The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

1605858507041

 

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย :

           - พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย

           - คำอธิบายพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

           - แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 

           - มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

 

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย :

            - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560

            - คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี) 

            - คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี)

 

หนังสือเกี่ยวกับสถานศึกษา :

           - นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

           - แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา ปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)

 

พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย :

            - เข้าใจ สมรรถนะ ง่าย ๆ ฉบับประชาชน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

            - แนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี

 

ไฮสโคป (High/ Scope) :

            - การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดไฮสโคป 

 

Executive Functions (EF) :

            - คู่มือพ่อแม่ พัฒนาทักษะสมอง EF ตั้งแต่ปฏิสนธิ - 3 ปี

            - คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กวัย 7-12 ปี สำหรับพ่อแม่และครู 

            - คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กวัย 13-18 ปี สำหรับพ่อแม่และครู

           - คู่มือครูและผู้ปกครอง การเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

            - คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย

            - ฝึก EF สิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างลูก พัฒนาสมองลูกน้อย 

            - ทักษะสมอง EF กับคำสอนในวิถีไทย

 

Loose Parts Play :

            - คู่มือการเล่นลูสพาร์ท : ชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้ (Loose Parts Play)

 

พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย "หนังสือนิทาน" :

            - คู่มือพ่อแม่ พัฒนาลูกน้อยด้วยหนังสือ

            - มหัศจรรย์การอ่านออกเสียง

            - การใช้หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กในการสอนอ่าน

 

การ "เล่น" เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย :

            - "การเล่น" เพื่อดูแลจิตใจเด็ก ๆ ที่เผชิญความสูญเสีย 

            - คู่มือทำ Floor Play

            - พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ สำหรับเด็กอนุบาล

 

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย :

            - 100 วิธี ช่วยให้ลูกเขียนเก่ง

            - แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

            - เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก

 

หนังสืออื่น ๆ :

           - บ้านนี้มีความหลากหลาย

           - โลกวิเศษเพราะคนพิเศษ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

การติดต่อ :
แผนกปฐมวัย
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
The Education Department of Bangkok Archdiocese
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-681-3840-4
โทรสารชั้น 4 : 02 681 3852
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.edbathai.com

- - - - - - -
นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

สาระ - การศึกษา

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12...

สำนักอำนวยการ

พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (17 พ.ค. 65)
พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน (บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน) วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ อันตน ชุมพล กิจสงวน บิดาของคุณพ่อสุขุม กิจสงวน ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม บทเทศน์: ของคุณพ่อสุขุม (ประธานในพิธี)...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา
อบรมการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ด้วย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีนโยบายให้การเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเกิดขึ้นได้จริงในโรงเรียนคาทอลิก ดังนั้นโดยผ่านทาง แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ จึงจัดให้มีการอบรม แนะนำการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ โดยมีคุณพ่อทัศมะ...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมกลุ่มงานวิชาการประจำเดือนมีนาคม
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม * * * * * * * * * มัทธิว 5:13-16...เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก...(13)ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”
อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการศึกษา...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง ที่มา : สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๒ ความหมาย การเข้าประจำกองและประดับดาวของลูกเสือสำรอง หมายถึง กระบวนการต้อนรับเด็กที่มีอายุในช่วง ๘-๑๑ ปี เข้าเป็นลูกเสือใหม่ และแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ความเป็นมา...

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png2.png5.png3.png3.png4.png4.png
วันนี้926
เมื่อวานนี้2338
อาทิตย์นี้8868
เดือนนี้53277
รวม1253344

Who Is Online

2
Online

วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565 06:45