The Education Department of Bangkok Archdiocese

สาระ - การศึกษา

Feedback สู่ Reflection (การสะท้อนที่แตกต่าง)
Feedback สู่ Reflection 😃การจะทราบหรือประเมินว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภายใน ทั้งความคิด ความรู้สึก อย่างไรนั้น เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า ผลสะท้อนกลับ (feedback) แต่วันนี้จะนำเสนอแนวคิด การสะท้อนคิด (reflection) เพื่อสนับสนุนให้การประเมินนำไปสู่การเรียนรู้ภายในที่เข้มข้นขึ้น ⏰โดยปกติเมื่อนักเรียนส่งชิ้นงาน หรือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ คุณครูจะให้ feedback สะท้อนว่าสิ่งที่ครูเห็น...

สำนักอำนวยการ

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ร่วมงาน“วันฉลองการก่อตั้งโรงเรียนเซนต์แมรี่ครบ100 ปี”และเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ(1ธ.ค.66)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ได้ไปโรงเรียนเซนต์แมรี่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมงาน “วันฉลองการก่อตั้งโรงเรียนเซนต์แมรี่ครบ100 ปี” และเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ “100 ปี ร้อยสายใยดวงหทัยเซนต์แมรี่” ในโอกาสนี้ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า โดยมีพระสงฆ์ นักบวช ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้ปกครอง และนักเรียน มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ภาพ:ข่าว คุณวันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี ------------------------------------<คลิกดูภาพทั้งหมด>------------------------------------<Facebook>------------------------------------Linkที่สั้นลง: https://shorturl.at/kuxyJ------------------------------------สำนักอำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯwww.edbathai.com------------------------------------

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน | จิตตาภิบาลเขต 5 (12 ก.ย. 66)
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล/ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และทีมงานจากแผนกฯ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ในหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน” ให้กับคุณครูจิตตาภิบาล เขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย โดย คณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 นำโดย คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27 พ.ย. 66 │ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร : โค้ดดิ้งพื้นฐานเพื่อการสร้างและพัฒนาเกมอีสปอร์ต (ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนโค้ดดิ้งผ่านเกมและโปรแกรมการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลกหลักสูตร : โค้ดดิ้งพื้นฐานเพื่อการสร้างและพัฒนาเกมอีสปอร์ต (ระดับประถม – มัธยมศึกษา) * * * * * * * * * Download เอกสาร >> Click หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทร. คุณอนุรักษ์ ศิริมณฑา 090 982 3661ผู้ประสานงานโครงการ * * * * * * * * * แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แผนกปฐมวัย

2 ธันวาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice : ระดับปฐมวัย” * * * * * * * * * * * วันที่ 2 ธันวาคม 2566 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ : Best Practice” ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณพ่อเปโตรสุพจน์ กฤษ์สุจริต อธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” เป็นประธาน...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

นิเทศเยี่ยมเยียนแผนงานตามมาตรฐานสากล โรงเรียนยอแซฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ จังหวัดนครปฐม(21พ.ย.66)
นิเทศเยี่ยมเยียนแผนงานตามมาตรฐานสากล โรงเรียนยอแซฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ จังหวัดนครปฐม คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศเยี่ยมเยียน ตามแผนงานตามมาตรฐานสากล นิเทศเยี่ยมเยียนแผนงานตามมาตรฐานสากล โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. คุณพ่อ และกรรมการนิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนตามแผนงานมาตรฐานสากล (ภาคเช้า) โรงเรียนยอแซฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาคบ่าย) โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ จังหวัดนครปฐม ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษาแผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงการนิเทศ โดยการนิเทศตามหมวด โดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA การวิเคราะห์หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมวด 1...

แผนกภาษาต่างประเทศ

18 - 19 พฤศจิกายน 2566 │อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "English Exam Writing Techniques for Primary and Secondary Levels" * * * * * * * * * แผนกภาษาต่างประเทศ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “English Exam Writing Techniques for Primary and Secondary Levels” ให้กับคณะครูในโรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับประถมศึกษา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 จำนวน...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การเสวนาเรื่อง
งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 4 - 8 ธันวาคม ค.ศ. 2023 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ................................................... เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. การเสวนาเรื่อง"การจัดกิจกรรมศาสนาในงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10"...

Fr CECT

Poster240666

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png0.png8.png1.png8.png3.png9.png
วันนี้131
เมื่อวานนี้5829
อาทิตย์นี้14419
เดือนนี้23769
รวม5081839

Who Is Online

2
Online

วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2566 01:48