The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

0 17 800

การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
เวลา 13.30 - 15.30 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ประธานการประชุมโดย
คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร
รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล
1 19 800

โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ ชุดปัจจุบัน
1.1.2 ขอเชิญครูจิตตาภิบาล เข้าร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2
หัวข้อ “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ในวันพุธที่ 13 ต.ค.2564
1.1.3 งานสัมมนาครูจิตตาภิบาล หัวข้อ คำสอนกับวัฒนธรรมดิจิตอล ในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย.2564

1.2 เรื่องจากที่ปรึกษาคณะกรรมการ
1.2.1 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ
1.2.2 คณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ ที่ปรึกษา

1 11 800

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ

1 18 800ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและการติดตามผล
3.1 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ
3.2 การปรับปรุงพระวาจาแห่งคุณธรรม (The Words of virtue)

1 42 800

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานการดำเนินงาน ปี 2564
และเสนอแผนงาน/โครงการต่างๆ สำหรับปี 2565
4.1 แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ
4.2 แผนกศาสนสัมพันธ์ฯ ฝ่ายงานธรรมทูตฯ 
4.3 แผนกอำนวยการ ฝ่ายสังคมฯ 
4.4 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลฯ 
4.5 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลฯ 
4.6 แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ
4.7 แผนกยุวธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ
4.8 จิตตาภิบาลเขต 1
4.9 จิตตาภิบาลเขต 2
4.10 จิตตาภิบาลเขต 3
4.11 จิตตาภิบาลเขต 4
4.12 จิตตาภิบาลเขต 5
4.13 จิตตาภิบาลเขต 6

1 51 800

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การประชุมครั้งต่อไป
ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 20 กันยายน 2565

1 65 800

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1.บาทหลวงทัศมะ กิจประยูร (ประธาน)
2.บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม (ที่ปรึกษา)
3.บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ (ที่ปรึกษา)
4.บาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ (ผู้จัดการแผนกเยาวชน)
5.บาทหลวงณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 1)
6.บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 3)
7.บาทหลวงชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 4)
8.บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 5)
9.บาทหลวงสุนัย สุขชัย (หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 6)
10.อ.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน (วิทยาลัยแสงธรรม)
11.น.ส.สุรัสวดี หงษ์วงค์ (เลขาฯ/ผู้ประสานงาน)

1 70 800

ผู้แทน ที่เข้าร่วมประชุม
12.นายบุญลือ ราชกิจ (ผู้แทน ฝ่ายสังคมฯ)
13.น.ส.พัชวัสส์ เจียมจิรอานนท์ (ผู้ติดตาม ฝ่ายสังคมฯ)
14.นางจันทรา จีระวัฒนากิจ (ผู้แทน แผนกเยาวชน)
15.อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข (ผู้แทน แผนกพระคัมภีร์)
16.นายสมบัติ งามวงศ์ (ผู้แทน แผนกคริสตศาสนธรรมฯ)
17.นายกฤตภาส อาจหาญ (ผู้ติดตาม แผนกคริสตศาสนธรรมฯ)
18.คุณครูปรียารัตน์ ศรจันทร์ (เขต 1)
19.คุณครูปิยนันท์ รัตนอุดม (เขต 1)
20.คุณครูสมฤทัย ศรจิตติ (เขต 2)
21.คุณครูมลิกา สุทัศน์กุล (เขต 3)
22.คุณครูสัย ไพรวงษ์ (เขต 4)
23.คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ (เขต 5)
24.คุณครูเพียงใจ สุภาจักร์ (เขต 6)

1 74 800

Note:

🙏ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้
ซึ่งสำเร็จด้วยดี ขอบคุณพระเจ้า

ขอให้ทุกแผนกและทุกเขต ได้ส่งไฟล์เอกสาร ดังนี้

1-เอกสารที่ได้รายงานในที่ประชุมวันนี้

เพื่อจะทำสรุปเป็นรายงานการประชุม ส่งให้กับทุกท่าน

(ขอให้ส่งภายในวันที่ 23 ก.ย.นี้)

และ 2-ขอให้ส่งไฟล์โครงการต่างๆ ของปี 2565

เพื่อจะได้ลงปฏิทินฝ่ายการศึกษาฯ

และจัดทำเป็นปฏิทินกลุ่มงานจิตตาภิบาลสำหรับปีหน้า
ทั้งนี้ ขอให้ส่งภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564
(ส่งที่ LINE: Suratsvadii)

💙สำหรับวันนี้ มีขาดตกบกพร่องอะไรอย่างไร
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
และหวังว่าครั้งหน้าจะพบกันใหม่

❤️ในนามกลุ่มงานจิตตาภิบาล
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง🙏
15/9/64
72 800


กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

🛑คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/3hzWZVQ

🛑ภาพการประชุมทั้งหมด: https://bit.ly/3nx94ib

 

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png8.png0.png0.png6.png9.png
วันนี้632
เมื่อวานนี้1723
อาทิตย์นี้8240
เดือนนี้43565
รวม280069

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 06:09