The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา

           

              ด้วย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีนโยบายให้การเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเกิดขึ้นได้จริงในโรงเรียนคาทอลิก ดังนั้นโดยผ่านทาง แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ จึงจัดให้มีการอบรม แนะนำการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ โดยมีคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาลและผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมฯ เข้าไปจัดอบรมครูในโรงเรียน

โดยมีตารางการอบรมดังนี้

1) โรงเรียน คาเบรียลอุปถัมภ์ (6 พ.ค. 65) คุณครู 19 คน

2) โรงเรียน แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ (7 พ.ค. 65) คุณครู 40 คน

3) โรงเรียน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี (10 พ.ค. 65) คุณครู 120 คน (การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน/การสอนเรียน 1 คาบ)

4) โรงเรียน เซนโยเซฟคอนเวนต์ (11 พ.ค. 65) คุณครู 240 คน 

5) โรงเรียน พระแม่สกลสงเคราะห์ (12 พ.ค. 65) คุณครู 107 คน (สอน Home Room)

6) โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา (13 พ.ค. 65) คุณครู 61 คน (เรียน 1 คาบ)

7) โรงเรียน เซนต์แมรี่ (16 พ.ค. 65) คุณครู 80 (สอน Home Room)

8) โรงเรียน ซางตาครู้สคอนแวนต์ (21 พ.ค. 65) คุณครู 120 คน

9) โรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์ (28 พ.ค. 65) คุณครู 150 คน

------------------------------------------------------------

 

1) โรงเรียน คาเบรียลอุปถัมภ์

1 คาเบรียลอุปถัมภ์ LLL

2) โรงเรียน แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ

2 แม่พระประจักษ์ LLL

3) โรงเรียน เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

3 เซนต์ปีเตอร์ LLL

4) โรงเรียน เซนโยเซฟคอนเวนต์

4 เซนโยเซฟคอนเวนต์ MMM

5) โรงเรียน พระแม่สกลสงเคราะห์

5 พระแม่สกลฯ LLL

6) โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา

6 ซางตาครู้สศึกษา LLL

7) โรงเรียน เซนต์แมรี่

7 เซนต์แมรี่ LLL

8) โรงเรียน ซางตาครู้สคอนแวนต์

8 ซางตาครู้สคอนแวนต์ LLL

9) โรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์

9 พระมารดาฯ LLL

 (ขอบคุณภาพจาก แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ) 

 -----------------------

 

หลักสูตรวิชาจริยศึกษา

             สืบเนื่องจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้มีการปฏิรูปโรงเรียนคาทอลิกอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก อาศัยการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกที่มุ่งเน้นงานอภิบาลและการอบรมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ และการจัดลำดับความสำคัญของการกำหนดคุณลักษณะของนักเรียนคาทอลิกให้มีการบูรณาการกันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงได้ขานรับนโยบายและโดยการร่วมมือรวมพลังของผู้บริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกจากคณะนักบวชต่างๆ และของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดทำหลักสูตร “จริยศึกษาสำหรับโรงเรียนคาทอลิก” ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาคาทอลิก “เป็นสนามแห่งการอบรมและเป็นฐานเพื่อการประกาศข่าวดี อาศัยการอบรมความเชื่อ การพัฒนาเด็กเยาวชนในเรื่องการศึกษา จริยธรรมและศีลธรรม เป็นประตูสู่พระหรรษทาน...” (แผนงานอภิบาล ค.ศ. 2011-2015) และได้จัดพิมพ์หลักสูตรจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนคาทอลิกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)  และได้มีการปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

             ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ทำการปรับปรุงวิชาจริยศึกษา สำหรับโรงเรียนคาทอลิกอีกครั้งหนึ่ง โดยได้รวบรวมข้อเสนอแนะนำต่างๆ สำหรับการปรับปรุงใหม่มาใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบเรียนวิชาจริยศึกษาฉบับนี้สามารถตอบสนองต่อแนวนโยบายของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 (ข้อ 25) ต่ออัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนในบริบทปัจจุบันให้มากที่สุด โดยมีจุดประสงค์เพื่อเน้นให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ทั้งด้วยวาจาและกิจการสำหรับบริบทปัจจุบัน อาศัยการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

             การปรับปรุงวิชาจริยศึกษาในครั้งนี้มีกำหนดเวลา 2 ปี คือ ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นการปรับปรุงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) จะเป็นการปรับปรุงสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยพยายามให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และที่สำคัญคือ การประยุกต์ความรู้ให้กลายเป็นชีวิต อาศัยข้อปฏิบัติที่ได้จากการเรียนรู้

             โอกาสนี้ ทางแผนกคริสตศาสนธรรมฯ ขอขอบคุณ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผู้จัดการแผนกพิธีกรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ  และคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ผู้มีส่วนร่วมดำเนินการอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณ คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ คุณครูภารดี เทศชารี คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์ ผู้จัดทำต้นฉบับ รวมทั้งทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรฯนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอพระเจ้าทรงอวยพรและตอบแทนทุกท่าน

 

--------------------------------------------

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

 

--------------------------------------------

คัดลอกLinkเพื่อแชร์:  https://bit.ly/39t6hlg

--------------------------------------------

สาระ - การศึกษา

อย่าลืมอ้อมกอดและกำลังใจ
(ภาพ : https://www.bachhoaxanh.com) พอเด็ก ๆ มาถึงวัยเรียน คุณพ่อคุณแม่มักจะเผลอคิดว่าเด็กโตแล้ว หลายครอบครัวเริ่มแสดงความรักต่อกันน้อยลง กอดกันน้อยลง บอกรักกันน้อยลง ทั้งที่ความจริงแล้ว.... เด็กวัยเรียนทุกคนยังต้องการการบอกรัก ยังต้องการอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ เหมือนกับตอนที่เขาเป็นเด็กตัวน้อย...

สำนักอำนวยการ

20 กรกฎาคม 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) --------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม และได้เชิญอาจารย์สุมิตรา พงศธร มาให้แนวคิดด้านการบริหารจัดการศึกษาในการประชุมครั้งนี้ด้วย การประชุมเริ่มเวลา 09.30-12.00 น รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์
Photo: https://bit.ly/3Q1FEUl ไม่มีความเที่ยงแท้ใดภายใต้ดวงอาทิตย์ ....................................... “ความกังวลใจที่เขาต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์ ทุกวันของเขามีแต่ความทุกข์ งานของเขาคือความกังวลใจ แม้ในเวลากลางคืน จิตใจของเขาก็ยังไม่ได้หยุดพัก นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย” (ปัญญาจารย์ 2:22-23) ในหนังสือปัญญาจารย์บทนี้เหมือนเป็นเสียงเรียกเตือนฉัน ในวันที่ฉันสาละวนอยู่กับภาระหน้าที่การงาน ที่คาดหวังว่ามันจะต้องออกมาดีและผิดพลาดน้อยที่สุด...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30-31 กรกฎาคม 2565│อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา "วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา"ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐมโดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

6-7 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง(3 ส.ค.65)
๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง -------------------------------------------------------------- รูปจาก : https://hurricanedistrict.org/ลูกเสือสำรอง วันที่ ๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง เมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ.2501 ได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกขึ้นในประเทศไทย - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 ณ พระตำหนักอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ของทุกๆ...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png5.png7.png8.png3.png3.png7.png
วันนี้2809
เมื่อวานนี้3194
อาทิตย์นี้2809
เดือนนี้24895
รวม1578337

Who Is Online

3
Online

วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 17:14