The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

13OctCECT

13OctCECT 2

Attempt: A2   ที่รอคอย

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

📣 ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วม
      การสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

เรื่อง Global Compact on Education

(Attempt: A2)

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้


ที่ สศค.024/2564   (ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564)

เรื่อง        ขอเชิญร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564  ครั้งที่ 2
               หัวข้อ “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน       ผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิกฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. สมณสาส์นทางวีดีทัศน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส
                          2. กำหนดการและใบตอบรับ

               ตามที่ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากถึง 1,514 ท่าน จาก 151 โรงเรียน ทำให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งในการสร้างชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักการศึกษาคาทอลิกในการนำแนวทาง Global Compact on Education ลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง  สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564  ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อความต่อเนื่องของผู้เข้าร่วมสัมมนาและการมอบวุฒิบัตร  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ผ่านการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 แล้ว เข้าร่วมการสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564  ครั้งที่ 2 Global Compact on Education (Attempt: A2)” ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-12.15 น. ผ่านทางโปรแกรม Zoom หรือประชุมผ่านการถ่ายทอดสด Facebook และ Youtube ตามช่องทางที่ท่านเคยเข้าร่วมมาแล้ว รายละเอียดรหัสการเข้าร่วมประชุมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (โรงเรียนใดต้องการส่งครูเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งที่สอง นอกเหนือจากครูที่เคยลงทะเบียนมาแล้วในครั้งแรก ให้กรอกในใบตอบรับเฉพาะครูที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในครั้งแรก ส่วนครูที่ลงทะเบียนมาแล้วในครั้งแรกถือว่าทุกคนเข้าร่วมในครั้งที่สองนี้)

               และสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่เคยผ่านการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งแรก แต่มีความประสงค์เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งที่ 2 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ขอเรียนเชิญโรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ โดยจะเป็นการเข้าร่วมการสัมมนาประจำปีผ่านการถ่ายทอดสด Facebook และ Youtube แต่มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมทางระบบ Zoom ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านตอบรับการร่วมสัมมนามายังสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งทาง E-doc หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ สช. โดยนำส่งข้อมูล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งที่ 2 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                                        

ขอแสดงความนับถือ

(บาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม)

เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลด

1.จดหมาย A2 

2.สมณสาส์น A2 

3.กำหนดการ A2 

4.ใบตอบรับ A2 


ผู้ประสานงาน: นางสาวอรพรรณ  จำปา  

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

เลขที่ 122/9 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 08-6897-4544

โทรสาร 0-2681-3854

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Website: www.catholic-education.or.th


Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3y3Xvkk 

<ข้อมูลในเว็บสภาฯ CECT>

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png8.png0.png0.png2.png8.png
วันนี้591
เมื่อวานนี้1723
อาทิตย์นี้8199
เดือนนี้43524
รวม280028

Who Is Online

2
Online

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 05:57