The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 1

(ภาพ : https://baby.kapook.com/view167589.html)

 

          เมื่อรู้หรือสงสัยว่าลูกหลานของเราจะเป็นเพศหลากหลายหรือไม่ ปัญหาและคำถามเหล่านี้เหมือนจะลอยวนอยู่เต็มบ้าน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต่างก็เฝ้าแต่หาสาเหตุ ค้นหาต้นตอ บางครอบครัวถึงขั้นขัดแย้งกัน เพราะโทษกรรมพันธุ์หรือ DNA ว่าเป็นเพราะฝ่ายฉันหรือฝ่ายเธอ

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 1

 

          ปัจจุบัน ในทางการแพทย์นั้นก็ถือว่าความแตกต่างหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เป็นโรค "องค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ได้มีการปรับแก้บัญชีจำแนกโรคสากล ICD-11 ฉบับใหม่โดยถอดถอนภาวะการข้ามเพศออกจากหมวดความบกพร่องทางจิตและพฤติกรรมและได้บรรจุภาวะการข้ามเพศในหมวดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ (Sexual health) ซึ่งบรรจุอยู่ในบทที่ 17ของบัญชีจำแนกโรคสากล ICD-11 ฉบับใหม่

 

          มีการใช้คำใหม่ในการจำแนกภาวะการข้ามเพศกับกลุ่มประชากรสองกลุ่ม ดังนี้

1. เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood)

2. เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในวัยเด็ก (Gender Incongruence of Childhood)

 

          อย่างไรก็ตาม บัญชีจำแนกโรคสากลนี้ ยังคงต้องผ่านการพิจารณาจากสภาสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และหากผ่านการพิจารณา คาดว่าจะเริ่มใช้ทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565"

          ความหลากหลายทางเพศจึงเป็นความงดงามในโลกใบนี้ เหมือนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ หลากเฉดสี เป็นความหลากหลายในการดำรงอยู่ของมนุษย์ การที่มีลูกหลานหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ในบ้านไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือการที่เราถูกกล่อมเกลาให้เชื่อว่าโลกนี้มีเพียงสองเพศ นี้ต่างหากคือวิกฤตและต้นตอนานัปการ และจนบัดนี้ยังไม่มีงานวิจัยหรือข้อสรุปที่ชัดเจนใด ๆ ในทางวิทยาศาสตร์ว่าการเป็นเพศหลากหลายนั้นเกิดมาจากอะไร ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ มารองรับว่าเป็นสาเหตุของการมีความหลากหลายทางเพศ

          “ความหลากหลายทางเพศ เป็นส่วนสำคัญยิ่งยวดในการดำรงอยู่ของมนุษย์เช่นเดียวกับชีวิตอื่น ๆ บนโลกใบนี้มันเป็นเช่นนั้นเสมอมาและจะเป็นอยู่อย่างนั้นเสมอไป…”

 

จากหนังสือ Beyond Gender Binary : แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลิ้นไหลที่ผลิบาน

เขียนโดย อลก เวด-เมนอน (Alok Vaid-Menon) นักเขียนสัญชาติ อินเดียน-อเมริกัน หนึ่งในคนที่ผลักดันเรื่องความลื่นไหลทางเพศ

และพยายามทลายกรอบแนวคิดเรื่องเพศทวิลักษณ์

 

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 3

 

          นอกจากความกังวลที่ลูกหลานไม่ตกอยู่ในการจำแนกว่าเป็นหญิงหรือชายแล้ว สิ่งที่ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง วิตกกังวล มักมาจากความห่วงใยเพราะรู้สึกว่าลูกเป็นคนกลุ่มน้อยของสังคมที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ ทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวัน กลัวถูกล้อเลียน กลัวถูกกีดกันการบังคับให้แต่งกายตามเพศกำเนิดในสถานศึกษา หรือในเรื่องใหญ่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพวกเขาเติบโต เช่น สิทธิ นโยบายในทางกฎหมาย เช่น การประกอบอาชีพการแต่งงาน หรือการจดทะเบียนคู่ชีวิตฯ

         

          ยิ่งไปกว่านั้น ในมิติทางความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อทางศาสนาพบว่ายังมีการกีดกัน ปิดกั้น แยก เหยียดบุคลคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่นในศาสนาพุทธมีการห้ามผู้ชายที่แสดงออกว่าเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจน หรือคนที่มีเครื่องเพศสองเพศในตัว บวชเป็นพระภิกษุ ในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามคำสอนจะถูกตีความผ่านผู้รู้ว่า พระเจ้าสร้างแค่ผู้ชายและผู้หญิงขึ้นมาเป็นคู่กันเท่านั้น ถ้านอกเหนือจากนี้จะถือว่าเป็นความผิดผู้ชายที่เลียนแบบเป็นผู้หญิง หรือผู้หญิงที่เลียนแบบเป็นผู้ชาย จึงถูกถือว่าทำผิดไปจากข้อกำหนดที่พระเจ้ากำหนดไว้ บางส่วนในบริบทของคำสอนทางศาสนาจึงมีส่วนทำให้การดำรงอยู่ของคนหลากหลายทางเพศจึงถูกกดทับ และเหมือนมีความผิดบาปติดตัวที่ต้องรอรับการตัดสินหรือลงโทษ

 

          อย่างไรก็ตาม โลกปัจจุบันได้มีการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ รับรอง ยอมรับ เปิดกว้าง ต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการยกเลิกการเรียนการสอนที่แบ่งแยกเพศว่าเป็นหญิงชาย และสร้างหลักสูตรให้เรียนรู้ความหลากหลายทางเพศตั้งแต่วัยอนุบาล

 

          บ้างก็ยกเลิกการระบุ จำแนกความเป็นเพศในรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อการแสดงตน อีกทั้งสังคมโลกก็ได้มีการนำคำสอนทางศาสนาและความเชื่อ มาตีความใหม่ ๆ และสร้างคำอธิบายใหม่ ๆ มาสนับสนุนการดำงอยู่ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ความหลากหลายทางเพศ จึงไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกพิสดาร หรือเกิดจากการเลี้ยงดูที่บกพร่องแต่นี่คือความสามัญและเป็นความปกติของชีวิตและแทนที่จะให้ความสำคัญว่าลูกเป็นหญิงหรือชายหรือไม่ แต่จงภาคภูมิใจที่ลูกได้เป็นตัวของตัวเอง มีอิสระ เติบโต และงดงามตามศักยภาพในความเป็นมนุษย์

 

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 4

 

 

จำได้ไหมว่าเรารักลูกตั้งแต่เมื่อไหร่

เรารักลูกตั้งแต่วินาทีที่รู้ว่ามีเขา

ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเขามีเพศอะไรไม่ใช่หรอกหรือ

ความรักมันอยู่ตรงนั้นแล้ว แล้วทำไมต้องมาทุกข์

เมื่อรู้ว่าเขามีความหลากหลายทางเพศ

ที่ทุกข์เพราะความคาดหวัง

 

แล้วคนที่เป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่คาดหวังจะให้ลูกมีความสุข

แล้วทำไมเราต้องผิดหวังที่ลูกเป็นตัวเอง

เพราะมนุษย์จะมีความสุขแน่ ๆ

เมื่อเขาได้เป็นตัวของตัวเอง

และได้รับการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น...

 

หมอโอ๋ - จิราภรณ์ อรุณากูร

กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น เพจเลี้ยงลูกนอกบ้านคุยกับชินดี้ สิรินยา วินศิริ ใน "Balanced Mama"

The Standard Podcast "พ่อแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรในวันที่ลูกมาบอกว่าเป็น LGBTQ" 23 มิ.ย. 2561

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : บ้านนี้มีความหลากหลาย คู่มือผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานหลากหลายเพศ (หน้า 18-29)

Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3pVpVM0

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

adminmam

 

สาระ - การศึกษา

ไปโรงเรียนครั้งแรก
ไปโรงเรียนครั้งแรก (ภาพ : https://navigate360.com) จะมีอะไรที่จะตื่นเต้นระทึกใจในชีวิตของเด็กปฐมวัยและคุณพ่อคุณแม่เท่ากับการไปโรงเรียนวันแรกของลูกเป็นไม่มีค่ะ สารพันคำถามจะผุดขึ้นมาในหัวสมองคุณพ่อคุณแม่ - ลูกเราจะร้องไห้ไหม? - ลูกเราจะอยู่ได้ไหม? - ลูกเราจะทำได้เหมือนเพื่อนไหม? - ลูกเราจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่า?...

สำนักอำนวยการ

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” (27 มิ.ย. 65)
Saint Theresa Innovation Fair 2022 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและสร้างสรรค์นวตกรรม เพื่อผลิตโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศจากผลงาน “ราวตากผ้าอัตโนมัติ” ที่จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฝ่ายการศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร
ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร ......................................... “ยิ่งกว่านั้น เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง” (โรม 5:3-4) เมื่อความทุกข์ทำให้เกิดความพากเพียร และความพากเพียรก็เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความหวัง ดังนั้นแล้ว ความหวังตัวนี้แหละ ที่เป็นผลของความพากเพียรอันนำไปสู่ชัยชนะต่อความท้อแท้สิ้นหวัง ถ้าเราเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ ความรู้สึก และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น ในอดีตกับทุกผู้ทุกคน...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565... ประกอบด้วย 5 รายวิชาหลัก 📚 วิชาภาษาไทย 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 👉 Download 📚 วิชาคณิตศาสตร์ 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม...

แผนกปฐมวัย

21 มิถุนายน 2565 ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”
ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธาน วจนพิธีกรรม มีครูเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน วาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 นำเสนอโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2565 วาระที่ 3 ปรึกษากระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒ ความหมาย พิธีประดับดาวดวงที่ ๒ คือ เมื่อลูกเสือสำรองจะเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ลูกเสือจะต้องเรียนรู้ และฝึกอบรมตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือดาวดวงที่ ๒ รวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ ขั้นตอนและวิธีการ เมื่อลูกเสือสำรองผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และรวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้๑. กองลูกเสือสำรองทำเป็นวงกลมใหญ่๒....

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

ป้ายงานครูพร้อม

การจัดกิจกรรมแนะแนว

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png3.png6.png9.png7.png3.png3.png
วันนี้126
เมื่อวานนี้2808
อาทิตย์นี้2934
เดือนนี้81866
รวม1369733

Who Is Online

1
Online

วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565 02:15