The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

“365 วัน หยั่งลึกในความเชื่อ

จากคำสอน สู่ความเชื่อ เพื่อพบพระเจ้า”

tt

- - - - - - - - - - - - - - - -

ชวนฟัง หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ฉบับหนังสือเสียง

             โดย แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดทำหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ฉบับหนังสือเสียง ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจที่อาจไม่สะดวกในการอ่านในขณะใดขณะหนึ่ง และเป็นพิเศษเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจที่มีความทุพพลภาพทางสายตา ทั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสช่วยพวกเขาให้ได้รับฟังและได้เรียนรู้ถึงคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก รวมถึงคำสอนของพระเยซูเจ้าและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจ แทนการอ่าน (เอกสารแทรก 365 วัน หยั่งลึกในความเชื่อ)

(ที่มา: Youtube - เพลย์ลิสต์)

- - - 

วันที่ 203 (ฟังเสียง)
ผลของศีลสมรส (CCC ข้อ 1638-1642)

- - - 

วันที่ 202 (ฟังเสียง)
การสมรสของคริสตชนต่างนิกาย และกับผู้นับถือศาสนาอื่น (CCC ข้อ 1633-1637)

- - - 

วันที่ 201 (ฟังเสียง)
การแสดงความสมัครใจของคู่สมรส (CCC ข้อ 1625-1632)

- - - 

วันที่ 200 (ฟังเสียง)
พิธีศีลสมรส (CCC ข้อ 1621-1624)

- - - 

วันที่ 199 (ฟังเสียง)
การสมรสของคริสตชนและการถือพรหมจรรย์ (CCC ข้อ 1612-1620) 

- - - 

วันที่ 198 (ฟังเสียง)
การแต่งงานในแผนการของพระเจ้า (CCC ข้อ 1601-1611) 

- - - 

วันที่ 197 (ฟังเสียง)
ผลของศีลบวช (CCC ข้อ 1581-1589) 

- - - 

วันที่ 196 (ฟังเสียง)
ใครอาจรับศีลบวชได้ (CCC ข้อ 1577-1580) 

- - - 

วันที่ 195 (ฟังเสียง)
สังฆานุกร (CCC ข้อ 1569-1571) 

- - - 

วันที่ 194 (ฟังเสียง)
พระสงฆ์ (CCC ข้อ 1562-1568) 

- - - 

วันที่ 193 (ฟังเสียง)
บิชอป (พระสังฆราช) (CCC ข้อ 1554-1561) 

- - - 

วันที่ 192 (ฟังเสียง)
ในพระบุคคลของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1539-1553)

- - - 

วันที่ 191 (ฟังเสียง)
การรับใช้และศีลบวช (CCC ข้อ 1533-1538) 

- - - 

วันที่ 190 (ฟังเสียง)
ศีลเสบียง (CCC ข้อ 1524-1525)

- - - 

วันที่ 189 (ฟังเสียง)
ผลของการประกอบพิธีศีลเจิมคนไข้ (CCC ข้อ 1520-1523) 

- - - 

วันที่ 188 (ฟังเสียง)
ใครเป็นผู้รับและใครเป็นผู้ประกอบพิธีศีลเจิมคนไข้ (CCC ข้อ 1514-1519)

- - - 

วันที่ 187 (ฟังเสียง)
ศีลเจิมคนไข้ (CCC ข้อ 1511-1513) 

- - - 

วันที่ 186 (ฟังเสียง)
งานแห่งการบำบัดรักษา (CCC ข้อ 1506-1510)

- - - 

วันที่ 185 (ฟังเสียง)
พระคริสตเจ้าทรงเป็นเสมือนนายแพทย์ (CCC ข้อ 1503-1505) 

- - - 

วันที่ 184 (ฟังเสียง)
ผู้ป่วยเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า (CCC ข้อ 1499-1502)

- - - 

วันที่ 183 (ฟังเสียง)
การรับศีลอภัยบาป (CCC ข้อ 1480-1484)

- - - 

วันที่ 182 (ฟังเสียง)
ผลของศีลแห่งการคืนดีและอภัยบาป II (CCC ข้อ 1468-1470)

- - - 

วันที่ 181 (ฟังเสียง)
ผลของศีลแห่งการคืนดีและอภัยบาป (CCC ข้อ 1468-1470)  

- - - 

วันที่ 180 (ฟังเสียง)
ศาสนบริกรของศีลอภัยบาป (CCC ข้อ 1461-1467) 

- - - 

วันที่ 179 (ฟังเสียง)
การชดเชยบาป (CCC ข้อ 1459-1460) 

- - - 

วันที่ 178 (ฟังเสียง)
การสารภาพบาป (CCC ข้อ 1455-1458) 

- - - 

วันที่ 177 (ฟังเสียง)
ความทุกข์ถึงบาป (CCC ข้อ 1450-1454) 

- - - 

วันที่ 176 (ฟังเสียง)
การอภัยบาป (CCC ข้อ 1446-1449) 

- - - 

วันที่ 175 (ฟังเสียง)
ศีลแห่งการกลับใจ (CCC ข้อ 1440-1445)

- - - 

วันที่ 174 (ฟังเสียง)
การเป็นทุกข์กลับใจในชีวิตคริสตชน (CCC ข้อ 1430-1433)

- - - 

วันที่ 173 (ฟังเสียง)
การกลับใจภายใน (CCC ข้อ 1430-1433)

- - - 

วันที่ 172 (ฟังเสียง)
การกลับใจ (CCC ข้อ 1425-1429)

- - - 

วันที่ 171 (ฟังเสียง)
ชื่อของศีลอภัยบาป (CCC ข้อ 1422-1424)

- - - 

วันที่ 170 (ฟังเสียง)
ศีลของการบำบัดรักษา (CCC ข้อ 1420-1421)

- - - 

วันที่ 169 (ฟังเสียง)
การประกันสิริรุ่งโรจน์ในอนาคต (CCC ข้อ 1402-1405)

- - - 
วันที่ 168 (ฟังเสียง)
ศีลมหาสนิทและเอกภาพของบรรดาคริสตชน (CCC ข้อ 1398-1401)

- - - 

วันที่ 167 (ฟังเสียง)
ผลของการรับศีลมหาสนิท (CCC ข้อ 1391-1397)

- - - 

วันที่ 166 (ฟังเสียง)
งานเลี้ยงแห่งศีลมหาสนิท (CCC ข้อ 1382-1390)

- - - 

วันที่ 165 (ฟังเสียง)
การประทับอยู่จริง (CCC ข้อ 1373-1381)

- - - 

วันที่ 164 (ฟังเสียง)
การถวายบูชาของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1362-1372)

- - - 

วันที่ 163 (ฟังเสียง)
พิธีบูชาขอบพระคุณคือการขอบพระคุณ (CCC ข้อ 1356-1361)

- - - 

วันที่ 162 (ฟังเสียง)
โครงสร้างของพิธีบูชาขอบพระคุณ (CCC ข้อ 1348-1355)

- - - 

วันที่ 161 (ฟังเสียง)
พิธีบูชาขอบพระคุณในประวัติศาสตร์ (CCC ข้อ 1345-1347)

- - - 

วันที่ 160 (ฟังเสียง)
การตั้งศีลมหาสนิท (CCC ข้อ 1341-1344)

- - - 

วันที่ 159 (ฟังเสียง)
การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (CCC ข้อ 1337-1340)

- - - 

วันที่ 158 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายขนมปังและเหล้าองุ่น (CCC ข้อ 1333-1336)

- - - 

วันที่ 157 (ฟังเสียง)
พระนาม ศีลมหาสนิท (CCC ข้อ 1328-1332)

- - - 

วันที่ 156 (ฟังเสียง)
ศีลมหาสนิท : บ่อเกิดและจุดสูงสุด (CCC ข้อ 1322-1327)

- - - 

วันที่ 155 (ฟังเสียง)
ศาสนบริกรของศีลกำลัง (CCC ข้อ 1312-1314)

- - - 

วันที่ 154 (ฟังเสียง)
ผู้ใดรับศีลกำลังได้ (CCC ข้อ 1306-1311)

- - - 

วันที่ 153 (ฟังเสียง)
ผลของศีลกำลัง (CCC ข้อ 1302-1305)

- - - 

วันที่ 152 (ฟังเสียง)
การประกอบพิธีศีลกำลัง (CCC ข้อ 1297-1301)

- - - 

วันที่ 151 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายและจารีตพิธีของศีลกำลัง (CCC ข้อ 1293-1296)
- - - 

วันที่ 150 (ฟังเสียง)
ศีลกำลังในแผนการแห่งความรอดพ้น (CCC ข้อ 1286-1292)

- - - 

วันที่ 149 (ฟังเสียง)
ศีลกำลัง (CCC ข้อ 1285)

- - - 

วันที่ 148 (ฟังเสียง)
รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1272-1274)

- - - 

วันที่ 147 (ฟังเสียง)
สายสัมพันธ์จากศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งเอกภาพของบรรดาคริสตชน (CCC ข้อ 1271)

- - - 

วันที่ 146 (ฟังเสียง)
รับศีลล้างบาปในพระศาสนจักร (CCC ข้อ 1267-1270)

- - - 

วันที่ 145 (ฟังเสียง)
ศีลล้างบาปและสิ่งสร้างใหม่ (CCC ข้อ 1265-1266)

- - - 
วันที่ 144 (ฟังเสียง)
พระหรรษทานของศีลล้างบาป เพื่อการอภัยบาป (CCC ข้อ 1262-1264)
- - - 

วันที่ 143 (ฟังเสียง)
ความจำเป็นของศีลล้างบาป (CCC ข้อ 1256-1261)

- - - 

วันที่ 142 (ฟังเสียง)
ใครรับศีลล้างบาปได้ (CCC ข้อ 1246-1255)

- - - 

วันที่ 141 (ฟังเสียง)
เสื้อขาว (CCC ข้อ 1243)

- - - 

วันที่ 140 (ฟังเสียง)
จารีตพิธีสำคัญที่สุดของศีลล้างบาป (CCC ข้อ 1239-1240)

- - - 

วันที่ 139 (ฟังเสียง)
น้ำศีลล้างบาป (CCC ข้อ 1238)

- - - 

วันที่ 138 (ฟังเสียง)
การเจิมน้ำมันคริสมา (CCC ข้อ 1237, 1241-1242)

- - - 

วันที่ 137 (ฟังเสียง)
การประกาศพระวาจาของพระเจ้า (CCC ข้อ 1236)

- - - 

วันที่ 136 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายกางเขน (CCC ข้อ 1234-1235)

- - - 

วันที่ 135 (ฟังเสียง)
กลายเป็นคริสตชนใหม่ (CCC ข้อ 1229-1233)

- - - 

วันที่ 134 (ฟังเสียง)
การสวมพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1227-1228)

- - - 

วันที่ 133 (ฟังเสียง)
ศีลล้างบาปในพระศาสนจักร (CCC ข้อ 1226)

- - - 

วันที่ 132 (ฟังเสียง)
พิธีล้างของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1223-1225)

- - - 

วันที่ 131 (ฟังเสียง)
ศีลล้างบาปในพระคัมภีร์ (CCC ข้อ 1217-1222)

- - - 

วันที่ 130 (ฟังเสียง)
ศีลล้างบาปคืออะไร (CCC ข้อ 1214-1216)

- - - 

วันที่ 129 (ฟังเสียง)
ศีลล้างบาป ทางเข้าสู่ความเชื่อ (CCC ข้อ 1213)

- - - 

วันที่ 128 (ฟังเสียง)
ศีลของการรับเข้าเป็นคริสตชน (CCC ข้อ 1212)

- - - 

วันที่ 127 (ฟังเสียง)
ธรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ (CCC ข้อ 1200-1206)

- - - 

วันที่ 126 (ฟังเสียง)
ต้องประกอบพิธีกรรมที่ไหน (CCC ข้อ 1179-1186)

- - - 

วันที่ 125 (ฟังเสียง)
พิธีกรรมทำวัตร (CCC ข้อ 1174-1178)

- - - 

วันที่ 124 (ฟังเสียง)
การฉลองบรรดานักบุญในปีพิธีกรรม (CCC ข้อ 1172-1173)

- - - 

วันที่ 123 (ฟังเสียง)
ปีพิธีกรรม (CCC ข้อ 1168-1171)

- - - 

วันที่ 122 (ฟังเสียง)
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า (CCC ข้อ 1166-1167)

- - - 

วันที่ 121 (ฟังเสียง)
เทศกาลทางพิธีกรรม (CCC ข้อ 1163-1165)

- - - 

วันที่ 120 (ฟังเสียง)
รูปภาพศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 1159-1162)

- - - 

วันที่ 119 (ฟังเสียง)
การขับร้องและดนตรี (CCC ข้อ 1156-1158)

- - - 

วันที่ 118 (ฟังเสียง)
ถ้อยคำและการกระทำ (CCC ข้อ 1153-1155)

- - - 

วันที่ 117 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายที่พระคริสตเจ้าทรงรับมา (CCC ข้อ 1151-1152)

- - - 

วันที่ 116 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (CCC ข้อ 1145-1150)

- - - 

วันที่ 115 (ฟังเสียง)
ผู้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 1140-1144)

- - - 

วันที่ 114 (ฟังเสียง)
ผู้ประกอบพิธีกรรมในสวรรค์ (CCC ข้อ 1136-1139)

- - - 

วันที่ 113 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตนิรันดร (CCC ข้อ 1130)

- - - 

วันที่ 112 (ฟังเสียง)
พระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 1129)

- - - 

วันที่ 111 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดพ้น (CCC ข้อ 1127-1128)

- - - 

วันที่ 110 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชื่อ (CCC ข้อ 1122-1126)

- - - 

วันที่ 109 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 1117-1121)

- - - 

วันที่ 108 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1114-1116)

- - - 

วันที่ 107 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 1113)

- - - 

วันที่ 106 (ฟังเสียง)
พระจิตเจ้าทรงทำให้พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าเป็นปัจจุบัน (CCC ข้อ 1104-1109)

- - -

วันที่ 105 (ฟังเสียง)
พระจิตเจ้าและพระศาสนจักรในพิธีกรรม (CCC ข้อ 1091-1103)

- - -

วันที่ 104 (ฟังเสียง)
มีส่วนร่วมกับพิธีกรรมในสวรรค์ (CCC ข้อ 1090)

- - -

วันที่ 103 (ฟังเสียง)
บทบาทของพระคริสตเจ้าในพิธีกรรม (CCC ข้อ 1084-1089)

- - -

วันที่ 102 (ฟังเสียง)
การอวยพรเป็นการกระทำของพระเจ้าที่ประทานชีวิต (CCC ข้อ 1078-1083) 

- - -

วันที่ 101 (ฟังเสียง)
พระบิดา บ่อเกิดและจุดหมายของพิธีกรรม (CCC ข้อ 1077)

- - -

วันที่ 100 (ฟังเสียง)
ระเบียบการเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 1076)

- - -

วันที่ 99 (ฟังเสียง)
การสอนคำสอนและพิธีกรรม (CCC ข้อ 1074-1075)

- - -

วันที่ 98 (ฟังเสียง)
การอธิษฐานภาวนาและพิธีกรรม (CCC ข้อ 1073) 

- - - 

วันที่ 97 (ฟังเสียง)
พิธีกรรมในฐานะที่เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต (CCC ข้อ 1071-1072)

- - - 

วันที่ 96 (ฟังเสียง)
คำว่า พิธีกรรม หมายความว่าอย่างไร (CCC ข้อ 1069-1070)

- - -

วันที่ 95 (ฟังเสียง)
พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1068)

- - -

วันที่ 94 (ฟังเสียง)
พิธีกรรมเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกปัสกา (CCC ข้อ 1067)

- - -

วันที่ 93 (ฟังเสียง)
ทำไมต้องมีพิธีกรรม (CCC ข้อ 1066)

- - -

วันที่ 92 (ฟังเสียง)
“อาแมน” หมายความว่าอย่างไร (CCC ข้อ 1061-1065)

- - -

วันที่ 91 (ฟังเสียง)
เราสามารถปฏิเสธพระเจ้าที่เราได้เลือกโดยอิสระเสรีได้ (CCC ข้อ 1033-1041)

- - -

วันที่ 90 (ฟังเสียง)
หลังความตาย เราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ (CCC ข้อ 1030-1031)

- - -

วันที่ 89 (ฟังเสียง)
มีชีวิตในสวรรค์ก็คือ อยู่กับพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1023-1029)

- - -

วันที่ 88 (ฟังเสียง)
พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรแก่เรา (CCC ข้อ 1020-1022) 

- - - 

วันที่ 87 (ฟังเสียง)
เราจะกลับคืนชีพจากความตายในวันสุดท้าย (CCC ข้อ 992-1004)

- - - 

วันที่ 86 (ฟังเสียง)
เราจะกลับคืนชีพจากความตาย ทั้งร่างกายและวิญญาณ (CCC ข้อ 990)

- - -

วันที่ 85 (ฟังเสียง)
เราได้รับการอภัยบาปโดยทางศีลล้างบาปและศีลอภัยบาป (CCC ข้อ 976-980)

- - -

วันที่ 84 (ฟังเสียง)
‘เราเชื่อว่า พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เอวาคนใหม่และมารดาของพระศาสนจักร ยังคงทำหน้าที่มารดาของพระนางต่อไปในสวรรค์สำหรับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า’ (สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6)

- - -

วันที่ 83 (ฟังเสียง)
เราร่วมอยู่ในความสัมพันธ์ของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 946-953)

- - -

วันที่ 82 (ฟังเสียง)
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 813-829)

- - -

วันที่ 81 (ฟังเสียง)
เราคือพระศาสนจักร เป็นประชากรของพระเจ้า (CCC ข้อ 781-801)

- - -

วันที่ 80 (ฟังเสียง)
พระจิตเจ้าประทานพระหรรษทานเพื่อเตรียมพระนางมารีย์ (CCC ข้อ 721-726)

- - -

วันที่ 79 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้ามาในวันเปนเตกอสเต (CCC ข้อ 727-732

- - -

วันที่ 78 (ฟังเสียง)
พระจิตเจ้าประทานพระหรรษทานเพื่อเตรียมพระนางมารีย์ (CCC ข้อ 721-726)

- - - 

วันที่ 77 (ฟังเสียง)
พระจิตเจ้าทรงตรัสผ่านทางบรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิม (CCC ข้อ 702-706)

- - - 

วันที่ 76 (ฟังเสียง)
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า (CCC ข้อ 683-690)

- - -

วันที่ 75 (ฟังเสียง)
การพิพากษาในวาระสุดท้าย (CCC ข้อ 678-679)

- - -

วันที่ 74 (ฟังเสียง)
การทดสอบพระศาสนจักรขั้นสุดท้าย (CCC ข้อ 675-677)

- - -

วันที่ 73 (ฟังเสียง)
เราเฉลิมฉลองการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสตเจ้า และรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ (CCC ข้อ 668-674)

- - -

วันที่ 72 (ฟังเสียง)
การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าหมายความว่าอย่างไร (CCC ข้อ 659-667)

- - -

วันที่ 71 (ฟังเสียง)
อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า เราจึงได้รับการอภัยบาป ความชอบธรรม และชีวิตใหม่ (CCC ข้อ 651-655)

- - -

วันที่ 70 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายมากมายเป็นพยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า (CCC ข้อ 639-644)

- - -

วันที่ 69 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแดนมรณะเพื่อช่วยบรรดาจิตวิญญาณที่ถูกกักขังให้เป็นอิสระ (CCC ข้อ 632-637)

- - -

วันที่ 68 (ฟังเสียง)
การถวายบูชาของพระคริสตเจ้านำผลใดมาสู่เรา (CCC ข้อ 613-618)

- - - 

วันที่ 67 (ฟังเสียง)
ในสวนเกทเสมนี พระเยซูเจ้าทรงรับถ้วยแห่งความรอดพ้น (CCC ข้อ 612)

- - - 

วันที่ 66 (ฟังเสียง)
ตั้งแต่แรกเริ่ม กางเขนคือหัวใจของแผนการที่ช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้า (CCC ข้อ 599-611)

- - -

วันที่ 65 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าทรงเป็นความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติ (CCC ข้อ 577-591)

- - -

วันที่ 64 (ฟังเสียง)
พระธรรมล้ำลึกปัสกา คือข่าวดี (CCC ข้อ 571)

- - -

วันที่ 63 (ฟังเสียง)
การทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง (CCC ข้อ 554)

- - -

วันที่ 62 (ฟังเสียง)
ทุกคนถูกเรียกให้เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า (CCC ข้อ 541)

- - -

วันที่ 61 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลอง (CCC ข้อ 538)

- - -

วันที่ 60 (ฟังเสียง)
ในการทรงรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าทรงยอมรับและเริ่มพันธกิจของพระองค์ในฐานะผู้รับใช้และผู้รับทรมานของพระเจ้า (CCC ข้อ 536)

- - -

วันที่ 59 (ฟังเสียง)
ตลอดพระชนมชีพทั้งหมดของพระคริสตเจ้าเป็นทั้งพระธรรมล้ำลึกและการเปิดเผยของพระเจ้า (CCC ข้อ 561)

- - -

วันที่ 58 (ฟังเสียง)
พิธีกรรมของพระศาสนจักรเฉลิมฉลองพระนางมารีย์ว่าทรงเป็นพรหมจารีเสมอ (CCC ข้อ 499)

- - -

วันที่ 57 (ฟังเสียง)
พระบิดาทรงอวยพระนางมารีย์มากกว่าบุคคลอื่นใด (CCC ข้อ 492)

- - -

วันที่ 56 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ และเป็นหนึ่งในพระตรีเอกภาพ (CCC ข้อ 468)

- - -

วันที่ 55 (ฟังเสียง)
พระศาสนจักรประกาศยืนยันว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ (CCC ข้อ 469)

- - -

วันที่ 54 (ฟังเสียง)
การรับสภาพมนุษย์ของพระวจนาตถ์ส่องสว่างธรรมล้ำลึกของมนุษยชาติ (CCC ข้อ 456-463)

- - -

วันที่ 53 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า (CCC ข้อ 441-445) 

- - -

วันที่ 52 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าคือพระคริสตเจ้า ผู้รับเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้า (CCC ข้อ 436)

- - -

วันที่ 51 (ฟังเสียง)
ข่าวดีก็คือ พระบุคคลหนึ่ง พระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ (CCC ข้อ 426) 

- - -

วันที่ 50 (ฟังเสียง)
พระเจ้าไม่ทรงทิ้งเราไว้ในอำนาจของความตาย (CCC ข้อ 410-412) 

- - -

วันที่ 49 (ฟังเสียง)
สภาพน่าเศร้าของโลก... ทำให้ชีวิตมนุษย์กลายเป็นการต่อสู้ (CCC ข้อ 405-409) 

- - -

วันที่ 48 (ฟังเสียง)
เรามีส่วนร่วมกับบาปของอาดัม (CCC ข้อ 404) 

- - -

วันที่ 47 (ฟังเสียง)
บาปของอาดัม (CCC ข้อ 396-403) 

- - -

วันที่ 46 (ฟังเสียง)
ทูตสวรรค์ตกในบาป (CCC ข้อ 391-395) 

- - -

วันที่ 45 (ฟังเสียง)
โศกนาฏกรรมแห่งการตกในบาป (CCC ข้อ 379, 385-389) 

- - -

วันที่ 44 (ฟังเสียง)
สภาพแห่งความชอบธรรมดั้งเดิมของเราในสวรรค์ก่อนการตกในบาป (CCC ข้อ 374-379) 

- - -

วันที่ 43 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิง และทรงประสงค์ให้พวกเขาอยู่เพื่อกันและกัน (CCC ข้อ 369-373) 

- - -

วันที่ 42 (ฟังเสียง)
เราถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า และประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณ (CCC ข้อ 362-368) 

- - -

วันที่ 41 (ฟังเสียง)
เราถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า (CCC ข้อ 355-359) 

- - -

วันที่ 40 (ฟังเสียง)
ความสัมพันธ์ระหว่างการเนรมิตสร้างและภารกิจแห่งการไถ่กู้ (CCC ข้อ 345-349) 

- - -

วันที่ 39 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งที่มีความเป็นอยู่ (CCC ข้อ 337-344) 

- - -

วันที่ 38 (ฟังเสียง)
บรรดาทูตสวรรค์ในชีวิตของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 328-336) 

- - -

วันที่ 37 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงเนรมิตฟ้าและแผ่นดิน (CCC ข้อ 325-327)

- - -

วันที่ 36 (ฟังเสียง)
ปัญหาเรื่องความชั่วร้าย (CCC ข้อ 309-314) 

- - -

วันที่ 35 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงทำตามที่ทรงวางแผนไว้ - พระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า (CCC ข้อ 302-308) 

- - -

วันที่ 34 (ฟังเสียง)

II. พระเจ้าทรงเปิดเผยว่า ทรงเป็นพระตรีเอกภาพ
- พระบุตรทรงเปิดเผยพระบิดาให้เรารู้จัก (CCC 238-242)

- - -

วันที่ 33 (ฟังเสียง)
จากคุณลักษณะทั้งมวลของพระเจ้า บทยืนยันความเชื่อกล่าวถึงเพียงพระสรรพานุภาพของพระองค์เท่านั้น (CCC ข้อ 268-289)

- - -

วันที่ 32 (ฟังเสียง)
การเนรมิตสร้างและความรอดพ้นเป็นช่วงเวลาแห่งพระภารกิจชองทั้งสามพระบุคคลของพระเจ้า (CCC ข้อ 249-260)

- - -

วันที่ 31 (ฟังเสียง)
การเปิดเผยของพระตรีเอกภาพดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในกาลเวลา (CCC ข้อ 238-248)

- - -

วันที่ 30 (ฟังเสียง)
พระตรีเอกภาพเป็นพระธรรมล้ำลึกศูนย์กลางของความเชื่อของเรา (CCC ข้อ 261, 232-237)

- - -

วันที่ 29 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงเป็นความรักนิรันดร์ (CCC ข้อ 214-221)

- - -

วันที่ 28 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่ชาวอิสราเอลอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยพระนามต่างๆ (CCC ข้อ 203-213)

- - -

วันที่ 27 (ฟังเสียง)
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว (CCC ข้อ 198-202) 

- - -

วันที่ 26 (ฟังเสียง)
การยืนยันความเชื่อคริสตชน - สูตรยืนยันความเชื่อ (CCC ข้อ 185-197) 

- - -

วันที่ 25 (ฟังเสียง)
ความเชื่อคือความแน่นอนยิ่งกว่าความรู้ทั้งสิ้นของมนุษย์ (CCC ข้อ 158-159) 

- - -

วันที่ 24 (ฟังเสียง)
ความเชื่อเป็นของประทานจากพระเจ้า และยังเป็นการกระทำแท้ของมนุษย์ด้วย (CCC ข้อ 153-165)

- - -

วันที่ 23 (ฟังเสียง)
II. “ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด” (2 ทธ 1 : 12)
- เชื่อในพระเจ้าเท่านั้น (CCC 150)
- เชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า (CCC 151)
- เชื่อในพระจิตเจ้า (CCC 152)
III. คุณสมบัติของความเชื่อ
- ความเชื่อเป็นพระหรรษทานประการหนึ่ง (CCC 153)
- ความเชื่อเป็นการกระทำอย่างมนุษย์ (Human act) (CCC 154-155)

- - -

วันที่ 22 (ฟังเสียง)
บทที่สาม
- มนุษย์ตอบสนองพระเจ้า (CCC 142-143)
I. การยอมรับความเชื่อ (CCC 144)
- อับราฮัม - “บิดาของทุกคนผู้มีความเชื่อ” (CCC 145-147)
- พระแม่มารีย์ - “ผู้เป็นสุขที่เชื่อ” (CCC 148-149)

- - -

วันที่ 21 (ฟังเสียง)
- เอกภาพของพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ (CCC 128-130)
V. พระคัมภีร์ในชีวิตของพระศาสนจักร (CCC 131-133)
- สรุป (CCC 134-141)

- - - 

วันที่ 20 (ฟังเสียง)
พระคัมภีร์ในชีวิตของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 131-133) 

- - -

วันที่ 19 (ฟังเสียง)
พันธสัญญาเดิมเปี่ยมไปด้วยพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 120)

- - -

วันที่ 18 (ฟังเสียง)
เราต้องอ่านและเข้าใจพระคัมภีร์อาศัยพระจิตเจ้าองค์เดียวกันกับที่ทรงดลใจให้เขียน (CCC ข้อ 109-119)

- - -

วันที่ 17 (ฟังเสียง)
ในพระคัมภีร์ พระบิดาตรัสด้วยความรักกับบรรดาบุตรของพระองค์ (CCC ข้อ 104-108)

- - - 

วันที่ 16 (ฟังเสียง)
อาศัยถ้อยคำทั้งหมดในพระคัมภีร์ พระเจ้าตรัสเพียงพระวาจาเดียวเท่านั้น ได้แก่ “พระวจนาตถ์” (CCC ข้อ 101-104)

- - - 

วันที่ 15 (ฟังเสียง)
- อำนาจสอนของพระศาสนจักร (Magisterium Ecclesiae) (CCC 85-87)
- ข้อคำสอนเกี่ยวกับความเชื่อ (CCC 88-90)
- ความสำนึกเหนือธรรมชาติถึงความเชื่อ (CCC 91-93)

- - - 

วันที่ 14 (ฟังเสียง)
II. ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมประเพณีกับพระคัมภีร์
มีบ่อเกิดเดียวร่วมกัน... (CCC 80)
- มีวิธีการถ่ายทอดต่างกันสองแบบ (CCC 81-82)
- ธรรมประเพณีจากบรรดาอัครสาวกและธรรมประเพณีของพระศาสนจักร
(CCC 83)
III. การอธิบายความหมายของคลังความเชื่อ
- คลังความเชื่อที่พระศาสนจักรทั้งหมดได้รับฝากไว้ (CCC 84)

- - - 

วันที่ 13 (ฟังเสียง)
“พระคัมภีร์และธรรมประเพณี ทำให้พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าอยู่ในพระศาสนจักรและบังเกิดผล” (CCC 80-82)

- - - 

วันที่ 12 (ฟังเสียง)
III. พระคริสต์เยซูทรงเป็น “คนกลางและความสมบูรณ์ของการเปิดเผยทั้งหมด”

พระเจ้าตรัสทุกสิ่งทุกอย่างในพระวจนาตถ์ของพระองค์ (CCC 65)
- จะไม่มีการเปิดเผยอะไรอื่นจากพระเจ้าอีกต่อไป (CCC 66-67)
- สรุป (CCC 68-73)

- - - 

วันที่ 11 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัม (CCC 59-61)
พระเจ้าทรงก่อตั้งอิสราเอลเป็นประชากรของพระองค์ (CCC 62-64)

- - - 

วันที่ 10 (ฟังเสียง)

บทที่สอง พระเจ้าทรงพบกับมนุษย์
(CCC 50)
ตอนที่ 1 การเปิดเผยความจริงของพระเจ้า
I. พระเจ้าทรงเปิดเผย “แผนการแสดงพระทัยดี” ของพระองค์ (CCC 51-53)
II. ขั้นตอนต่างๆ ของการเปิดเผย
พระเจ้าทรงแสดงพระองค์ให้มนุษย์รู้จักตั้งแต่แรกเริ่ม (CCC 54-55)
พันธสัญญากับโนอาห์ (CCC 56-58)

- - - 

วันที่ 9 (ฟังเสียง)

สรุป (CCC 44-49)

- - - 

วันที่ 8 (ฟังเสียง)

IV. เราจะต้องพูดเรื่องพระเจ้าอย่างไร (CCC 39-43)
IV. เราจะต้องพูดเรื่องพระเจ้าอย่างไร

- - - 

วันที่ 7 (ฟังเสียง)

III. ความรู้จักพระเจ้าตามที่พระศาสนจักรสั่งสอน (CCC 36-38)

III. ความรู้จักพระเจ้าตามที่พระศาสนจักรสั่งสอน

- - - 

วันที่ 6 (ฟังเสียง)

II. หนทางที่ช่วยให้รู้จักพระเจ้าได้ (CCC 31-35)
II. หนทางที่ช่วยให้รู้จักพระเจ้าได้

- - - 

วันที่ 5 (ฟังเสียง)

(CCC 26) บทที่หนึ่ง มนุษย์ “เข้าใจ” พระเจ้าได้ - I. ความปรารถนาที่จะพบพระเจ้า (CCC 27-30)

- - - 

วันที่ 4 (ฟังเสียง)

V. คำแนะนำทางปฏิบัติในการใช้หนังสือคำสอนฉบับนี้ (CCC 18-22)
IV. การปรับตัวที่จำเป็น (CCC 23-24)
ความรักต้องอยู่เหนือทุกสิ่ง (CCC 25)

- - - 

วันที่ 3 (ฟังเสียง)

IV. โครงสร้างของหนังสือคำสอนฉบับนี้ (CCC 13)
ภาคที่หนึ่ง – การประกาศยืนยันความเชื่อ (CCC 14)
ภาคที่สอง – ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชื่อ (CCC 15)
ภาคที่สาม – การดำเนินชีวิตตามความเชื่อ (CCC 16)
ภาคที่สี่ – การอธิษฐานภาวนาในชีวิตที่สะท้อนความเชื่อ (CCC 17)

- - - 

วันที่ 2 (ฟังเสียง)

(CCC 7-10)
III. จุดประสงค์ของหนังสือคำสอนฉบับนี้และผู้ที่หนังสือนี้มุ่งถึง (CCC 11-12)

- - - 

วันที่ 1 (ฟังเสียง)
อารัมภบท
I. ชีวิตของมนุษย์คือ การรู้จักพระเจ้าและรักพระองค์ (CCC 1-3)
II. การถ่ายทอดความเชื่อ - การสอนคำสอน (CCC 4-6)

- - - 

คัดลอกLinkเพื่อแชร์: https://bit.ly/3lHKTeT


สาระ - การศึกษา

อย่าลืมอ้อมกอดและกำลังใจ
(ภาพ : https://www.bachhoaxanh.com) พอเด็ก ๆ มาถึงวัยเรียน คุณพ่อคุณแม่มักจะเผลอคิดว่าเด็กโตแล้ว หลายครอบครัวเริ่มแสดงความรักต่อกันน้อยลง กอดกันน้อยลง บอกรักกันน้อยลง ทั้งที่ความจริงแล้ว.... เด็กวัยเรียนทุกคนยังต้องการการบอกรัก ยังต้องการอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ เหมือนกับตอนที่เขาเป็นเด็กตัวน้อย...

สำนักอำนวยการ

20 กรกฎาคม 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) --------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม และได้เชิญอาจารย์สุมิตรา พงศธร มาให้แนวคิดด้านการบริหารจัดการศึกษาในการประชุมครั้งนี้ด้วย การประชุมเริ่มเวลา 09.30-12.00 น รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์
Photo: https://bit.ly/3Q1FEUl ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์ ....................................... “ความกังวลใจที่เขาต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์ ทุกวันของเขามีแต่ความทุกข์ งานของเขาคือความกังวลใจ แม้ในเวลากลางคืน จิตใจของเขาก็ยังไม่ได้หยุดพัก นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย” (ปัญญาจารย์ 2:22-23) ในหนังสือปัญญาจารย์บทนี้เหมือนเป็นเสียงเรียกเตือนฉัน ในวันที่ฉันสาละวนอยู่กับภาระหน้าที่การงาน ที่คาดหวังว่ามันจะต้องออกมาดีและผิดพลาดน้อยที่สุด...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30-31 กรกฎาคม 2565│อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา "วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา"ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐมโดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

6-7 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง(3 ส.ค.65)
๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง -------------------------------------------------------------- รูปจาก : https://hurricanedistrict.org/ลูกเสือสำรอง วันที่ ๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง เมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ.2501 ได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกขึ้นในประเทศไทย - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 ณ พระตำหนักอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ของทุกๆ...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png5.png7.png8.png3.png2.png9.png
วันนี้2801
เมื่อวานนี้3194
อาทิตย์นี้2801
เดือนนี้24887
รวม1578329

Who Is Online

5
Online

วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 17:12