The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี

โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4

ณ ห้องประชุม โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี

............................................

 

          วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี  โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก..

          - เขต 3  คือ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม.

          - เขต 4  คือ โรงเรียนมาเรียลัย และโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  

          - แผนกปฐมวัย จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

          รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน  6  คน

          ซิสเตอร์อังคณา ชื่นบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี กล่าวต้อนรับ ฝ่ายการศึกษาฯ  คณะครูจาก เขต 3 และเขต 4 ที่มานิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนเด็กไม่มาก ยินดีที่รับฟังความคิดเห็น คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากคณะครูที่มาเยี่ยมชม และมาเป็นการให้กำลังให้ครูปฐมวัย และการเติมเต็มสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเด็ก ๆ เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาก้าวไปพร้อม ๆ กันกับโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 1

 

          คุณครูอภิญญา บู้ช้วน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย แนะนำข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 2

 

          อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ชี้แจงกระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” เน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานความเป็นจริงตามบริบทของแต่ละโรงเรียน สิ่งสำคัญคือการเติมเต็มซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพ ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาก  ารจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ

          ด้วยกระบวนการนิเทศ ฝ่ายการศึกษาฯ คำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ขอให้ผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ระมัดระวังเว้นระยะห่าง ไม่อนุญาตให้สัมผัสเด็ก ๆ ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ และก่อนที่ครูจะไปเยี่ยมชมห้องเรียน ได้มอบหมายภารกิจโดยครูเขต 3 เขต 4 ที่มาร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนทั้งสามระดับ และชี้แจงประเด็นในแบบนิเทศและวิเคราะห์การจัดกิจกรรม นำเสนอการจัดกิจกรรมภาพถ่ายที่โรงเรียนในแต่ระดับ

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 3

 

คณะกรรมการนิเทศ เยี่ยมชมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 525 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 6

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 8

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 9

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 10

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 13 1

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 14

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 20

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 19

 

ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการนิเทศ

สรุปผลการนิเทศ โดย..

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 1 คุณครูชญาน์นัทช์  พึ่งบุญ  โรงเรียนมาเรียลัย

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 2 คุณครูกัลยกร คงหอม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 3 คุณครูนฤมล  ไกรนอก โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม.

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 21

 

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร สรุปภาพรวมของการนิเทศในครั้งนี้

          ประเด็นความต่อเนื่องของการพัฒนางาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และร่องรอยการเรียนรู้

จุดเด่นของโรงเรียน

          1. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีกระบวนการจัดกิจกรรมทดลองชัดเจน โครงงานวิทยาศาตร์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESDs) เด็กมีส่วนร่วมและลงมือปฎิบัติจริง

          2. กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลาย มีลักษณะปลายเปิด เช่น  สีน้ำ สีเทียน วาดภาพอิสระ ฉีกปะ ประดิษฐ์ เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านผลงานศิลปะ

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 22

 

          ซิสเตอร์อังคณา ชื่นบาน  กล่าวขอบคุณฝ่ายการศึกษาฯ คณะครูที่มานิเทศฯ ในวันนี้  และขอบคุณครูทั้งสามคนของโรงเรียนที่ตั้งใจทำงานดูแลเด็ก ๆ เป็นอย่างดี ขอเป็นแรงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน ขอบคุณในคำแนะนำดี ๆ ที่คุณครูมาช่วยเติมเต็มเพื่อพัฒนางานที่โรงเรียนไปด้วยกัน  

 

คณะครูผู้มาร่วมนิเทศและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

25 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.ยอแซฟฯ หนองรี 24

(ภาพ : พิรญาณ์ จรูญวัฒนไพบูลย์)

 

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >>https://bit.ly/3ihUj2r

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง
(ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง "หยุดสีแดง" ให้ได้ พื้นที่ “สีแดง” สียิ่งเข้มยิ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีปัญหาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แผนที่ School Readiness ภายใต้โครงการ TSRS เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สะท้อนแนวโน้มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 หากมีมาตรการช่วยเหลือช้าเกินไปในการหยุดยั้งผลเลวร้ายที่ตามมาอาจนำไปสู่การสูญเสียเด็กทั้งรุ่นหรือที่เรียกว่า Lost Generation ในประเทศไทย (ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ผลวิจัย TSRS...

สำนักอำนวยการ

ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 (27ม.ค.66)
ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 -------------------------------------------- เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (ภาพ:ข่าว>>ยุพิน พลหนา,ภัทรภา เพ็งทะเล) สำนักอำนวยการ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงความรำลึกและส่งคำภาวนาแด่ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 (4 ม.ค. 66)
ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แสดงความรำลึกและส่งคำภาวนา แด่ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - วันพุธที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2023 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ และจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4 กุมภาพันธ์ 2566 │การแข่งขัน YCS Championship 2023
การแข่งขัน YCS Championship 2023 (Young Computing Science Championship 2023) * * * * * * * * * วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "การแข่งขัน YCS Championship 2023" (Young Computing Science Championship 2023) ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา * *...

แผนกปฐมวัย

24 มกราคม 2566 ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย”
ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย” วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษาฯ .................................................... คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (3-5 ธ.ค. 65)
การอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประธานในวจนพิธีกรรมปิด โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 20.30 น....

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ (1ก.พ.66)
พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ภาพจาก : https://www.pcsm.ac.th/news.php?ntid=1&view=20210322135419yZvmg7T ความหมาย พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ หมายถึง การตรวจหมู่ลูกเสือโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้กำกับลูกเสือให้ทำหน้าที่ตรวจ ขั้นตอนและวิธีการ ผู้กำกับ สั่งให้รองผู้กำกับลูกเสือไปตรวจ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าให้ตรวจอะไร รองผู้กำกับ เมื่อได้รับคำสั่งให้ไปตรวจ ให้ทำความเคารพผู้กำกับลูกเสือโดยการทำวันทยหัตถ์ (ผู้กำกับลูกเสือรับการเคารพ) แล้วรองผู้กำกับลูกเสือรีบเดินไปยืนหน้านายหมู่ลูกเสือ...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

TimeTableTest265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png1.png0.png9.png3.png5.png4.png
วันนี้617
เมื่อวานนี้3392
อาทิตย์นี้4009
เดือนนี้20378
รวม3109354

Who Is Online

2
Online

วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2566 03:09