The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

0 IMG 9523 s

งานสัมมนาครูจิตตาภิบาล

หัวข้อ “คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020”

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.30 - 12.00 น.

ONLINE & ON SITE00 Screenshot 65

                กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จัดงานสัมมนาครูจิตตาภิบาลในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   หัวข้อ "คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล"  ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. สถานที่ ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยการสัมมนาจะจัดเป็นสองรูปแบบ  ได้แก่ การถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online: Zoom, Youtube live) และรูปแบบ On site  

         โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อการฟื้นฟูและการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจิตตารมณ์ครูคำสอน และการเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในทุกมิติที่เกี่ยวกับงานจิตตาภิบาล
 2. เพื่อสามารถถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าและความเชื่อคาทอลิก ด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะกระทำพันธกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้น

   

กำหนดการสัมมนาครูจิตตาภิบาล

หัวข้อ "คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล" ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน 2020

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น. (Online & On site)

สถานที่ ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

---------------------------------------------------------------

07.30 - 08.30 น.   ตรวจคัดกรอง / ATK ก่อนเข้าร่วมงาน (หน้าวัดชั้น 1) (โดยพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์)

08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน On Site 25 คน (หน้าวัดชั้น 1)  มีอาหารเช้าให้สำหรับทุกท่านที่ชั้น 6

08.30 – 08.40 น.   ภาวนาเปิด โดยบาทหลวงทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

08.40 – 08.50 น.   พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวปราศรัย

08.50 - 09.00 น.    กล่าวทักทาย พบปะ พูดคุย โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

09.00 - 10.30 น.   คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิทัล  โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระ (กูรูทีวีดิจิทัล) ประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการกรรมการสภาวิชาชีพ  ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

10.30 - 10.45 น.   พัก (15 น.) Box Set ที่ชั้น 8

10.45 - 12.00 น.   สื่อคำสอนออนไลน์ในยุคดิจิทัล โดย บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 5 / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน)  และ ครูสมบัติ งามวงศ์ และทีมงานศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ

12.00 - 12.15 น.   ภาวนาปิด โดยบาทหลวงทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

                        

โดย มียอดผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom จำนวน 780 ห้อง

รับชมผ่านทาง Youtube Live จำนวน 1,958  (Top view)

และ On site จำนวน 14 คน

001 Screenshot 86

001 Screenshot 202

1637658587527

1637658688487

1637658784985

1637658879257

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนารูปแบบ On Site จำนวน 14 คน ได้แก่

 1. นางสาวสมนึก  สำอางค์  คุณครูโรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา
 2. นายมลธวัฒน์  กิจสวัสดิ์  คุณครูโรงเรียน นักบุญเปโตร
 3. นางอารยา  เหลานาคำ  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 4. นางสุจิตรา  ชินวรรัตน์  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 5. นางสาวพัชรี  วิไลสุดา  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 6. นางสาวนุชธิกานต์  พันธ์บานชื่น  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 7. นางสาวสมศรี  เวียรชัย  คุณครูโรงเรียน แม่พระฟาติมา
 8. ซิสเตอร์ประภาพร  บวกหาร  ผู้บริหารโรงเรียน พระแม่มารีสาทร
 9. นางสาวพิสมัย  แสนรักษา  คุณครูโรงเรียน พระแม่มารีสาทร
 10. นางสาวเพชรรัตน์  รงควงศ์ คุณครูโรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
 11. นางภารดี  เทศชารี  คุณครูโรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์
 12. นางสาวสัย  ไพรวงษ์  คุณครูโรงเรียน พระวิสุทธิวงส์
 13. นายอาทิตย์  เทศชารี  คุณครูโรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์
 14. นางสาวพัชราภรณ์  จุ้ยผึ้ง  คุณครูโรงเรียน คาเบรียลอุปถัมถ์

 

สรุป: จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา จาก 11 สังฆมณฑล ดังนี้

 1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  654  คน  จาก 82 โรงเรียน/หน่วยงาน
 2. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  24  คน จาก 14 โรงเรียน/หน่วยงาน
 3. สังฆมณฑลเชียงใหม่  11  คน  จาก  6 โรงเรียน/หน่วยงาน
 4. สังฆมณฑลนครสวรรค์  70  คน  จาก 11 โรงเรียน/หน่วยงาน
 5. สังฆมณฑลราชบุรี  102  คน  จาก 21 โรงเรียน/หน่วยงาน
 6. สังฆมณฑลนครราชสีมา  15  คน  จาก 3 โรงเรียน/หน่วยงาน
 7. สังฆมณฑลอุบลราชธานี  2  คน  จาก 2 โรงเรียน/หน่วยงาน
 8. สังฆมณฑลอุดรธานี  21 คน  จาก 6 โรงเรียน/หน่วยงาน
 9. สังฆมณฑลจันทบุรี  99  คน  จาก 19 โรงเรียน/หน่วยงาน
 10. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  60  คน  จาก 15 โรงเรียน/หน่วยงาน
 11. สังฆมณฑลเชียงราย  11  คน  จาก 12 โรงเรียน/หน่วยงาน
 12. วิทยากร และทีมงาน  26  คน  จาก 9 ตำแหน่ง/หน่วยงาน

     รวมจำนวนทั้งสิ้น  1,095   คน

ขอขอบคุณ

 • ขอขอบคุณ คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรอง และ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทาง On site 
 • ขอขอบคุณ คุณพ่อณรงค์  รวมอร่าม ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทีมงานสื่อมวลชนฯ ถ่ายทอดสดตลอดงานสัมมนา
 • ขอขอบคุณ คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช  ผู้จัดการแผนกวิถีชุมชนวัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรผู้ดูแลระบบ Zoom Meeting ตลอดงานสัมมนา

 

หมายเหตุ:

 1. ภาพบรรยากาศ: ON SITE
 2. ภาพบรรยากาศ: ON LINE
 3. ดาวน์โหลด ของที่ระลึก ได้แก่ ซีดีหนังสือการ์ตูนคำสอน: ซีรีย์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 9 เล่ม พร้อม Power Point 
 4. เอกสารประกอบการบรรยาย: ดร.สิขเรศ สิรากานต์
 5. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร:  https://bit.ly/3Ec4nju

      คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/3DK1Qgh

สาระ - การศึกษา

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12...

สำนักอำนวยการ

พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (17 พ.ค. 65)
พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน) วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม บทเทศน์: ของคุณพ่อสุขุม (ประธานในพิธี)...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา
อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ด้วย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีนโยบายให้การเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเกิดขึ้นได้จริงในโรงเรียนคาทอลิก ดังนั้นโดยผ่านทาง แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ จึงจัดให้มีการอบรม แนะนำการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ โดยมีคุณพ่อทัศมะ...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมกลุ่มงานวิชาการประจำเดือนมีนาคม
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม * * * * * * * * * มัทธิว 5:13-16...เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก...(13)ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ที่มา : สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒ ความหมาย การเข้าประจำกองและประดับดาวของลูกเสือสำรอง หมายถึง กระบวนการต้อนรับเด็กที่มีอายุในช่วง ๘-๑๑ ปี เข้าเป็นลูกเสือใหม่ และแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ความเป็นมา...

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png2.png5.png3.png1.png3.png6.png
วันนี้718
เมื่อวานนี้2338
อาทิตย์นี้8660
เดือนนี้53069
รวม1253136

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565 05:00