The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

              วันที่ 9 สิงหาคม 2564  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย ประชุมผู้ช่วยระดับปฐมวัย  หัวข้อ “การประเมินพัฒนาการ : ฐานสมรรถนะ”  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  เวลา 10.00 - 11.00 น.  โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 34 โรงเรียน จำนวน 62 ท่าน

 

9 ส.ค 64 1

 

              อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ได้ให้แนวทาง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยใช้ร่องรอย ผลงานของเด็กที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การอ่าน - การวาดภาพ การเขียนคำศัพท์ การวิเคราะห์ตัวละคร และเหตุการณ์จากนิทาน การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ  Clip VDO ที่ผู้ปกครองส่งมาให้ครู เช่น การร้องเพลง การทดลองวิทยาศาสตร์ การทำงานบ้าน การสำรวจสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ การออกกำลังกาย การเล่นเกมการศึกษา การเพาะปลูก กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต การทำกิจกรรมจากใบงานของครู ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน..... ที่สอดคล้องหลักการของการศึกษาปฐมวัย ที่เป็นความรับผิดชอบของครูที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

9 ส.ค 64 20

 

              และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยใช้สมรรถนะทั้ง 7 Domain แสดงพฤติกรรมที่เด็กสามารถทำได้ในช่วงอายุนั้น ๆ  ในการขอความร่วมมือผู้ปกครอง ได้สังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติของบุตรหลาน ว่าสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ได้ ประเด็นสำคัญผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าบางรายการพฤติกรรมบุตรหลานยังทำไม่ได้  ไม่เป็นไร เพราะข้อมูลที่ได้จะช่วยเป็นแนวทางที่ครูจะได้วางแผนการพัฒนาเด็กในช่วงเวลาที่สามารถมาเรียนในโรงเรียนได้ เพื่อให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่สมวัยต่อไป

 

9 ส.ค 64 17

9 ส.ค 64 18

9 ส.ค 64 19

 

<<Facebook >>                    <<ภาพทั้งหมด>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3fO4CXA

 

************

สถานที่ ห้องแผนกปฐมวัย ชั้น 4

อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สาระ - การศึกษา

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12...

สำนักอำนวยการ

พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (17 พ.ค. 65)
พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน) วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม บทเทศน์: ของคุณพ่อสุขุม (ประธานในพิธี)...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา
อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ด้วย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีนโยบายให้การเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเกิดขึ้นได้จริงในโรงเรียนคาทอลิก ดังนั้นโดยผ่านทาง แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ จึงจัดให้มีการอบรม แนะนำการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ โดยมีคุณพ่อทัศมะ...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมกลุ่มงานวิชาการประจำเดือนมีนาคม
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม * * * * * * * * * มัทธิว 5:13-16...เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก...(13)ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ที่มา : สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒ ความหมาย การเข้าประจำกองและประดับดาวของลูกเสือสำรอง หมายถึง กระบวนการต้อนรับเด็กที่มีอายุในช่วง ๘-๑๑ ปี เข้าเป็นลูกเสือใหม่ และแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ความเป็นมา...

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png2.png5.png3.png2.png1.png5.png
วันนี้797
เมื่อวานนี้2338
อาทิตย์นี้8739
เดือนนี้53148
รวม1253215

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565 05:22