The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

พันธกิจด้านการจัดการศึกษาของพระศาสนจักร

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสไว้ว่า “พันธกิจด้านการศึกษาถือเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของพระศาสนจักร” โรงเรียนคาทอลิกจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ของนักเรียนในทุกมิติ ตามมนุษยวิทยาแบบคาทอลิก โดยมีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนการสอน ดังที่นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ กล่าวว่า “การศึกษาวิชาทั้งหมดในโรงเรียน จะเป็นคุณประโยชน์อะไรเล่า ถ้ามิได้ช่วยนักเรียนให้ประพฤติตนศักดิ์สิทธิ์ และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงวิตกว่า ขณะนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก ในขณะเดียวกัน หลายแห่งในสังคมโลกยังมีความยากจน ความแตกแยก ความรุนแรงและความสับสน เห็นได้ว่า พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมโลกใช้วิกฤตในขณะนี้ เป็นโอกาสปฏิรูปเพื่อให้เกิดสังคมใหม่ สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยอาศัยการศึกษา เพราะว่าการศึกษาต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (ในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น) ไม่ใช่คงความเป็นโลกเดิมๆ ที่มีแต่ความเห็นแก่ตัว มีแต่ความแตกแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่แยแสในความทุกข์ยากของผู้อื่น ขาดการเอื้ออาทร หากเราไม่แก้ไข ไม่ทำอะไร นี่คือโลกที่เด็กและเยาวชนจะสืบทอดและรับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก

            ในพระดำรัสเรื่อง Global Compact on Education สมเด็จพระสันตะปาปาทรงให้ความสำคัญต่อ กระบวนการจัดการศึกษา กล่าวคือกระบวนการศึกษาที่จะต้องช่วยให้ทุกคนสนใจ และเอาใจใส่ ไม่ใช่แค่พียงความรู้และทักษะในวิชาต่างๆ เท่านั้น แต่จำเป็นต้องสนใจและเอาใจใส่เรื่องจิตวิญญาณของผู้เรียนให้ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี และกระตุ้นให้ทุกคนใส่ใจปัญหาต่างๆ ในสังคมโลกด้วย เพราะว่าการศึกษาเป็นกิจการที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง เพราะเป็นการกระทำที่เรียกร้องให้เราร่วมมือกันเปลี่ยนความแห้งแล้งและการเพิกเฉย ไม่คิดไม่ทำสิ่งใด ๆ ให้กลับเป็นวิธีคิดแบบใหม่ที่ยอมรับการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างวัย (Intergenerational Solidarity) และสร้างคุณค่าแห่งธรรมอันประเสริฐ (Value of Transcendence) ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอรยธรรมใหม่ ซึ่งก็คืออรยธรรมแห่งความรัก ที่ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งสันติและความยุติธรรม ความงามและความดี ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นดังยาสามัญแก้พิษร้ายของวัฒนธรรมปัจเจกนิยม (Individualistic Culture) ซึ่งบางครั้งก็เสื่อมถอยลงจนเป็นค่านิยมเห็นแก่ตัวเอง (Cult of the Self) และให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการวางเฉย (Primacy of Indifference) อนาคตของเราต้องไม่เป็นอนาคตของการแบ่งแยกหรือการลดทอนความคิดเห็นของผู้อื่น

            เหตุนี้เองพระองค์ทรงเชิญชวนให้มีการระดมสรรพกำลัง โดยให้ทุกภาคส่วนของโลกเข้าร่วมในคำมั่นสัญญา ซึ่งมุ่งเน้นมาที่เรื่องการศึกษา  เป็นการศึกษาที่ให้มนุษยชาติเป็นศูนย์กลาง  พวกเราทุกคนจึงควรตระหนักว่า จะต้องทำให้การเป็นสนาม และฐานแห่งการประกาศข่าวดีในโรงเรียนของเราเป็นรูปธรรม และขยายเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การศึกษาเป็นความหวังในการช่วยขจัดปัญหาที่เลวร้ายต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในสากลโลก และเป็นสังคมที่ดีกว่าเดิม   

            เพื่อจะเกิดสังคมดังกล่าวได้ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้เราเริ่มด้วยการจัดเตรียมหมู่บ้าน นั่นก็คือชุมชนของเรา สถานศึกษาของเราเสียก่อน ให้โรงเรียนของเราปราศจากการเลือกปฏิบัติ แต่ให้เปี่ยมไปด้วยภราดรภาพ (fraternity)  เป็นโรงเรียนที่ทุกคนรักกันและกัน ดุจพี่น้องครอบครัวเดียวกัน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นน้ำหนึ่งเดียวใจเดียวกัน รับฟังกันและกัน (ยอห์น 17:21) ทั้งนี้บนพื้นฐานของความรัก และการรับใช้ซึ่งกันและกัน

            พระองค์ยังตรัสอีกว่า เพื่อจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ จำเป็นต้องลงมือด้วยความมุ่งมั่นอย่างกล้าหาญ (Parrhesía) ที่จะสลัดทิ้งแนวทางการศึกษาที่ผิวเผิน ต้องกล้าหาญในการสร้างกระบวนการที่ทำงานด้วยจิตสำนึกที่จะเอาชนะการแตกแยก และความขัดแย้งซึ่งยิ่งทียิ่งมากขึ้น กล่าวคือเราต้องกล้าหาญ ที่จะฟื้นฟูสายสัมพันธ์ใหม่ เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติให้อยู่ร่วมกันและพูดภาษาเดียวกันในเรื่องภราดรภาพ (Fraternity) การประเมินคุณค่าของการจัดการศึกษาไม่ได้อยู่ที่ผลการสอบมาตรฐานเพียงเท่านั้น แต่วัดจากความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนในสังคมและช่วยก่อกำเนิดวัฒนธรรมใหม่ โลกใหม่ที่แตกต่างจากเดิม

            เพื่อตอบสนองต่อพระดำริของพระสันตะปาปาในเรื่อง “Global Compact on Education” ผู้บริหาร และครูของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงเข้าร่วมสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อผลักดันแนวคิดเรื่อง “รักษ์โลก รักผู้อื่น ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมและสันติ” ให้เป็นจริงในสถานศึกษาของเรา

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯPriest 2021 11 12 800

Priest 2021 11 13 800


คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/3Cy1jNT


สาระ - การศึกษา

เด็กน้อย 2 บุคลิก
(ภาพ : https://hellokhunmor.com) น่าแปลกใจเหลือเกิน ลูกเราอยู่บ้านเรียบร้อย อยู่โรงเรียนกลับแสนซน ลูกเราอยู่บ้านขี้อายเก็บตัว อยู่โรงเรียนกล้าแสดงออก ลูกเราอยู่บ้านงอแง อยู่โรงเรียนกลับเป็นเด็กดีตัวอย่าง แบบนี้...ลูกเรามีปัญหาหรือเปล่านะ ? เมื่อลูกเป็นเด็ก 2 บุคลิก มีคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวสุดแสนจะกลุ้มใจ เมื่อลูกน้อยกลอยใจของเราอยู่บ้านกับโรงเรียนมีบุคลิกแตกต่างกันเสียจริง สิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครอบครัว มักจะเป็นว่า เวลาอยู่ที่บ้านให้ลูกเก็บของเล่น อาบน้ำ กินข้าว ทำตามคำสั่งแต่ละอย่างดูจะยากเย็นเสียเหลือเกิน แต่พอไปอยู่โรงเรียน คุณครูกลับบอกว่าลูก ๆ ของเราทำได้ทุกอย่าง ไม่มีปัญหา...

สำนักอำนวยการ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) ------------------------------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

รายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาและคริสต์ศาสนา
การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคริสต์ศาสนา --------------------------------------------------------------------------------- สั่งซื้อทาง LINE Kamsonbkk Shop หมายเหตุ:...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

21 ธ.ค. 64 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022
21 ธันวาคม 2564 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ส่งมอบความสุข... ดร.วรนาท รักสกุลไทย ที่ปรึกษาที่น่ารักและเคารพ เนื่องในโอกาส Christmas 2021 and Happy New Year 2022...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

“Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 - 3.. ในหัวข้อ "Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers" วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 -...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (พ.ย. - ธ.ค.)
การนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564---------------------------------------------------------------------- แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

291064

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

พระวาจาแห่งคุณธรรม1 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2 พระวาจาแห่งคุณธรรม3

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png7.png7.png7.png1.png1.png
วันนี้1861
เมื่อวานนี้2634
อาทิตย์นี้7044
เดือนนี้61117
รวม577711

Who Is Online

4
Online

วันพุธ, 26 มกราคม 2565 20:23