The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

Jittachum

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

       ตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  การปฏิรูปสถานศึกษาคาทอลิกทุกระดับในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เป็นสนามและฐานเพื่อการประกาศข่าวดี  ใช้สรรพกำลังทั้งหมดเพื่อสร้างบุคลากร  ครูคาทอลิก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดให้มีครูจิตตาภิบาลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานเต็มเวลา โดยมีอัตราส่วนสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน  อีกทั้ง อุทิศตนร่วมงานอภิบาลและประกาศข่าวดีทั้งในสถานศึกษาและชุมชนวัด ประกอบกับนโยบายของพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่ให้ดำเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน

       กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างและพัฒนาครูจิตตาภิบาล ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลได้ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และแต่งตั้งให้เป็นครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ระดับ และจะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี  ประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด


เกณฑ์อัตราส่วนจำนวนนักเรียน ต่อ ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ

       1) นักเรียน ต่ำกว่า 1,000 คน               ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ   1   คน
       2) นักเรียน            1,000 - 1,999 คน   ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ   2   คน
       3) นักเรียน            2,000 - 2,999 คน   ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ   3   คน
       4) นักเรียน            3,000 - 3,999 คน   ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ   4   คน
       5) นักเรียน ตั้งแต่   4,000 คน               ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ   5   คน

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับ 1 - 3

       - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

       - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 2

       - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3

         <ดาวน์โหลดไฟล์ : มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ระดับ>


รายนามครูจิตตาภิบาลชำนาญการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เขตการศึกษาที่ 1

       โรงเรียนกุหลาบวิทยา

       1. น.ส.ปิยนันท์ รัตนอุดม (1) แต่งตั้งเมื่อ 21 พ.ค. 2557

       2. นางปรียารัตน์ ศรจันทร์ (2) แต่งตั้งเมื่อ 21 พ.ค. 2557

 

เขตการศึกษาที่ 2

       โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

       3. นางสมฤทัย ศรจิตติ (1) แต่งตั้งเมื่อ 20 พ.ย. 2555

       โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

       4. นางสุดใจ ดวงบุตร (2) แต่งตั้งเมื่อ 20 พ.ย. 2555

       5. นางภารดี เทศชารี (1) แต่งตั้งเมื่อ 29 พ.ค. 2558

 

เขตการศึกษาที่ 3
-

เขตการศึกษาที่ 4

       โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

       6. น.ส.สัย ไพรวงษ์ (1) แต่งตั้งเมื่อ 20 พ.ย. 2555

       โรงเรียนเซนต์เทเรซา

       7. นางวิไลวรรณ ปักใคหัง (1) แต่งตั้งเมื่อ 13 มิ.ย.2555
       8. น.ส.กัลยา แสนต่างนา (1) แต่งตั้งเมื่อ 13 มิ.ย. 2555
       9. น.ส.อัญชลี อุดมสิทธิพัฒนา (1) แต่งตั้งเมื่อ 13 มิ.ย. 2555
       10. นางรัตนา บุญรักษา (1) แต่งตั้งเมื่อ 29 พ.ค. 2558
       11. นางนุชนารถ สุขสนธิ (1) แต่งตั้งเมื่อ 20 พ.ย.2555

เขตการศึกษาที่ 5       

       โรงเรียนนักบุญเปโตร

       12. น.ส.กมลา สุริยพงศ์ประไพ (3) แต่งตั้งเมื่อ 20 พ.ย. 2555

       โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย

       13. น.ส.เมทินี สุพรรณพยัคฆ์ (1) แต่งตั้งเมื่อ 29 พ.ค. 2558
       14. น.ส.อริศรา ชาวปากน้ำ (1) แต่งตั้งเมื่อ  ม.ค. 2561

       โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
       15. น.ส.สายธาร สินเจริญ (1)  แต่งตั้งเมื่อ เม.ย. 2556


เขตการศึกษาที่ 6
-

 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนวิทยฐานะ

       - ชำนาญการ 1 (2,500 บ.)

       - ชำนาญการ 2 (5,000 บ.)

       - ชำนาญการ 3 (7,500 บ.)


- - -

แผนกจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png8.png0.png0.png4.png8.png
วันนี้611
เมื่อวานนี้1723
อาทิตย์นี้8219
เดือนนี้43544
รวม280048

Who Is Online

2
Online

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 06:01