The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

logo no bg

พระเจ้า ความรัก การรับใช้
GOD LOVE SERVICE

บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า
จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

 

The Education Department of Bangkok Archdiocese
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ความรับผิดชอบของอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ
ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก

 

ประวัติโดยย่อ
พระศาสนจักรได้เล็งเห็นถึงบทบาทอันสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้าง
และการพัฒนาสมรรถภาพ และศักยภาพของมนุษย์อย่างครบถ้วนในทุกด้าน
และการศึกษายังปลูกฝังความรัก จริยธรรม และมโนธรรมให้แก่เยาวชนอีกด้วย
ดังนั้นจึงอาจ กล่าวได้ว่า การจัดการศึกษา
จึงเท่ากับการมีส่วนในการพัฒนา และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเอง

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ทำให้สังฆมณฑลต่างๆ รวมทั้งคณะนักบวช และฆราวาส
ได้ดำเนินกิจการ ในด้านการศึกษา คือการก่อตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มีนโยบายว่า "ให้แต่ละวัดมีโรงเรียนของตนเองอย่างน้อยถึงระดับเกณฑ์บังคับ"
และ "ให้พระสงฆ์ทุกองค์ ช่วยกันส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจการโรงเรียน เต็มกำลังความสามารถ

"ซึ่งทำให้การศึกษา หรือกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น
คือ โรงเรียนมีฐานะเป็นงานหลักงานหนึ่งของการแพร่ธรรมของสังฆมณฑล
การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการในส่วนย่อยบางส่วน ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
จนกระทั่งในการสัมมนาที่บ้านซาเลเซียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2527 ที่สัมมนาได้มีมติให้ก่อตั้ง
"ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"
เดือนเมษายน 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"

 

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 

โทรศัพท์ 02-681-3840-4; 02-681-3850-2
โทรสาร ชั้น 1 02-681-3845
โทรสาร ชั้น 3 02-681-3854 (สภาการศึกษาคาทอลิกฯ)
โทรสาร ชั้น 4 02-681-3852 
โทรสาร ชั้น 5 02-681-3838
อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์   www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 300 คน และเข้าชมผ่านถ่ายทอดสด Facebook Page ฝ่ายการศึกษา มากกว่า 1,086 คน...

สำนักอำนวยการ

15 ก.ย. 2564 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2564  (Zoom Meeting)
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2564วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetingคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯเป็นประธานนำการประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.00-12.00 น. ในที่ประชุมประธานฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับ เรื่อง การเปิดประชุมซีน็อตสมัยสามัญครั้งที่ 16 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 ที่จะถึงนี้ ภายใต้หัวข้อ “พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน” (Synodality) กล่าวคือ การเป็นเอกภาพ (Communion) การมีส่วนร่วม (Participation) และการทำพันธกิจ (Mission) / การจัดงานสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

15 ก.ย. 2564 ประชุม คกก.จิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.ผ่านโปรแกรม Zoom Meetingประธานการประชุมโดย คุณพ่อทัศมะ กิจประยูรรองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ระเบียบวาระที่ 1...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเชิงรุก” (Active  Learning)
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเชิงรุก” (Active Learning) ให้กับคุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย ประชุมผู้ช่วยระดับปฐมวัย  หัวข้อ “การประเมินพัฒนาการ : ฐานสมรรถนะ”  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย ประชุมผู้ช่วยระดับปฐมวัย หัวข้อ “การประเมินพัฒนาการ : ฐานสมรรถนะ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เวลา 10.00 - 11.00 น. โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 34 โรงเรียน จำนวน 62 ท่าน...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

pak22

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png1.png0.png9.png7.png8.png
วันนี้1414
เมื่อวานนี้2009
อาทิตย์นี้15528
เดือนนี้40661
รวม210978

Who Is Online

3
Online

วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564 23:40