The Education Department of Bangkok Archdiocese

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ตำแหน่ง : ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 2

1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.1.1 เป็นผู้ช่วยของหัวหน้าครูจิตตาภิบาล

1.1.2 สอนวิชาคริสตศาสนธรรม(คำสอน) และจริยธรรมในโรงเรียน

1.1.3 รับผิดชอบด้านการอภิบาลในโรงเรียน จัดบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก และให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

1.1.4 รับผิดชอบด้านงานศาสนพิธี(คริสต์) ต่าง ๆ ในโรงเรียน

1.1.5 รับผิดชอบงานด้านอภิบาลที่วัด ช่วยคุณพ่อเจ้าอาวาส ด้านงานศาสนพิธี การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด สอนคริสตศาสนธรรม(คำสอน) เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่

1.1.6 รับผิดชอบการเตรียมเด็กเพื่อรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์

1.1.7 รับผิดชอบการฝึกอบรมนักเรียนและเยาวชนของวัดตามโครงการของโรงเรียนและวัด

1.1.8 ช่วยคุณพ่อเจ้าอาวาสในงานด้านบริการทั่วไป

2. ลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

2.1 ด้านคุณลักษณะทั่วไป

2.1.1 เป็นผู้นับถือศาสนาคาทอลิกและคริสตชนที่ดี

2.1.2 มีใจรักงานด้านจิตตาภิบาล

2.1.3 เป็นชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี

2.1.4 เป็นโสดหรือสมรสอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของพระศาสนจักร

2.1.5 ปฏิบัติงานทั้งที่โรงเรียนและวัด

2.1.6 ปฏิบัติงานวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์และวันสำคัญทางศาสนาคริสต์

2.1.7 มีความรู้ความสามารถในงานด้านคริสตศาสนธรรม

2.1.8 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมองค์กรคาทอลิกต่าง ๆ

2.1.9 มีความรู้ความสามารถในงานการสอนคริสตศาสนธรรม(คำสอน) เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่

2.1.10 มีความสามารถในการทำงานด้านการอภิบาลในโรงเรียนและวัด

2.1.11 มีความสามารถในการจัดบรรยากาศและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน

2.2 ด้านวุฒิการศึกษา

2.2.1 จบปริญญาตรี ทางการศึกษาทุกสาขา หรือ ประกาศนียบัตรด้านคริสตศาสนธรรมจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม(ซีซี) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.2.2 จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแสงธรรม + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.2.3 จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา(ศศ.บ. คริสตศาสนศึกษา) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.2.4 จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา(ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.2.5 จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา(ศศ.บ. เทววิทยา) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.2.6 จบปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทววิทยาจริยธรรม(ศศ.ม. เทววิทยาจริยธรรม)

2.3 ด้านคุณสมบัติพิเศษ

2.3.1 มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรคาทอลิกต่าง ๆ ในประเทศไทย

2.3.2 มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ

2.3.3 สามารถเล่นดนตรี และ/หรือ ขับร้องเพลงศาสนาได้

3. ภาระงานที่ปฏิบัติ

3.1 ปฏิบัติที่โรงเรียน สัปดาห์ละ 4 วัน

3.2 ปฏิบัติที่วัด สัปดาห์ละ 1 วัน(วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์)

3.3 ด้านการสอนวิชาคริสตศาสนธรรม(คำสอน) สัปดาห์ละ 12-15 ชั่วโมง

3.4 ด้านการอภิบาลในโรงเรียนทั่วไปสัปดาห์ละ 10-12 ชั่วโมง

3.5 ด้านการอภิบาลที่วัด สัปดาห์ละ 6-8 ชั่วโมง

3.6 ด้านการบริการทั่วไปที่วัด สัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง

3.7 จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณงานจิตตาภิบาล ของโรงเรียนและวัด

3.8 จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน

3.9 งานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือคุณพ่อเจ้าอาวาสมอบหมาย

4. แนวปฏิบัติสำหรับงานจิตตาภิบาลในโรงเรียน

4.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

4.1.1 ช่วยงานจิตตาภิบาลของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4.1.2 ช่วยงานอภิบาลของวัดให้เป็นไปตามนโยบายของคุณพ่อเจ้าอาวาส

4.1.3 ช่วยจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณงานจิตตาภิบาลของโรงเรียนและวัด

4.1.4 ช่วยดูแลติดตามการใช้งบประมาณและการจัดทำรายงนผลการปฏิบัติงานของงานจิตตาภิบาลประจำปี เสนอต่อผู้รับใบอนุญาตและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4.1.5 ช่วยดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูจิตตาภิบาลในโรงเรียน

5. อัตราค่าตอบแทน

5.1 วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท

เงินเดือน จำนวนตามวุฒิทางราชการ หรือ ตามเงินเดือนเดิมที่ได้รับจากโรงเรียน เงินเพิ่มเฉพาะสาขา จำนวน 5,000 บาท / เดือน และปฏิบัติงานให้วัด

- - -

แผนกจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สาระ - การศึกษา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม”
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช...

สำนักอำนวยการ

นำเสนอหลักสูตร อาชีพนักบินและอุตสาหกรรมการบิน | 28 ก.ย. 66
Present project about aviation flight simulatorนำเสนอหลักสูตร อาชีพนักบินและอุตสาหกรรมการบินวันพฤหัสฯที่ 28 กันยายน 2566ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพิสิษฐ์ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร ACES Education Co.,Ltd นำทีมผู้บริหาร เข้าพบ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เพื่อ Present project about aviation flight simulator โดยทีมผู้บริหารฯ ได้นำเสนอหลักสูตร อาชีพนักบินและอุตสาหกรรมการบิน เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งโครงสร้างและเนื้อหา...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน | จิตตาภิบาลเขต 5 (12 ก.ย. 66)
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล/ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และทีมงานจากแผนกฯ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ในหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน” ให้กับคุณครูจิตตาภิบาล เขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย โดย คณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 นำโดย คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ | 14-16 ก.ย. 66
ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันที่ 14 - 16 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และ onsite ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม แนวทางการตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในด้านแนวทางประเมิน SAR 2565 ระดับการศึกษาพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ของ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

2023_EDBA English Curriculum
EDBA English Curriculum 2023 * * * * * * * * * DOWNLOAD >> Click ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click กลุ่มงานวิชาการ แผนกภาษาต่างประเทศฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯwww.edbathai.com Link เพื่อแชร์ >> https://shorturl.at/aqtKT * * * * * * * * * นางมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย(14 ก.ย.66)
การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กทม.*************************************************** บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครูแนะแนว จากโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน จาก 15...

Fr CECT

EDBA2

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

TimeTableTest1 66

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png4.png2.png0.png9.png5.png3.png
วันนี้3247
เมื่อวานนี้4114
อาทิตย์นี้17800
เดือนนี้128386
รวม4420953

Who Is Online

16
Online

วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566 15:08

วิชาการ - Video Content!

More Videos - วิชาการ