The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

161982814 476452973715706 4701367452270320556 n

Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
- - -
เวลา 09.00 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ได้มาถึงบริเวณงาน ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ตัวแทนนักเรียน 3 คน กล่าวแสดงความยินดีกับคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ
- คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน 8 กลุ่มสาระ
- ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท มอบของที่ระลึกแด่คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ และซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์
- คุณพ่อมาโนช สมสุข มอบของที่ระลึกให้กับ คุณกรณ์ จาติกวณิช คุณเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ คุณมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร คุณกนกพล ประภานนท์ นายวรนล กิติสาธร และครูผู้สอนวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 3 ท่าน
- ชมการแสดงของนักเรียน 2 ชุด ได้แก่ แห่บั้งไฟพญานาค และจินตลีลาประกอบเพลง
- คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายเรื่อง รูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสู่โลกอนาคต
- ประธานในพิธีและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการเรียนรู้งานภายใน ผู้ปกครองเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน นักเรียนศึกษาผลงานทางวิชาการภายในงานจนถึงเวลา 15.45 น.
- - -
คำกล่าวเปิดงาน ของ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม
โอกาสเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 1 อาคารเซนต์เทเรซา
****************************************************

คุณพ่อ ซิสเตอร์ ท่านผู้มีเกียรติ คณะกรรมการจัดโครงการ คณะครู และนักเรียนทุกคน

พ่อรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายใน ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา พ่อได้ทราบว่าปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนเซนต์เทเรซา ได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรกและเปิดแผนการเรียนทั้งหมด 3 แผน มีนักเรียนเต็มทุกแผน โครงสร้างหลักสูตรยังจัดให้นักเรียนได้ศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่นให้นักเรียนทุกคนเรียน คือเปิด “วิชาวิศวกรรมพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งวิชาดังกล่าวสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนโค้ดเพื่อนำโค้ดนั้นไปสร้างชิ้นงานนวัตกรรมในระหว่างนักเรียนทำ Project นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขผลงาน มีการฝึกเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ากับโค้ด มีการปรับปรุงแก้ไขผลงาน จนผลงานนั้นสำเร็จมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
โครงการวันวิชาการของโรงเรียน นอกจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดให้มีโครงการทัศนศึกษา ซึ่งทราบว่าปีนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ทางโรงเรียนจึงจัดภายในโรงเรียน มีฐานการเรียนรู้ 4 ภาค นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ กิจกรรมพลพรรครักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ 3 ศาสนา ซึ่งในเขตหนองจอก มีอัตลักษณ์ทางพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เหล่านี้สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ทรงกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคน มีพระบิดาองค์เดียวกัน มนุษย์จึงต้องสร้างสังคมให้น่าอยู่ มีสันติภาพและมีความรัก” ซึ่งพ่อคิดว่าโรงเรียนเซนต์เทเรซาแห่งนี้สามารถนำคำสอนของพระเยซูเจ้าไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี มีการบูรณาการคุณค่าพระวารสารไปในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะสถานศึกษาคาทอลิกนอกจากจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการแล้วยังต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก
การจัดงานในวันนี้พ่อขอให้คณะครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสุขตลอดวันโอกาสนี้ ขอท่านนักบุญเทเรซาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนโปรดอำนวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วพ่อขอเปิดงาน Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บัดนี้
- - -
ที่มาของภาพ: เพจโรงเรียนเซนต์เทเรซา
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872302096343691&id=100006917864715
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872308049676429&id=100006917864715
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872304746343426&id=100006917864715
- - -
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
www.edbathai.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/28819

<Facebook>      <ดูรูปภาพทั้งหมด>

162646474 476453087049028 1632308894126524443 n

162126489 476453263715677 2395142459717685042 n

สาระ - การศึกษา

โลกวิเศษ เพราะคนพิเศษ
ใคร คือ คน (ที่มีความต้องการ) พิเศษ มนุษย์รับรู้โลกผ่านผัสสะหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วประทับไว้ในใจร่างกายของทารกแรกเกิดเป็นอวัยวะที่พร้อมรับสัมผัสทุกส่วน เวลาเด็กดีใจทั้งเนื้อทั้งตัวจะแสดงออกมาหมด เด็กเปิดผัสสะรับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกเรียนรู้และหลอมรวมเป็นตัวตนของเขา เมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์คิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ ต่างจากเด็กที่ลงมือทำในทันทีเพื่อเรียนรู้โลกผัสสะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บางส่วนขาดหายไป จำเป็นต้องใช้ผัสสะด้านที่เหลือมาทดแทน ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ คือ ความสามารถในการชดเชยผัสสะที่สูญเสียไป ทำให้ผัสสะที่เหลืออยู่ตื่นรู้มากขึ้น โลกที่พวกเขาสัมผัสจึงมีมิติต่างไปจากโลกที่พวกเรารับรู้...

สำนักอำนวยการ

29 พ.ย. 2564 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2564
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 (Zoom Video Conference) ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Video Conference โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานนำการประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.00-12.00 น. ในที่ประชุมประธานฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวคิด ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนต้องป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการลดกิจกรรม ลดการติดต่อพบปะ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น จึงทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้สถานการณ์...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

29 ต.ค. 2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ______ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา​ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานฯ ได้ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

291064

ป้ายงานครูพร้อม

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png7.png7.png2.png1.png9.png
วันนี้1373
เมื่อวานนี้2455
อาทิตย์นี้3828
เดือนนี้65303
รวม377219

Who Is Online

5
Online

วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564 11:10