The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

เวลา 08.30 - 12.15 น.

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2564

Global Compact on Education (Attempt: A2)”

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Zoom / Facebook Live / Youtube Live
------------------------------------------------------------------------------

อาร์ค บิชอป อันตน วีระเดช ใจเสรี

ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนา และปราศรัย

พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปราศรัยพิเศษ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

บรรยาย เรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมไทยยุคปัจจุบัน : จุดแข็งและจุดอ่อน”

ดร. นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การประเมินของ สมศ. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ” 

แนวทางการนำ Global Compact on Education ลงสู่ภาคปฎิบัติ

- โรงเรียนคณะนักบวชชาย โดย คณะเซนต์คาเบรียล

- โรงเรียนฆราวาส โดย อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (รร.เซนต์จอห์นท่าบ่ม เลย)

- โรงเรียนคณะนักบวชหญิง โดย คณะเซนต์ ปอลฯ

คำปราศรัย จาก อาร์ค บิชอป Angelo Vincenzo Zani

เลขาธิการสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกแห่งวาติกัน

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ และสรุปการสัมมนา

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (CECT)

ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิคตลอดการสัมมนา

โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา รวม 189 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 4,983 คน

ประกอบด้วย

1) โรงเรียนของ 11 สังฆมณฑล  96 โรงเรียน  2,374  คน

2) โรงเรียนของคณะนักบวช  68 โรงเรียน จาก 15 คณะ  1,941  คน

3) โรงเรียนฆราวาสคาทอลิก 17 โรงเรียน  104  คน

4) สถานศึกษาระดับอาชีวะ/อุดมศึกษา  8 แห่ง  130  คน

5) คณะกรรมการสภาการศึกษาฯ (เจ้าคณะ /VIP)  43  คน           

6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ และแอดมิน  20  คน           

7) อื่นๆ  466  คน        

รวมจำนวน  4,983 คน

 

ภาพบรรยากาศ/เบื้องหลังการจัดสัมมนา
0 CST03911LL0 CST03912LL0 CST03997L0 CST04009L0 CST04010LL0 CST04011L0 CST04012L0 CST04013L0 CST04014L0 CST04015 BANNER S M

 

🛑 ภาพบรรยากาศทั้งหมด : https://rb.gy/4iilqu

🛑 ดาวน์โหลดเอกสาร A2: https://rb.gy/kkdnac

🛑 คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3n9A3OZ

🛑 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: https://bit.ly/3y3Xvkk 

🛑 เนื้อหาในเว็บไซต์สภาการศึกษาคาทอลิกฯ: https://bit.ly/3nbhoSS

 

รับชมย้อนหลัง

🛑Facebook LIVE: https://bit.ly/3nbEKYP

🛑Youtube LIVEhttps://youtu.be/Jc8F4WbiFlk

 

สาระ - การศึกษา

โลกวิเศษ เพราะคนพิเศษ
ใคร คือ คน (ที่มีความต้องการ) พิเศษ มนุษย์รับรู้โลกผ่านผัสสะหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วประทับไว้ในใจร่างกายของทารกแรกเกิดเป็นอวัยวะที่พร้อมรับสัมผัสทุกส่วน เวลาเด็กดีใจทั้งเนื้อทั้งตัวจะแสดงออกมาหมด เด็กเปิดผัสสะรับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกเรียนรู้และหลอมรวมเป็นตัวตนของเขา เมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์คิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ ต่างจากเด็กที่ลงมือทำในทันทีเพื่อเรียนรู้โลกผัสสะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บางส่วนขาดหายไป จำเป็นต้องใช้ผัสสะด้านที่เหลือมาทดแทน ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ คือ ความสามารถในการชดเชยผัสสะที่สูญเสียไป ทำให้ผัสสะที่เหลืออยู่ตื่นรู้มากขึ้น โลกที่พวกเขาสัมผัสจึงมีมิติต่างไปจากโลกที่พวกเรารับรู้...

สำนักอำนวยการ

29 พ.ย. 2564 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2564
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 (Zoom Video Conference) ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Video Conference โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานนำการประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.00-12.00 น. ในที่ประชุมประธานฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวคิด ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนต้องป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการลดกิจกรรม ลดการติดต่อพบปะ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น จึงทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้สถานการณ์...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

29 ต.ค. 2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ______ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา​ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานฯ ได้ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

291064

ป้ายงานครูพร้อม

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png7.png7.png1.png1.png6.png
วันนี้1270
เมื่อวานนี้2455
อาทิตย์นี้3725
เดือนนี้65200
รวม377116

Who Is Online

5
Online

วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564 10:30