The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

kru k

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 1. ชื่อตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาล
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • สอนวิชาคริสตศาสนธรรม (คำสอน) และจริยธรรมในโรงเรียน
  • รับผิดชอบด้านการอภิบาลในโรงเรียน จัดบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
  • รับผิดชอบงานด้านศาสนพิธี (คริสต์) ต่างๆ ในโรงเรียน
  • รับผิดชอบงานด้านอภิบาลที่วัด ช่วยคุณพ่อเจ้าอาวาส ด้านงานศาสนพิธี การจัดกิจกรรมการต่างๆ ของวัด  สอนคริสตศาสนธรรม (คำสอน)  เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่
  • รับผิดชอบการเตรียมเด็กเพื่อการรับศีลศักดิ์สิทธิ์
  • รับผิดชอบการฝึกอบรมนักเรียนและเยาวชนของวัด ตามโครงการของโรงเรียนและวัด
  • ช่วยคุณพ่อเจ้าอาวาสในงานด้านบริการทั่วไป

 3. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
  • ด้านคุณลักษณะทั่วไป
   • เป็นผู้นับถือศาสนาคาทอลิก และคริสตชนที่ดี
   • มีใจรักงานด้านจิตตาภิบาล
   • เป็นชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี
   • เป็นโสดหรือสมรสอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของพระศาสนจักร
   • ปฏิบัติงานทั้งที่โรงเรียนและวัด
   • ปฏิบัติงานเต็มเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนาคริสต์
   • มีความรู้ ความสามารถ ในงานด้านคริสตศาสนธรรม
   • มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกิจกรรมองค์กรคาทอลิกต่างๆ
   • มีความรู้ ความสามารถ ในงานการสอนคริสตศาสนธรรม(คำสอน) เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่
   • มีความสามารถ ในการทำงานด้านการอภิบาลในโรงเรียนและวัด
   • มีความสามารถในการจัดบรรยากาศและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน
  • ด้านวุฒิการศึกษา
   • จบปริญญาตรี ทางการศึกษาทุกสาขา + ประกาศนียบัตรด้านคริสตศาสนธรรมจาก ศูนย์อบรม คริสตศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   • จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแสงธรรม + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   • จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (ศศ.บ คริสตศาสนศึกษา) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   • จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ศศ.บ ปรัชญาและศาสนา) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   • จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา (ศศ.บ เทววิทยา) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   • จบปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เทววิทยาจริยธรรม (ศศ.มเทววิทยาจริยธรรม)
  • ด้านคุณสมบัติพิเศษ
   • มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
   • มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรคาทอลิกต่างๆ ในประเทศไทย
   • สามารถเล่นดนตรี และ/หรือ ขับร้องเพลงศาสนาได้

 1. ภาระงานที่ปฏิบัติ

4.1 ปฏิบัติที่โรงเรียน สัปดาห์ละ 3-4 วัน

4.2 ปฏิบัติที่วัด สัปดาห์ละ 1-2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)

4.3 ด้านการสอนวิชาคริสตศาสนธรรม (คำสอน) สัปดาห์ละ 12-15 ชั่วโมง

4.4 ด้านการอภิบาลในโรงเรียนทั่วไปสัปดาห์ละ 8-10 ชั่วโมง

4.5 ด้านการอภิบาลที่วัด สัปดาห์ละ 10-12 ชั่วโมง

4.6 ด้านการบริการทั่วไปที่วัด สัปดาห์ละ 3-4 ชั่วโมง

4.7 จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณงานจิตตาภิบาลของโรงเรียนและวัด

4.8 จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน

4.9 วิเคราะห์ ติดตาม แผนงานโครงการ งานจิตตาภิบาลของโรงเรียนและวัดประจำปี

4.10 จัดทำทะเบียนข้อมูลคริสตชนของโรงเรียนและวัด

4.11 งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือคุณพ่อเจ้าอาวาสมอบหมาย

 1. อัตราค่าตอบแทน

5.1 วุฒิปริญญาตรี    เงินเดือน จำนวนตามวุฒิทางราชการ  .... บาท หรือ ตามเงินเดือนเดิมที่ได้รับจากโรงเรียน

            เงินเพิ่มเฉพาะสาขา  จำนวน     ...     บาท / เดือน

            และปฏิบัติงานให้วัด

5.2 วุฒิปริญญาโท    เงินเดือน จำนวนตามวุฒิทางราชการ ..... บาท หรือ ตามเงินเดือนเดิมที่ได้รับจากโรงเรียน

            เงินเพิ่มเฉพาะสาขา   จำนวน     ....     บาท / เดือน

            และปฏิบัติงานให้วัด

 1. สวัสดิการ

6.1 บรรจุเป็นครูของโรงเรียนตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

6.2 ได้รับสวัสดิการตามระเบียบกองทุนสงเคราะห์ของ สช. (เงิน 3%) และค่ารักษาพยาบาล

6.3 ได้รับเงินสะสมเลี้ยงชีพครูของฝ่ายการศึกษาฯ (เงินสะสม 2%) และสวัสดิการอื่นตามระเบียบของฝ่ายการศึกษาฯ

6.4 ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูจิตตาภิบาล ... ปี ได้รับทุนไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในต่างประเทศ

6.5 มีสิทธิ์พักบ้านพักของบุคลากรของโรงเรียน (กรณีโรงเรียนมีบ้านพักบุคลากร)

 1. แนวปฏิบัติสำหรับงานจิตตาภิบาลในโรงเรียน

7.1   ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้างานจิตตาภิบาล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล)

7.1.1  ดูแลรับผิดชอบงานจิตตาภิบาลของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

7.1.2  ดูแลรับผิดชอบงานอภิบาลของวัดให้เป็นไปตามนโยบายของคุณพ่อเจ้าอาวาส

7.1.3  ดูแลการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณงานจิตตาภิบาลของโรงเรียนและวัด

7.1.4  อนุมัติการใช้งบประมาณของแผนงานและโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  พระสงฆ์เจ้าอาวาสแล้ว

7.1.5  ดูแลติดตามการใช้งบประมาณและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของงานจิตตาภิบาล  ประจำปีเสนอต่อผู้รับใบอนุญาตและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

7.1.6  ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูจิตตาภิบาลในโรงเรียน

 7.2. อัตราส่วนจำนวนของครูจิตตาภิบาลในโรงเรียน

7.2.1  ครูจิตตาภิบาลอย่างน้อย 1 คน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 1,000 คน

7.2.2 ครูจิตตาภิบาลอย่างน้อย 2 คน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 1,001 – 1,600  คน

7.2.3 ครูจิตตาภิบาลอย่างน้อย 3 คน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 1,601 – 2,500  คน

7.2.4 ครูจิตตาภิบาลอย่างน้อย 4 คน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 2,501 – 3,500  คน

7.2.5 ครูจิตตาภิบาลอย่างน้อย 5 คน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 3,501  คน ขึ้นไป

7.3. การเข้าสู่ตำแหน่งของครูจิตตาภิบาลตามมาตรฐานตำแหน่ง

ระยะสั้น

7.3.1 รับสมัครครูในโรงเรียนที่มีคุณลักษณะทั่วไป   มีวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จบแล้วแต่งตั้งให้เป็นครูจิตตาภิบาลและให้ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.3.2 รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณลักษณะทั่วไปและมีวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลเข้าทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน เมื่อผ่านเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานให้แต่งตั้งเป็น   ครูจิตตาภิบาล และได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนที่มีคุณลักษณะทั่วไปตามมาตรฐานที่กำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาล โดยให้ทุนการศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรมหรือศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี) และทำสัญญาใช้ทุนตามระเบียบฝ่ายการศึกษาฯ เมื่อจบหลักสูตรให้บรรจุแต่งตั้งเป็นครูจิตตาภิบาลและได้รับค่าตอบแทนเงินเพิ่มเฉพาะสาขาและปฏิบัติงานที่วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.3.4 ให้ทุนแก่บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นที่มีคุณลักษณะทั่วไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลเข้าศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรด้านคริสศาสนธรรมจากศูนย์อบรมคริสศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี) ทำสัญญาใช้ทุนตามระเบียบฝ่ายการศึกษา เมื่อจบหลักสูตรให้บรรจุแต่งตั้งเป็นครูจิตตาภิบาลและได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ระยะยาว

7.3.5 ให้ทุนแก่คริสตชนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสนใจที่จะเป็นครูจิตตาภิบาล ศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิตที่วิทยาลัยแสงธรรม และทำสัญญาใช้ทุนตามระเบียบฝ่ายการศึกษาฯ เมื่อจบหลักสูตรบรรจุแต่งตั้งเป็นครูจิตตาภิบาลและได้รับค่าตอบแทนเงินเพิ่มเฉพาะสาขาและปฏิบัติงานที่วัด ตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.3.6 คุณพ่อเจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกคริสตชนในเขตวัดที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน  ไปศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตของวิทยาลัยแสงธรรมและทำสัญญาใช้ทุนตามระเบียบฝ่ายการศึกษาฯ เมื่อจบหลักสูตรให้บรรจุแต่งตั้งเป็นครูจิตตาภิบาลและได้รับค่าตอบแทนเงินเพิ่มเฉพาะสาขาและปฏิบัติงานี่วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์ > มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาล(ปรับแก้).docx

- - -

แผนกจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สาระ - การศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 300 คน และเข้าชมผ่านถ่ายทอดสด Facebook Page ฝ่ายการศึกษา มากกว่า 1,086 คน...

สำนักอำนวยการ

15 ก.ย. 2564 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 (Zoom Meeting)
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2564วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetingคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯเป็นประธานนำการประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.00-12.00 น. ในที่ประชุมประธานฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับ เรื่อง การเปิดประชุมซีน็อตสมัยสามัญครั้งที่ 16 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 ที่จะถึงนี้ ภายใต้หัวข้อ “พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน” (Synodality) กล่าวคือ การเป็นเอกภาพ (Communion) การมีส่วนร่วม (Participation) และการทำพันธกิจ (Mission) / การจัดงานสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

15 ก.ย. 2564 ประชุม คกก.จิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.ผ่านโปรแกรม Zoom Meetingประธานการประชุมโดย คุณพ่อทัศมะ กิจประยูรรองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ระเบียบวาระที่ 1...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเชิงรุก” (Active Learning)
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเชิงรุก” (Active Learning) ให้กับคุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย ประชุมผู้ช่วยระดับปฐมวัย หัวข้อ “การประเมินพัฒนาการ : ฐานสมรรถนะ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย ประชุมผู้ช่วยระดับปฐมวัย หัวข้อ “การประเมินพัฒนาการ : ฐานสมรรถนะ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เวลา 10.00 - 11.00 น. โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 34 โรงเรียน จำนวน 62 ท่าน...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

pak22

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png1.png1.png0.png4.png9.png
วันนี้47
เมื่อวานนี้1438
อาทิตย์นี้47
เดือนนี้40732
รวม211049

Who Is Online

2
Online

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 00:38