The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

0จม คกก1 พ.15กย.64 Page 10จม คกก1 พ.15กย.64 Page 2

 

0จม คกก1 พ.15กย.64 Page 3


ที่ ศก. 158/2564

                                                            1 กันยายน 2564

เรื่อง    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 1/2564

เรียน   คณะกรรมการจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศฝ่ายการศึกษาฯ ที่ 5/2564 เรื่อง คณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ

          กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ขอเชิญที่ปรึกษาและคณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ  ประชุมครั้งที่ 1/2564

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  

(Meeting ID: 443 188 8082  Passcode: 1515)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

             - คณะกรรมการจิตตาภิบาล ชุดปัจจุบัน

             - ขอเชิญครูจิตตาภิบาล เข้าร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2

               หัวข้อ “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ในวันพุธที่ 13 ต.ค.2564

             - งานสัมมนาครูจิตตาภิบาล หัวข้อ วัฒนธรรมดิจิตอล ในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย.2564

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องและการติดตามผล

วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

              - ข้อคิดเห็นจาก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ      

              รายงานการดำเนินงาน ปี 2564 และเสนอแผนงาน/โครงการต่างๆ สำหรับปี 2565

              - แผนกศาสนสัมพันธ์ฯ     
              - แผนกพระคัมภีร์   
              - แผนกเยาวชน     
              - แผนกคริสตศาสนธรรม    
              - ยุวธรรมทูต          
              - หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 1 - 6   

วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                     

ขอแสดงความนับถือ

(คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร)

รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

➤ได้ส่งสำเนาหนังสือนี้ไปยังโรงเรียนทาง E-doc
    เพื่อเชิญครูผู้แทนหัวหน้าจิตตาภิบาลเขต


หมายเหตุ
:  

      มีความประสงค์จะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนได้

      หากขัดข้องประการใดโปรดแจ้งผู้ประสานงาน
      โทร. 094 896 0666  น.ส.สุรัสวดี หงษ์วงค์

֎ดาวน์โหลดจดหมาย
֎ดาวน์โหลดประกาศฝ่ายการศึกษาฯ


֎Link เพื่อแชร์: https://bit.ly/38uP47a

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png8.png0.png0.png9.png0.png
วันนี้653
เมื่อวานนี้1723
อาทิตย์นี้8261
เดือนนี้43586
รวม280090

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 06:30