อทัศมะ...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมกลุ่มงานวิชาการประจำเดือนมีนาคม
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม * * * * * * * * * มัทธิว 5:13-16...เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก...(13)ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ที่มา : สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒ ความหมาย การเข้าประจำกองและประดับดาวของลูกเสือสำรอง หมายถึง กระบวนการต้อนรับเด็กที่มีอายุในช่วง ๘-๑๑ ปี เข้าเป็นลูกเสือใหม่ และแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ความเป็นมา...

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png2.png5.png3.png1.png9.png0.png
วันนี้772
เมื่อวานนี้2338
อาทิตย์นี้8714
เดือนนี้53123
รวม1253190

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565 05:09