The Education Department of Bangkok Archdiocese

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 1

(ภาพ : https://baby.kapook.com/view167589.html)

 

          เมื่อรู้หรือสงสัยว่าลูกหลานของเราจะเป็นเพศหลากหลายหรือไม่ ปัญหาและคำถามเหล่านี้เหมือนจะลอยวนอยู่เต็มบ้าน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต่างก็เฝ้าแต่หาสาเหตุ ค้นหาต้นตอ บางครอบครัวถึงขั้นขัดแย้งกัน เพราะโทษกรรมพันธุ์หรือ DNA ว่าเป็นเพราะฝ่ายฉันหรือฝ่ายเธอ

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 1

 

          ปัจจุบัน ในทางการแพทย์นั้นก็ถือว่าความแตกต่างหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เป็นโรค "องค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ได้มีการปรับแก้บัญชีจำแนกโรคสากล ICD-11 ฉบับใหม่โดยถอดถอนภาวะการข้ามเพศออกจากหมวดความบกพร่องทางจิตและพฤติกรรมและได้บรรจุภาวะการข้ามเพศในหมวดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ (Sexual health) ซึ่งบรรจุอยู่ในบทที่ 17ของบัญชีจำแนกโรคสากล ICD-11 ฉบับใหม่

 

          มีการใช้คำใหม่ในการจำแนกภาวะการข้ามเพศกับกลุ่มประชากรสองกลุ่ม ดังนี้

1. เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood)

2. เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในวัยเด็ก (Gender Incongruence of Childhood)

 

          อย่างไรก็ตาม บัญชีจำแนกโรคสากลนี้ ยังคงต้องผ่านการพิจารณาจากสภาสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และหากผ่านการพิจารณา คาดว่าจะเริ่มใช้ทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565"

          ความหลากหลายทางเพศจึงเป็นความงดงามในโลกใบนี้ เหมือนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ หลากเฉดสี เป็นความหลากหลายในการดำรงอยู่ของมนุษย์ การที่มีลูกหลานหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ในบ้านไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือการที่เราถูกกล่อมเกลาให้เชื่อว่าโลกนี้มีเพียงสองเพศ นี้ต่างหากคือวิกฤตและต้นตอนานัปการ และจนบัดนี้ยังไม่มีงานวิจัยหรือข้อสรุปที่ชัดเจนใด ๆ ในทางวิทยาศาสตร์ว่าการเป็นเพศหลากหลายนั้นเกิดมาจากอะไร ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ มารองรับว่าเป็นสาเหตุของการมีความหลากหลายทางเพศ

          “ความหลากหลายทางเพศ เป็นส่วนสำคัญยิ่งยวดในการดำรงอยู่ของมนุษย์เช่นเดียวกับชีวิตอื่น ๆ บนโลกใบนี้มันเป็นเช่นนั้นเสมอมาและจะเป็นอยู่อย่างนั้นเสมอไป…”

 

จากหนังสือ Beyond Gender Binary : แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลิ้นไหลที่ผลิบาน

เขียนโดย อลก เวด-เมนอน (Alok Vaid-Menon) นักเขียนสัญชาติ อินเดียน-อเมริกัน หนึ่งในคนที่ผลักดันเรื่องความลื่นไหลทางเพศ

และพยายามทลายกรอบแนวคิดเรื่องเพศทวิลักษณ์

 

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 3

 

          นอกจากความกังวลที่ลูกหลานไม่ตกอยู่ในการจำแนกว่าเป็นหญิงหรือชายแล้ว สิ่งที่ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง วิตกกังวล มักมาจากความห่วงใยเพราะรู้สึกว่าลูกเป็นคนกลุ่มน้อยของสังคมที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ ทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวัน กลัวถูกล้อเลียน กลัวถูกกีดกันการบังคับให้แต่งกายตามเพศกำเนิดในสถานศึกษา หรือในเรื่องใหญ่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพวกเขาเติบโต เช่น สิทธิ นโยบายในทางกฎหมาย เช่น การประกอบอาชีพการแต่งงาน หรือการจดทะเบียนคู่ชีวิตฯ

         

          ยิ่งไปกว่านั้น ในมิติทางความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อทางศาสนาพบว่ายังมีการกีดกัน ปิดกั้น แยก เหยียดบุคลคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่นในศาสนาพุทธมีการห้ามผู้ชายที่แสดงออกว่าเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจน หรือคนที่มีเครื่องเพศสองเพศในตัว บวชเป็นพระภิกษุ ในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามคำสอนจะถูกตีความผ่านผู้รู้ว่า พระเจ้าสร้างแค่ผู้ชายและผู้หญิงขึ้นมาเป็นคู่กันเท่านั้น ถ้านอกเหนือจากนี้จะถือว่าเป็นความผิดผู้ชายที่เลียนแบบเป็นผู้หญิง หรือผู้หญิงที่เลียนแบบเป็นผู้ชาย จึงถูกถือว่าทำผิดไปจากข้อกำหนดที่พระเจ้ากำหนดไว้ บางส่วนในบริบทของคำสอนทางศาสนาจึงมีส่วนทำให้การดำรงอยู่ของคนหลากหลายทางเพศจึงถูกกดทับ และเหมือนมีความผิดบาปติดตัวที่ต้องรอรับการตัดสินหรือลงโทษ

 

          อย่างไรก็ตาม โลกปัจจุบันได้มีการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ รับรอง ยอมรับ เปิดกว้าง ต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการยกเลิกการเรียนการสอนที่แบ่งแยกเพศว่าเป็นหญิงชาย และสร้างหลักสูตรให้เรียนรู้ความหลากหลายทางเพศตั้งแต่วัยอนุบาล

 

          บ้างก็ยกเลิกการระบุ จำแนกความเป็นเพศในรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อการแสดงตน อีกทั้งสังคมโลกก็ได้มีการนำคำสอนทางศาสนาและความเชื่อ มาตีความใหม่ ๆ และสร้างคำอธิบายใหม่ ๆ มาสนับสนุนการดำงอยู่ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ความหลากหลายทางเพศ จึงไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกพิสดาร หรือเกิดจากการเลี้ยงดูที่บกพร่องแต่นี่คือความสามัญและเป็นความปกติของชีวิตและแทนที่จะให้ความสำคัญว่าลูกเป็นหญิงหรือชายหรือไม่ แต่จงภาคภูมิใจที่ลูกได้เป็นตัวของตัวเอง มีอิสระ เติบโต และงดงามตามศักยภาพในความเป็นมนุษย์

 

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 4

 

 

จำได้ไหมว่าเรารักลูกตั้งแต่เมื่อไหร่

เรารักลูกตั้งแต่วินาทีที่รู้ว่ามีเขา

ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเขามีเพศอะไรไม่ใช่หรอกหรือ

ความรักมันอยู่ตรงนั้นแล้ว แล้วทำไมต้องมาทุกข์

เมื่อรู้ว่าเขามีความหลากหลายทางเพศ

ที่ทุกข์เพราะความคาดหวัง

 

แล้วคนที่เป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่คาดหวังจะให้ลูกมีความสุข

แล้วทำไมเราต้องผิดหวังที่ลูกเป็นตัวเอง

เพราะมนุษย์จะมีความสุขแน่ ๆ

เมื่อเขาได้เป็นตัวของตัวเอง

และได้รับการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น...

 

หมอโอ๋ - จิราภรณ์ อรุณากูร

กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น เพจเลี้ยงลูกนอกบ้านคุยกับชินดี้ สิรินยา วินศิริ ใน "Balanced Mama"

The Standard Podcast "พ่อแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรในวันที่ลูกมาบอกว่าเป็น LGBTQ" 23 มิ.ย. 2561

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : บ้านนี้มีความหลากหลาย คู่มือผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานหลากหลายเพศ (หน้า 18-29)

Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3pVpVM0

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

adminmam

 

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ (19 พ.ค.66)
ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 ---------------------------------------- วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟรังซิส ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม ---------------------------------------- วจนพิธีกรรมเปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 โดย คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ บรรยายพิเศษ "จิตวิญญาณและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม" โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ - กิจกรรมละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - ทำงานอย่างไรให้คลิก กับคนหลาย Generation - สรุปกิจกรรม “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” โดย อาจารย์สุรัก ประทุมเกษร และคณะวิทยากร วจนพิธีกรรมปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2566 | 10 พฤษภาคม 2566
การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ บ้านผู้หว่าน นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566│ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วมฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการและประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * 👉🏻 รูปภาพทั้งหมด 👈🏻...

แผนกปฐมวัย

17 พฤษภาคม 2566 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร
อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ***************************** วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราสมุทร โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธาน นำสวด มีครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 13 คน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566
การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * แผนกภาษาต่างประเทศ นำโดย คุณครูมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ จัดการประชุมต่อเนื่องจากการทำหลักสูตรที่ศูนย์ภาษา NELC ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ทำความเข้าใจร่วมกันทั้งครูไทยและครูต่างชาติเพื่อแบ่งขอบข่ายงานรับผิดชอบในนามของฝ่ายการศึกษาฯ * * * * * * * * * ประชุม Online ร่วมกับคุณครูโรงเรียนดาราสมุทร * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน”(10พ.ค.66)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” ให้กับครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพุธที่ 10...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

ประกาศใช้ข้อสอบร่วม2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png8.png4.png8.png1.png0.png3.png
วันนี้1652
เมื่อวานนี้4111
อาทิตย์นี้8996
เดือนนี้23323
รวม3848103

Who Is Online

12
Online

วันพุธ, 07 มิถุนายน 2566 10:19

ปฐมวัย - Video Content!

More Videos - ปฐมวัย