The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

161982814 476452973715706 4701367452270320556 n

Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
- - -
เวลา 09.00 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ได้มาถึงบริเวณงาน ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ตัวแทนนักเรียน 3 คน กล่าวแสดงความยินดีกับคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ
- คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน 8 กลุ่มสาระ
- ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท มอบของที่ระลึกแด่คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ และซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์
- คุณพ่อมาโนช สมสุข มอบของที่ระลึกให้กับ คุณกรณ์ จาติกวณิช คุณเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ คุณมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร คุณกนกพล ประภานนท์ นายวรนล กิติสาธร และครูผู้สอนวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 3 ท่าน
- ชมการแสดงของนักเรียน 2 ชุด ได้แก่ แห่บั้งไฟพญานาค และจินตลีลาประกอบเพลง
- คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายเรื่อง รูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสู่โลกอนาคต
- ประธานในพิธีและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการเรียนรู้งานภายใน ผู้ปกครองเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน นักเรียนศึกษาผลงานทางวิชาการภายในงานจนถึงเวลา 15.45 น.
- - -
คำกล่าวเปิดงาน ของ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม
โอกาสเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 1 อาคารเซนต์เทเรซา
****************************************************

คุณพ่อ ซิสเตอร์ ท่านผู้มีเกียรติ คณะกรรมการจัดโครงการ คณะครู และนักเรียนทุกคน

พ่อรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายใน ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา พ่อได้ทราบว่าปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนเซนต์เทเรซา ได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรกและเปิดแผนการเรียนทั้งหมด 3 แผน มีนักเรียนเต็มทุกแผน โครงสร้างหลักสูตรยังจัดให้นักเรียนได้ศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่นให้นักเรียนทุกคนเรียน คือเปิด “วิชาวิศวกรรมพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งวิชาดังกล่าวสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนโค้ดเพื่อนำโค้ดนั้นไปสร้างชิ้นงานนวัตกรรมในระหว่างนักเรียนทำ Project นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขผลงาน มีการฝึกเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ากับโค้ด มีการปรับปรุงแก้ไขผลงาน จนผลงานนั้นสำเร็จมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
โครงการวันวิชาการของโรงเรียน นอกจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดให้มีโครงการทัศนศึกษา ซึ่งทราบว่าปีนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ทางโรงเรียนจึงจัดภายในโรงเรียน มีฐานการเรียนรู้ 4 ภาค นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ กิจกรรมพลพรรครักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ 3 ศาสนา ซึ่งในเขตหนองจอก มีอัตลักษณ์ทางพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เหล่านี้สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ทรงกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคน มีพระบิดาองค์เดียวกัน มนุษย์จึงต้องสร้างสังคมให้น่าอยู่ มีสันติภาพและมีความรัก” ซึ่งพ่อคิดว่าโรงเรียนเซนต์เทเรซาแห่งนี้สามารถนำคำสอนของพระเยซูเจ้าไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี มีการบูรณาการคุณค่าพระวารสารไปในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะสถานศึกษาคาทอลิกนอกจากจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการแล้วยังต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก
การจัดงานในวันนี้พ่อขอให้คณะครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสุขตลอดวันโอกาสนี้ ขอท่านนักบุญเทเรซาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนโปรดอำนวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วพ่อขอเปิดงาน Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บัดนี้
- - -
ที่มาของภาพ: เพจโรงเรียนเซนต์เทเรซา
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872302096343691&id=100006917864715
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872308049676429&id=100006917864715
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872304746343426&id=100006917864715
- - -
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
www.edbathai.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/28819

<Facebook>      <ดูรูปภาพทั้งหมด>

162646474 476453087049028 1632308894126524443 n

162126489 476453263715677 2395142459717685042 n

สาระ - การศึกษา

โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) Comunita Incontro School for The blind เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่...

สำนักอำนวยการ

ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 (21 ก.ย. 65)
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 09.30 -...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

บอดี้การ์ดชีวิต
บอดี้การ์ดชีวิต ............................................. “การเรียนรู้สิ่งต่างๆของโลกนี้ยากมาก การจะพบสิ่งที่อยู่แค่เอื้อมก็ยากหนักหนา แล้วผู้ใดจะค้นพบสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ได้” (ปรีชาญาณ 9:16) กษัตริย์ซาโลมอนวอนขอปรีชาญาณจากพระเจ้า และท่านก็เป็นกษัตริย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเปี่ยมด้วยปฏิภาณไหวพริบ ฉันรู้ว่าหากฉันมีปรีชาญาณ ฉันจะสามารถผ่านพ้นอันตรายทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต เพราะปรีชาญาณจะเปิดจิตวิญญาณและสมองของฉัน ให้มีความรอบคอบและสามารถแก้ไขทุกสถานการณ์ของชีวิตได้อย่างดี ทุกๆ เช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 กันยายน 2565 │การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 * * * วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรม * * * การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการมาร่วมกันวางแผนพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนโดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้ - งานหลักสูตร - งานวัดและประเมินผล - งานพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน * * * * * * * * *...

แผนกปฐมวัย

23 กันยายน 2565  นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร ............................. วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก... - เขต 1 คือ โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล - เขต 5 คือ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน 9 คน...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษาดูงานมาตรฐานสากล รร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถม และ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (14-17 ก.ย. 65)
ศึกษาดูงานมาตรฐานสากลรร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถมและ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 - 17 กันยายน 2565- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา บาทหลวงเอกรัตน์...

แผนกภาษาต่างประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนกภาษา​ต่างประเทศ​ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... โดยทีมงาน ผศ.ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและ ผศ.ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง (21 ก.ย.65)
พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง …………………………… การประชุมคณะกรรมการกอง หมายถึง ระบบบริหารในกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยให้นายหมู่ลูกเสือของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาเกียรติ การจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารภายในของกองลูกเสือประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษ การควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกองลูกเสือ การติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยมีผู้กำกับกองลูกเสือคอยให้คำแนะนำและเสนอแนะ ความเป็นมา แนวความคิดในเรื่องการประชุมนายหมู่ลูกเสือเกิดจากลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ตั้งแต่สมัยที่นำเด็กกลุ่มหนึ่งไปจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png5.png0.png8.png7.png7.png1.png
วันนี้1672
เมื่อวานนี้2283
อาทิตย์นี้7316
เดือนนี้13097
รวม2508771

Who Is Online

4
Online

วันพุธ, 05 ตุลาคม 2565 18:14