The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

ศก.159 2564 จม.เชิญครูจิตตาA2

2.ใบตอบรับA2

3.ใบสำรวจA1


ที่ ศก. 159/2564             2 กันยายน 2564


เรื่อง
       ขอเชิญครูฝ่ายจิตตาภิบาล เข้าร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564  ครั้งที่ 2  หัวข้อ “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน       ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย  

             1.กำหนดการ    2.ใบตอบรับ   

             3.ใบสำรวจรายชื่อครูจิตตาภิบาลที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 1


               ตามที่  สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “Global Compact on Education คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา” โดยจัดครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564  มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากถึง 1,514 ท่าน จาก 151 โรงเรียน ทำให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งในการสร้างชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักการศึกษาคาทอลิก ในการนำแนวทาง Global Compact on Education ลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง 

               แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ เล็งเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจ โดยผ่านทางครูฝ่ายจิตตาภิบาล ที่จะร่วมกันตอบสนองต่อพระดำริของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ด้วยการเข้าร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2 (Attempt: A2)” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.15 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

               แผนกจิตตาภิบาลฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการ ส่งครูฝ่ายจิตตาภิบาลเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร ไม่ว่าจะเข้าร่วมทางระบบ Zoom,  Facebook live หรือ Youtube live  ทั้งนี้  ขอความกรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564

               จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                              

ขอแสดงความนับถือ                                                      

(คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร)

รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


ผู้ประสานงาน:  นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์  โทรศัพท์ 094 896 0666

 

ดาวน์โหลด

֎จดหมาย.pdf

֎กำหนดการ.pdf

֎ใบตอบรับ.docx

֎ใบสำรวจ.docx

֎สมณสาส์น.pdf

֎โปสเตอร์+กำหนดการ.pdf

֎เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:  Attempt: A2 - Global Compact on Education 13 ต.ค. 64 [ZOOM]    
֎คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/3DGgdlR


สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png8.png0.png0.png7.png7.png
วันนี้640
เมื่อวานนี้1723
อาทิตย์นี้8248
เดือนนี้43573
รวม280077

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 06:18