The Education Department of Bangkok Archdiocese

“365 วัน หยั่งลึกในความเชื่อ

จากคำสอน สู่ความเชื่อ เพื่อพบพระเจ้า”

tt

- - - - - - - - - - - - - - - -

ชวนฟัง หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ฉบับหนังสือเสียง

             โดย แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดทำหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ฉบับหนังสือเสียง ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจที่อาจไม่สะดวกในการอ่านในขณะใดขณะหนึ่ง และเป็นพิเศษเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจที่มีความทุพพลภาพทางสายตา ทั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสช่วยพวกเขาให้ได้รับฟังและได้เรียนรู้ถึงคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก รวมถึงคำสอนของพระเยซูเจ้าและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจ แทนการอ่าน (เอกสารแทรก:  365 วัน หยั่งลึกในความเชื่อ)

(ที่มา: Youtube - เพลย์ลิสต์)

- - - 

วันที่ 365 (ฟังเสียง)

เวลาของพระเยซูเจ้า (CCC ข้อ 2746-2751)
- - - 

วันที่ 364 (ฟังเสียง)

ความยืนหยัดมั่นคงในความรัก (CCC ข้อ 2742-2745)
- - - 

วันที่ 363 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาของเราจะมีผลได้อย่างไร (CCC ข้อ 2738-2741)
- - - 

วันที่ 362 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาที่ไม่ได้รับคำตอบ (CCC ข้อ 2734-2737)
- - - 

วันที่ 361 (ฟังเสียง)

เมื่อต้องเผชิญกับการผจญในการอธิษฐานภาวนา (CCC ข้อ 2732-2733)
- - - 

วันที่ 360 (ฟังเสียง)

เมื่อประสบความยากลำบากที่จะอธิษฐานภาวนา (CCC ข้อ 2729-2731)
- - - 

วันที่ 359 (ฟังเสียง)

อุปสรรคของการอธิษฐานภาวนา (CCC ข้อ 2725-2728)
- - - 

วันที่ 358 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาโดยพิศเพ่งฌาณภาวนา (CCC ข้อ 2709-2719)
- - - 

วันที่ 357 (ฟังเสียง)

การรำพึงภาวนา (CCC ข้อ 2705-2708)
- - - 

วันที่ 356 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาโดยเปล่งเสียง (CCC ข้อ 2700-2704)
- - - 

วันที่ 355 (ฟังเสียง)

ชีวิตการอธิษฐานภาวนา (CCC ข้อ 2697-2699)
- - - 

วันที่ 354 (ฟังเสียง)

สถานที่ที่เหมาะสำหรับอธิษฐานภาวนา (CCC ข้อ 2691)
- - - 

วันที่ 353 (ฟังเสียง)

ศาสนบริกรการอธิษฐานภาวนา (CCC ข้อ 2685-2690)
- - - 

วันที่ 352 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 2683-2684
- - - 

วันที่ 351 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาในความสัมพันธ์กับพระนางมารีย์ (CCC ข้อ 2673-2679)
- - - 

วันที่ 350 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาต่อพระจิต (CCC ข้อ 2670-2672)
- - - 

วันที่ 349 (ฟังเสียง)

บทที่ 3 ชีวิตการอธิษฐานภาวนา (CCC 2697-2699)
ตอนที่ 1 การอธิษฐานภาวนาในรูปแบบต่าง ๆ
I. การอธิษฐานภาวนาโดยเปล่งเสียง (CCC 2700-2704)
- - - 

วันที่ 348 (ฟังเสียง)

เหตุการณ์ของแต่ละวัน (CCC ข้อ 2659-2660)
- - - 

วันที่ 347 (ฟังเสียง)

ในความเชื่อ ความหวัง และความรัก (CCC ข้อ 2656-2658)
- - - 

วันที่ 346 (ฟังเสียง)

บ่อเกิดของพิธีกรรม (CCC ข้อ 2655)
- - - 

วันที่ 345 (ฟังเสียง)

บ่อเกิดของการอธิษฐานภาวนา - พระวาจาของพระเจ้า (CCC ข้อ 2650-2654)
- - - 

วันที่ 344 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานเพื่อสรรเสริญ (CCC ข้อ 2639-2643)
- - - 

วันที่ 343 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานขอบพระคุณ (CCC ข้อ 2637-2638
- - - 

วันที่ 342 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานเพื่อวอนขอและการวอนขอแทน (CCC ข้อ 2629-2636)
- - - 

วันที่ 341 (ฟังเสียง)

พระจิตเจ้าทรงสอนพระศาสนจักรให้อธิษฐานภาวนา (CCC ข้อ 2623-2628)
- - - 

วันที่ 340 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาของพระนางมารีย์ (CCC ข้อ 2617-2619)
- - - 

วันที่ 339 (ฟังเสียง)

พระเยซูเจ้าทรงสอนให้อธิษฐานภาวนา (CCC ข้อ 2607-2616)
- - - 

วันที่ 338 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจ้า (CCC ข้อ 2598-2606)
- - - 

วันที่ 337 (ฟังเสียง)

เพลงสดุดี คำอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 2585-2589)
- - - 

วันที่ 336 (ฟังเสียง)

เอลียาห์ บรรดาประกาศก และการกลับใจ (CCC ข้อ 2581-2584)
- - - 

วันที่ 335 (ฟังเสียง)

การเปิดเผยเรื่องการอธิษฐานภาวนา โดยทางโมเสสและดาวิด (CCC ข้อ 2574-2580)
- - - 

วันที่ 334 (ฟังเสียง)

อับราฮัมและการอธิษฐานภาวนา (CCC ข้อ 2568-2573)
- - - 

วันที่ 333 (ฟังเสียง)

การเรียกให้อธิษฐานภาวนา (CCC ข้อ 2566-2569)
- - - 

วันที่ 332 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาในฐานะพันธสัญญาแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า (CCC ข้อ 2562-2565)
- - - 

วันที่ 331 (ฟังเสียง)

การอธิษฐานภาวนาในชีวิตคริสตชน (CCC ข้อ 2558-2561)
- - - 

วันที่ 330 (ฟังเสียง)

เส้นทางแห่งความครบครัน (CCC ข้อ 2550)
- - - 

วันที่ 329 (ฟังเสียง)

ข้าพเจ้าอยากเห็นพระเจ้า (CCC ข้อ 2548-2549)
- - - 

วันที่ 328 (ฟังเสียง)

การมีจิตใจยากจน (CCC ข้อ 2544-2547)
- - - 

วันที่ 327 (ฟังเสียง)

ความปรารถนาของพระจิตเจ้า (CCC ข้อ 2541-2543)
- - - 

วันที่ 326 (ฟังเสียง)

ความอิจฉาริษยา (CCC ข้อ 2538-2540)
- - - 

วันที่ 325 (ฟังเสียง)

ความโลภ (CCC ข้อ 2535-2537)
- - - 

วันที่ 324 (ฟังเสียง)

เจตนาของจิตใจ (CCC ข้อ 2534)
- - - 

วันที่ 323 (ฟังเสียง)

ข่าวดีของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 2527)
- - - 

วันที่ 322 (ฟังเสียง)

การปล่อยตัวทำตามใจในเรื่องศีลธรรม (CCC ข้อ 2525-2526)
- - - 

วันที่ 321 (ฟังเสียง)

ความสงบเสงี่ยม (CCC ข้อ 2521-2524)
- - - 

วันที่ 320 (ฟังเสียง)

การต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ (CCC ข้อ 2520)
- - - 

วันที่ 319 (ฟังเสียง)

การมีใจบริสุทธิ์ (CCC ข้อ 2517-2519)
- - - 

วันที่ 318 (ฟังเสียง)

ความใคร่ (CCC ข้อ 2515-2516
- - - 

วันที่ 317 (ฟังเสียง)

ความโลภอยากได้ (CCC ข้อ 2514)
- - - 

วันที่ 316 (ฟังเสียง)

ความจริง ความงาม และศิลป์ศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 2500-2503)
- - - 

วันที่ 315 (ฟังเสียง)

การมีใจบริสุทธิ์ (CCC ข้อ 2517-2519)
- - - 

วันที่ 314 (ฟังเสียง)

การเคารพต่อความจริง (CCC ข้อ 2488-2492)
- - - 

วันที่ 313 (ฟังเสียง)

การพูดเท็จ (CCC ข้อ 2482-2487)
- - - 

วันที่ 312 (ฟังเสียง)

การทำผิดต่อความจริง (CCC ข้อ 2475-2481)
- - - 

วันที่ 311 (ฟังเสียง)

การเป็นพยานถึงความจริง (CCC ข้อ 2471-2474)
- - - 

วันที่ 310 (ฟังเสียง)

ความจริง (CCC ข้อ 2264-2270)
- - - 

วันที่ 309 (ฟังเสียง)

งานเมตตากรุณา (CCC ข้อ 2447-2449)

- - - 

วันที่ 308 (ฟังเสียง)

ความรักต่อผู้ยากไร้ (CCC ข้อ 2443-2446)
- - - 

วันที่ 307 (ฟังเสียง)

ความยุติธรรมระหว่างชาติ (CCC ข้อ 2437-2442)
- - - 

วันที่ 306 (ฟังเสียง)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยุติธรรม (CCC ข้อ 2426-2436)
- - - 

วันที่ 305 (ฟังเสียง)

คำสอนของพระศาสนจักรเรื่องสังคม (CCC ข้อ 2419-2425)
- - - 

วันที่ 304 (ฟังเสียง)
 การเคารพต่อทรัพย์สินของผู้อื่น (CCC ข้อ 2407-2418)
- - - 

วันที่ 303 (ฟังเสียง)

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (CCC ข้อ 2401-2406)
- - - 

วันที่ 302 (ฟังเสียง)

ความผิดต่อการสมรส (CCC ข้อ 2380-2391)
- - - 

วันที่ 301 (ฟังเสียง)

บุตรเป็นของประทานจากพระเจ้า (CCC ข้อ 2366-2379)
- - - 

วันที่ 300 (ฟังเสียง)

ความรักของคู่สมรส (CCC ข้อ 2360-2365) 

- - - 

วันที่ 299 (ฟังเสียง)

ความใคร่เพศเดียวกัน (CCC ข้อ 2357-2359)

- - - 

วันที่ 298 (ฟังเสียง)

การทำผิดต่อความบริสุทธิ์ (CCC ข้อ 2351-2356)

- - - 

วันที่ 297 (ฟังเสียง)

ความบริสุทธิ์ (CCC ข้อ 2337-2350) 

- - - 

วันที่ 296 (ฟังเสียง)

เพศคือของขวัญจากพระเจ้า (CCC ข้อ 2331-2336)

- - - 

วันที่ 295 (ฟังเสียง)

การหลีกเลี่ยงสงคราม (CCC ข้อ 2307-2317)

- - - 

วันที่ 294 (ฟังเสียง)

การปกป้องสันติภาพ (CCC ข้อ 2302-2306)

- - - 

วันที่ 293 (ฟังเสียง)

การเคารพศักดิ์ศรีของบุคคล (CCC ข้อ 2288-2301)

- - - 

วันที่ 292 (ฟังเสียง)

การชักนำให้ผู้อื่นทำบาป (CCC ข้อ 2284-2287)

- - - 

วันที่ 291 (ฟังเสียง)

การุณยฆาตและอัตวินิบาตกรรม (CCC ข้อ 2276-2283)

- - - 

วันที่ 290 (ฟังเสียง)

การทำแท้ง (CCC ข้อ 2270-2275)

- - - 

วันที่ 289 (ฟังเสียง)

การฆาตกรรม (CCC ข้อ 2258-2269)

- - - 

วันที่ 288 (ฟังเสียง)

พระศาสนจักรและการเมือง (CCC ข้อ 2244-2246)

- - - 

วันที่ 287 (ฟังเสียง)

หน้าที่ของผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองและของพลเรือน (CCC ข้อ 2232-2243)

- - - 

วันที่ 286 (ฟังเสียง)

หน้าที่ของบิดามารดา (CCC ข้อ 2221-2231)

- - - 

วันที่ 285 (ฟังเสียง)

หน้าที่ของบุตร (CCC ข้อ 2214-2220)

- - - 

วันที่ 284 (ฟังเสียง)

ครอบครัวและสังคม (CCC ข้อ 2207-2213)

- - - 

วันที่ 283 (ฟังเสียง)

ครอบครัวในแผนการของพระเจ้า (CCC ข้อ 2201-2206)

- - - 

วันที่ 282 (ฟังเสียง)

จงรักบิดามารดา (CCC ข้อ 2196-2200)

- - - 

วันที่ 281 (ฟังเสียง)

การเคารพเสรีภาพในการนับถือศาสนา (CCC ข้อ 2188)

- - - 

วันที่ 280 (ฟังเสียง)

วันของพระหรรษทานและการหยุดงาน (CCC ข้อ 2184-2187)

- - - 

วันที่ 279 (ฟังเสียง)

ข้อบังคับสำหรับวันอาทิตย์ (CCC ข้อ 2180-2183)

- - - 

วันที่ 278 (ฟังเสียง)

พิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ (CCC ข้อ 2177-2179)

- - - 

วันที่ 277 (ฟังเสียง)

วันอาทิตย์ ทำให้วันสับบาโตสมบูรณ์ (CCC ข้อ 2175-2176)

- - - 

วันที่ 276 (ฟังเสียง)

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า (CCC ข้อ 2174)

- - - 

วันที่ 275 (ฟังเสียง)

วันสับบาโต (CCC ข้อ 2168-2173)

- - - 

วันที่ 274 (ฟังเสียง)

ศาสนนาม (CCC ข้อ 2158-2159)

- - - 

วันที่ 273 (ฟังเสียง)

ชื่อนักบุญองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน (CCC ข้อ 2156-2158)

- - - 

วันที่ 272 (ฟังเสียง)

การสาบาน (CCC ข้อ 2149)

- - - 

วันที่ 271 (ฟังเสียง)

การกล่าวดูหมิ่นพระเจ้า (CCC ข้อ 2148)

- - - 

วันที่ 270 (ฟังเสียง)

การสาบานเท็จ (CCC ข้อ 2152)

- - - 

วันที่ 269 (ฟังเสียง)

การเคารพต่อพระนามของพระเจ้า (CCC ข้อ 2144-2146)

- - - 

วันที่ 268 (ฟังเสียง)

พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 2142-2143)

- - - 

วันที่ 267 (ฟังเสียง)

การเคารพรูปภาพ (CCC ข้อ 2129-2132)

- - - 

วันที่ 266 (ฟังเสียง)

อเทวนิยมและอไญยนิยม (CCC ข้อ 2123-2128)

- - - 

วันที่ 265 (ฟังเสียง)

การปฏิบัตินอกรีตและการใช้เวทย์มนต์ (CCC ข้อ 2110-2122)

- - - 

วันที่ 264 (ฟังเสียง)

เสรีภาพในการนับถือศาสนา (CCC ข้อ 2104-2109)

- - - 

วันที่ 263 (ฟังเสียง)

รับใช้พระเจ้า (CCC ข้อ 2095-2103)

- - - 

วันที่ 262 (ฟังเสียง)

ความรักต่อพระเจ้า (CCC ข้อ 2087-2094)

- - - 

วันที่ 261 (ฟังเสียง)

จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน (CCC ข้อ 2083-2086)
‘จงรับใช้พระเจ้าก่อน’(นักบุญโยน ออฟ อาร์ค)

- - - 

วันที่ 260 (ฟังเสียง)

‘เพราะตั้งแต่แรกแล้ว พระเจ้าประทานกฎธรรมชาติแก่มนุษย์แล้วยังเตือนเขาโดยอาศัยพระบัญญัติสิบประการ’(นักบุญอีเรเนอุส, CCC 2070)

- - - 

วันที่ 259 (ฟังเสียง)

ความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ (CCC ข้อ 2064-2068)

- - - 

วันที่ 258 (ฟังเสียง)

พระบัญญัติสิบประการ (CCC ข้อ 2056-2063)

- - - 

วันที่ 257 (ฟังเสียง)

พระคริสตเจ้า รับบี-พระอาจารย์ (CCC ข้อ 2052-2055)

- - - 

วันที่ 256 (ฟังเสียง)

ศีลธรรมและพันธกิจ (CCC ข้อ 2044-2046)

- - - 

วันที่ 255 (ฟังเสียง)

บทบัญญัติของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 2041-2043)

- - - 

วันที่ 254 (ฟังเสียง)

พระศาสนจักร ในฐานะผู้นำด้านศีลธรรม (CCC ข้อ 2030-2040)

- - - 

วันที่ 253 (ฟังเสียง)

ความศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 2012-2016)

- - - 

วันที่ 252 (ฟังเสียง)

คุณความดี (ความดีความชอบหรือบุญกุศล) (CCC ข้อ 2006-2011)

- - - 

วันที่ 251 (ฟังเสียง)

พระหรรษทาน (CCC ข้อ 1996-2004)

- - - 

วันที่ 250 (ฟังเสียง)

การประทานความชอบธรรม (CCC ข้อ 1987-1995)

- - - 

วันที่ 249 (ฟังเสียง)

กฎแห่งพระวรสาร (CCC ข้อ 1965-1974)

- - - 

วันที่ 248 (ฟังเสียง)

ธรรมบัญญัติดั้งเดิม (CCC ข้อ 1961-1964)

- - - 

วันที่ 247 (ฟังเสียง)

กฎตามธรรมชาติ (CCC ข้อ 1949-1960)

- - - 

วันที่ 246 (ฟังเสียง)

ความร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน (CCC ข้อ 1939-1942)

- - - 

วันที่ 245 (ฟังเสียง)

ความเสมอภาคและความแตกต่าง (CCC ข้อ 1934-1938)

- - - 

วันที่ 244 (ฟังเสียง)

การให้ความสำคัญแก่บุคคล (CCC ข้อ 1928-1933)

- - - 

วันที่ 243 (ฟังเสียง)

ความรับผิดชอบด้านสังคม (CCC ข้อ 1913-1917)

- - - 

วันที่ 242 (ฟังเสียง)

ผลประโยชน์ส่วนรวม (CCC ข้อ 1905-1917)

- - - 

วันที่ 241 (ฟังเสียง)

อำนาจปกครอง (CCC ข้อ 1897-1904)

- - - 

วันที่ 240 (ฟังเสียง)

ชุมชน (CCC ข้อ 1877-1889)

- - - 

วันที่ 239 (ฟังเสียง)

บาปหนัก บาปเบา และบาปต้นกำเนิด (CCC ข้อ 1849-1869)

- - - 

วันที่ 238 (ฟังเสียง)

พระเมตตาและบาป (CCC ข้อ 1846-1848)

- - - 

วันที่ 237 (ฟังเสียง)

พระพรและผลของพระจิตเจ้า (CCC ข้อ 1830-1832)

- - - 

วันที่ 236 (ฟังเสียง)

คุณธรรมเกี่ยวกับพระเจ้า - ความรัก (CCC ข้อ 1822-1829)

- - - 

วันที่ 235 (ฟังเสียง)

คุณธรรมเกี่ยวกับพระเจ้า - ความหวัง (CCC ข้อ 1817-1821)

- - - 

วันที่ 234 (ฟังเสียง)
คุณธรรมเกี่ยวกับพระเจ้า - ความเชื่อ (CCC ข้อ 1814-1816)

- - - 

วันที่ 233 (ฟังเสียง)
คุณธรรมเกี่ยวกับพระเจ้า (CCC ข้อ 1812-1813)

- - - 

วันที่ 232 (ฟังเสียง)
คุณธรรมและพระหรรษทาน (CCC ข้อ 1810-1811)

- - - 

วันที่ 231 (ฟังเสียง)
คุณธรรมหลัก - ความรู้ประมาณ (CCC ข้อ 1809)

- - - 

วันที่ 230 (ฟังเสียง)
คุณธรรมหลัก - ความกล้าหาญ (CCC ข้อ 1808)

- - - 

วันที่ 229 (ฟังเสียง)
คุณธรรมหลัก - ความยุติธรรม (CCC ข้อ 1807)

- - - 

วันที่ 228 (ฟังเสียง)
คุณธรรมหลัก - ความรอบคอบ (CCC ข้อ 1805-1806)

- - - 

วันที่ 227 (ฟังเสียง)
คุณธรรมของมนุษย์ (CCC ข้อ 1804)

- - - 

วันที่ 226 (ฟังเสียง)
คุณธรรมคืออะไร (CCC ข้อ 1803)

- - - 

วันที่ 225 (ฟังเสียง)
ความไม่รู้ (CCC ข้อ 1790-1794)

- - - 

วันที่ 224 (ฟังเสียง)
การเลือกเชิงศีลธรรม (CCC ข้อ 1786-1789)

- - - 

วันที่ 223 (ฟังเสียง)
การเสริมสร้างมโนธรรม (CCC ข้อ 1783-1785)

- - - 

วันที่ 222 (ฟังเสียง)
มโนธรรม (CCC ข้อ 1776-1782)

- - - 

วันที่ 221 (ฟังเสียง)
อารมณ์ (CCC ข้อ 1762-1770)

- - - 

วันที่ 220 (ฟังเสียง)
สิ่งดีและสิ่งชั่ว (CCC ข้อ 1755-1756)

- - - 

วันที่ 219 (ฟังเสียง)
ที่มาของการกระทำด้านศีลธรรม (CCC ข้อ 1749-1754)

- - - 

วันที่ 218 (ฟังเสียง)
พระหรรษทานและอิสรภาพ (CCC ข้อ 1739-1742)

- - - 

วันที่ 217 (ฟังเสียง)
อิสรภาพและความรับผิดชอบ (CCC ข้อ 1730-1738)

- - - 

วันที่ 216 (ฟังเสียง)
ความสุขของคริสตชน (CCC ข้อ 1720-1724)

- - - 

วันที่ 215 (ฟังเสียง)
ความปรารถนาจะได้รับความสุข (CCC ข้อ 1718-1719)

- - - 

วันที่ 214 (ฟังเสียง)
ความสุขแท้ (CCC ข้อ 1716-1717)

- - - 

วันที่ 213 (ฟังเสียง)
มนุษย์เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า (CCC ข้อ 1701-1709)

- - - 

วันที่ 212 (ฟังเสียง)
ชีวิตในพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1691-1700)

- - - 

วันที่ 211 (ฟังเสียง)
พิธีปลงศพ (CCC ข้อ 1684-1690)

- - - 

วันที่ 210 (ฟังเสียง)
ตายอย่างเป็นสุข (CCC ข้อ 1680-1683)

- - - 

วันที่ 209 (ฟังเสียง)
ความศรัทธาแบบชาวบ้าน (CCC ข้อ 1675-1676)

- - - 

วันที่ 208 (ฟังเสียง)
สายประคำและความศรัทธา (CCC ข้อ 1674)

- - - 

วันที่ 207 (ฟังเสียง)
การอวยพร (CCC ข้อ 1671-1673)

- - - 

วันที่ 205 (ฟังเสียง)
พระศาสนจักรในบ้าน (CCC ข้อ 1655-1658)

- - - 

วันที่ 204 (ฟังเสียง)
ความรักและการเปิดใจรับชีวิต (CCC ข้อ 1643-1654)

- - - 

วันที่ 203 (ฟังเสียง)
ผลของศีลสมรส (CCC ข้อ 1638-1642)

- - - 

วันที่ 202 (ฟังเสียง)
การสมรสของคริสตชนต่างนิกาย และกับผู้นับถือศาสนาอื่น (CCC ข้อ 1633-1637)

- - - 

วันที่ 201 (ฟังเสียง)
การแสดงความสมัครใจของคู่สมรส (CCC ข้อ 1625-1632)

- - - 

วันที่ 200 (ฟังเสียง)
พิธีศีลสมรส (CCC ข้อ 1621-1624)

- - - 

วันที่ 199 (ฟังเสียง)
การสมรสของคริสตชนและการถือพรหมจรรย์ (CCC ข้อ 1612-1620) 

- - - 

วันที่ 198 (ฟังเสียง)
การแต่งงานในแผนการของพระเจ้า (CCC ข้อ 1601-1611) 

- - - 

วันที่ 197 (ฟังเสียง)
ผลของศีลบวช (CCC ข้อ 1581-1589) 

- - - 

วันที่ 196 (ฟังเสียง)
ใครอาจรับศีลบวชได้ (CCC ข้อ 1577-1580) 

- - - 

วันที่ 195 (ฟังเสียง)
สังฆานุกร (CCC ข้อ 1569-1571) 

- - - 

วันที่ 194 (ฟังเสียง)
พระสงฆ์ (CCC ข้อ 1562-1568) 

- - - 

วันที่ 193 (ฟังเสียง)
บิชอป (พระสังฆราช) (CCC ข้อ 1554-1561) 

- - - 

วันที่ 192 (ฟังเสียง)
ในพระบุคคลของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1539-1553)

- - - 

วันที่ 191 (ฟังเสียง)
การรับใช้และศีลบวช (CCC ข้อ 1533-1538) 

- - - 

วันที่ 190 (ฟังเสียง)
ศีลเสบียง (CCC ข้อ 1524-1525)

- - - 

วันที่ 189 (ฟังเสียง)
ผลของการประกอบพิธีศีลเจิมคนไข้ (CCC ข้อ 1520-1523) 

- - - 

วันที่ 188 (ฟังเสียง)
ใครเป็นผู้รับและใครเป็นผู้ประกอบพิธีศีลเจิมคนไข้ (CCC ข้อ 1514-1519)

- - - 

วันที่ 187 (ฟังเสียง)
ศีลเจิมคนไข้ (CCC ข้อ 1511-1513) 

- - - 

วันที่ 186 (ฟังเสียง)
งานแห่งการบำบัดรักษา (CCC ข้อ 1506-1510)

- - - 

วันที่ 185 (ฟังเสียง)
พระคริสตเจ้าทรงเป็นเสมือนนายแพทย์ (CCC ข้อ 1503-1505) 

- - - 

วันที่ 184 (ฟังเสียง)
ผู้ป่วยเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า (CCC ข้อ 1499-1502)

- - - 

วันที่ 183 (ฟังเสียง)
การรับศีลอภัยบาป (CCC ข้อ 1480-1484)

- - - 

วันที่ 182 (ฟังเสียง)
ผลของศีลแห่งการคืนดีและอภัยบาป II (CCC ข้อ 1468-1470)

- - - 

วันที่ 181 (ฟังเสียง)
ผลของศีลแห่งการคืนดีและอภัยบาป (CCC ข้อ 1468-1470)  

- - - 

วันที่ 180 (ฟังเสียง)
ศาสนบริกรของศีลอภัยบาป (CCC ข้อ 1461-1467) 

- - - 

วันที่ 179 (ฟังเสียง)
การชดเชยบาป (CCC ข้อ 1459-1460) 

- - - 

วันที่ 178 (ฟังเสียง)
การสารภาพบาป (CCC ข้อ 1455-1458) 

- - - 

วันที่ 177 (ฟังเสียง)
ความทุกข์ถึงบาป (CCC ข้อ 1450-1454) 

- - - 

วันที่ 176 (ฟังเสียง)
การอภัยบาป (CCC ข้อ 1446-1449) 

- - - 

วันที่ 175 (ฟังเสียง)
ศีลแห่งการกลับใจ (CCC ข้อ 1440-1445)

- - - 

วันที่ 174 (ฟังเสียง)
การเป็นทุกข์กลับใจในชีวิตคริสตชน (CCC ข้อ 1430-1433)

- - - 

วันที่ 173 (ฟังเสียง)
การกลับใจภายใน (CCC ข้อ 1430-1433)

- - - 

วันที่ 172 (ฟังเสียง)
การกลับใจ (CCC ข้อ 1425-1429)

- - - 

วันที่ 171 (ฟังเสียง)
ชื่อของศีลอภัยบาป (CCC ข้อ 1422-1424)

- - - 

วันที่ 170 (ฟังเสียง)
ศีลของการบำบัดรักษา (CCC ข้อ 1420-1421)

- - - 

วันที่ 169 (ฟังเสียง)
การประกันสิริรุ่งโรจน์ในอนาคต (CCC ข้อ 1402-1405)

- - - 
วันที่ 168 (ฟังเสียง)
ศีลมหาสนิทและเอกภาพของบรรดาคริสตชน (CCC ข้อ 1398-1401)

- - - 

วันที่ 167 (ฟังเสียง)
ผลของการรับศีลมหาสนิท (CCC ข้อ 1391-1397)

- - - 

วันที่ 166 (ฟังเสียง)
งานเลี้ยงแห่งศีลมหาสนิท (CCC ข้อ 1382-1390)

- - - 

วันที่ 165 (ฟังเสียง)
การประทับอยู่จริง (CCC ข้อ 1373-1381)

- - - 

วันที่ 164 (ฟังเสียง)
การถวายบูชาของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1362-1372)

- - - 

วันที่ 163 (ฟังเสียง)
พิธีบูชาขอบพระคุณคือการขอบพระคุณ (CCC ข้อ 1356-1361)

- - - 

วันที่ 162 (ฟังเสียง)
โครงสร้างของพิธีบูชาขอบพระคุณ (CCC ข้อ 1348-1355)

- - - 

วันที่ 161 (ฟังเสียง)
พิธีบูชาขอบพระคุณในประวัติศาสตร์ (CCC ข้อ 1345-1347)

- - - 

วันที่ 160 (ฟังเสียง)
การตั้งศีลมหาสนิท (CCC ข้อ 1341-1344)

- - - 

วันที่ 159 (ฟังเสียง)
การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (CCC ข้อ 1337-1340)

- - - 

วันที่ 158 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายขนมปังและเหล้าองุ่น (CCC ข้อ 1333-1336)

- - - 

วันที่ 157 (ฟังเสียง)
พระนาม ศีลมหาสนิท (CCC ข้อ 1328-1332)

- - - 

วันที่ 156 (ฟังเสียง)
ศีลมหาสนิท : บ่อเกิดและจุดสูงสุด (CCC ข้อ 1322-1327)

- - - 

วันที่ 155 (ฟังเสียง)
ศาสนบริกรของศีลกำลัง (CCC ข้อ 1312-1314)

- - - 

วันที่ 154 (ฟังเสียง)
ผู้ใดรับศีลกำลังได้ (CCC ข้อ 1306-1311)

- - - 

วันที่ 153 (ฟังเสียง)
ผลของศีลกำลัง (CCC ข้อ 1302-1305)

- - - 

วันที่ 152 (ฟังเสียง)
การประกอบพิธีศีลกำลัง (CCC ข้อ 1297-1301)

- - - 

วันที่ 151 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายและจารีตพิธีของศีลกำลัง (CCC ข้อ 1293-1296)
- - - 

วันที่ 150 (ฟังเสียง)
ศีลกำลังในแผนการแห่งความรอดพ้น (CCC ข้อ 1286-1292)

- - - 

วันที่ 149 (ฟังเสียง)
ศีลกำลัง (CCC ข้อ 1285)

- - - 

วันที่ 148 (ฟังเสียง)
รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1272-1274)

- - - 

วันที่ 147 (ฟังเสียง)
สายสัมพันธ์จากศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งเอกภาพของบรรดาคริสตชน (CCC ข้อ 1271)

- - - 

วันที่ 146 (ฟังเสียง)
รับศีลล้างบาปในพระศาสนจักร (CCC ข้อ 1267-1270)

- - - 

วันที่ 145 (ฟังเสียง)
ศีลล้างบาปและสิ่งสร้างใหม่ (CCC ข้อ 1265-1266)

- - - 
วันที่ 144 (ฟังเสียง)
พระหรรษทานของศีลล้างบาป เพื่อการอภัยบาป (CCC ข้อ 1262-1264)
- - - 

วันที่ 143 (ฟังเสียง)
ความจำเป็นของศีลล้างบาป (CCC ข้อ 1256-1261)

- - - 

วันที่ 142 (ฟังเสียง)
ใครรับศีลล้างบาปได้ (CCC ข้อ 1246-1255)

- - - 

วันที่ 141 (ฟังเสียง)
เสื้อขาว (CCC ข้อ 1243)

- - - 

วันที่ 140 (ฟังเสียง)
จารีตพิธีสำคัญที่สุดของศีลล้างบาป (CCC ข้อ 1239-1240)

- - - 

วันที่ 139 (ฟังเสียง)
น้ำศีลล้างบาป (CCC ข้อ 1238)

- - - 

วันที่ 138 (ฟังเสียง)
การเจิมน้ำมันคริสมา (CCC ข้อ 1237, 1241-1242)

- - - 

วันที่ 137 (ฟังเสียง)
การประกาศพระวาจาของพระเจ้า (CCC ข้อ 1236)

- - - 

วันที่ 136 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายกางเขน (CCC ข้อ 1234-1235)

- - - 

วันที่ 135 (ฟังเสียง)
กลายเป็นคริสตชนใหม่ (CCC ข้อ 1229-1233)

- - - 

วันที่ 134 (ฟังเสียง)
การสวมพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1227-1228)

- - - 

วันที่ 133 (ฟังเสียง)
ศีลล้างบาปในพระศาสนจักร (CCC ข้อ 1226)

- - - 

วันที่ 132 (ฟังเสียง)
พิธีล้างของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1223-1225)

- - - 

วันที่ 131 (ฟังเสียง)
ศีลล้างบาปในพระคัมภีร์ (CCC ข้อ 1217-1222)

- - - 

วันที่ 130 (ฟังเสียง)
ศีลล้างบาปคืออะไร (CCC ข้อ 1214-1216)

- - - 

วันที่ 129 (ฟังเสียง)
ศีลล้างบาป ทางเข้าสู่ความเชื่อ (CCC ข้อ 1213)

- - - 

วันที่ 128 (ฟังเสียง)
ศีลของการรับเข้าเป็นคริสตชน (CCC ข้อ 1212)

- - - 

วันที่ 127 (ฟังเสียง)
ธรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ (CCC ข้อ 1200-1206)

- - - 

วันที่ 126 (ฟังเสียง)
ต้องประกอบพิธีกรรมที่ไหน (CCC ข้อ 1179-1186)

- - - 

วันที่ 125 (ฟังเสียง)
พิธีกรรมทำวัตร (CCC ข้อ 1174-1178)

- - - 

วันที่ 124 (ฟังเสียง)
การฉลองบรรดานักบุญในปีพิธีกรรม (CCC ข้อ 1172-1173)

- - - 

วันที่ 123 (ฟังเสียง)
ปีพิธีกรรม (CCC ข้อ 1168-1171)

- - - 

วันที่ 122 (ฟังเสียง)
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า (CCC ข้อ 1166-1167)

- - - 

วันที่ 121 (ฟังเสียง)
เทศกาลทางพิธีกรรม (CCC ข้อ 1163-1165)

- - - 

วันที่ 120 (ฟังเสียง)
รูปภาพศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 1159-1162)

- - - 

วันที่ 119 (ฟังเสียง)
การขับร้องและดนตรี (CCC ข้อ 1156-1158)

- - - 

วันที่ 118 (ฟังเสียง)
ถ้อยคำและการกระทำ (CCC ข้อ 1153-1155)

- - - 

วันที่ 117 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายที่พระคริสตเจ้าทรงรับมา (CCC ข้อ 1151-1152)

- - - 

วันที่ 116 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ (CCC ข้อ 1145-1150)

- - - 

วันที่ 115 (ฟังเสียง)
ผู้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 1140-1144)

- - - 

วันที่ 114 (ฟังเสียง)
ผู้ประกอบพิธีกรรมในสวรรค์ (CCC ข้อ 1136-1139)

- - - 

วันที่ 113 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตนิรันดร (CCC ข้อ 1130)

- - - 

วันที่ 112 (ฟังเสียง)
พระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 1129)

- - - 

วันที่ 111 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดพ้น (CCC ข้อ 1127-1128)

- - - 

วันที่ 110 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชื่อ (CCC ข้อ 1122-1126)

- - - 

วันที่ 109 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 1117-1121)

- - - 

วันที่ 108 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1114-1116)

- - - 

วันที่ 107 (ฟังเสียง)
ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 1113)

- - - 

วันที่ 106 (ฟังเสียง)
พระจิตเจ้าทรงทำให้พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าเป็นปัจจุบัน (CCC ข้อ 1104-1109)

- - -

วันที่ 105 (ฟังเสียง)
พระจิตเจ้าและพระศาสนจักรในพิธีกรรม (CCC ข้อ 1091-1103)

- - -

วันที่ 104 (ฟังเสียง)
มีส่วนร่วมกับพิธีกรรมในสวรรค์ (CCC ข้อ 1090)

- - -

วันที่ 103 (ฟังเสียง)
บทบาทของพระคริสตเจ้าในพิธีกรรม (CCC ข้อ 1084-1089)

- - -

วันที่ 102 (ฟังเสียง)
การอวยพรเป็นการกระทำของพระเจ้าที่ประทานชีวิต (CCC ข้อ 1078-1083) 

- - -

วันที่ 101 (ฟังเสียง)
พระบิดา บ่อเกิดและจุดหมายของพิธีกรรม (CCC ข้อ 1077)

- - -

วันที่ 100 (ฟังเสียง)
ระเบียบการเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 1076)

- - -

วันที่ 99 (ฟังเสียง)
การสอนคำสอนและพิธีกรรม (CCC ข้อ 1074-1075)

- - -

วันที่ 98 (ฟังเสียง)
การอธิษฐานภาวนาและพิธีกรรม (CCC ข้อ 1073) 

- - - 

วันที่ 97 (ฟังเสียง)
พิธีกรรมในฐานะที่เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต (CCC ข้อ 1071-1072)

- - - 

วันที่ 96 (ฟังเสียง)
คำว่า พิธีกรรม หมายความว่าอย่างไร (CCC ข้อ 1069-1070)

- - -

วันที่ 95 (ฟังเสียง)
พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1068)

- - -

วันที่ 94 (ฟังเสียง)
พิธีกรรมเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกปัสกา (CCC ข้อ 1067)

- - -

วันที่ 93 (ฟังเสียง)
ทำไมต้องมีพิธีกรรม (CCC ข้อ 1066)

- - -

วันที่ 92 (ฟังเสียง)
“อาแมน” หมายความว่าอย่างไร (CCC ข้อ 1061-1065)

- - -

วันที่ 91 (ฟังเสียง)
เราสามารถปฏิเสธพระเจ้าที่เราได้เลือกโดยอิสระเสรีได้ (CCC ข้อ 1033-1041)

- - -

วันที่ 90 (ฟังเสียง)
หลังความตาย เราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ (CCC ข้อ 1030-1031)

- - -

วันที่ 89 (ฟังเสียง)
มีชีวิตในสวรรค์ก็คือ อยู่กับพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 1023-1029)

- - -

วันที่ 88 (ฟังเสียง)
พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรแก่เรา (CCC ข้อ 1020-1022) 

- - - 

วันที่ 87 (ฟังเสียง)
เราจะกลับคืนชีพจากความตายในวันสุดท้าย (CCC ข้อ 992-1004)

- - - 

วันที่ 86 (ฟังเสียง)
เราจะกลับคืนชีพจากความตาย ทั้งร่างกายและวิญญาณ (CCC ข้อ 990)

- - -

วันที่ 85 (ฟังเสียง)
เราได้รับการอภัยบาปโดยทางศีลล้างบาปและศีลอภัยบาป (CCC ข้อ 976-980)

- - -

วันที่ 84 (ฟังเสียง)
‘เราเชื่อว่า พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เอวาคนใหม่และมารดาของพระศาสนจักร ยังคงทำหน้าที่มารดาของพระนางต่อไปในสวรรค์สำหรับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า’ (สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6)

- - -

วันที่ 83 (ฟังเสียง)
เราร่วมอยู่ในความสัมพันธ์ของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 946-953)

- - -

วันที่ 82 (ฟังเสียง)
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 813-829)

- - -

วันที่ 81 (ฟังเสียง)
เราคือพระศาสนจักร เป็นประชากรของพระเจ้า (CCC ข้อ 781-801)

- - -

วันที่ 80 (ฟังเสียง)
พระจิตเจ้าประทานพระหรรษทานเพื่อเตรียมพระนางมารีย์ (CCC ข้อ 721-726)

- - -

วันที่ 79 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้ามาในวันเปนเตกอสเต (CCC ข้อ 727-732

- - -

วันที่ 78 (ฟังเสียง)
พระจิตเจ้าประทานพระหรรษทานเพื่อเตรียมพระนางมารีย์ (CCC ข้อ 721-726)

- - - 

วันที่ 77 (ฟังเสียง)
พระจิตเจ้าทรงตรัสผ่านทางบรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิม (CCC ข้อ 702-706)

- - - 

วันที่ 76 (ฟังเสียง)
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า (CCC ข้อ 683-690)

- - -

วันที่ 75 (ฟังเสียง)
การพิพากษาในวาระสุดท้าย (CCC ข้อ 678-679)

- - -

วันที่ 74 (ฟังเสียง)
การทดสอบพระศาสนจักรขั้นสุดท้าย (CCC ข้อ 675-677)

- - -

วันที่ 73 (ฟังเสียง)
เราเฉลิมฉลองการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสตเจ้า และรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ (CCC ข้อ 668-674)

- - -

วันที่ 72 (ฟังเสียง)
การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าหมายความว่าอย่างไร (CCC ข้อ 659-667)

- - -

วันที่ 71 (ฟังเสียง)
อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า เราจึงได้รับการอภัยบาป ความชอบธรรม และชีวิตใหม่ (CCC ข้อ 651-655)

- - -

วันที่ 70 (ฟังเสียง)
เครื่องหมายมากมายเป็นพยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า (CCC ข้อ 639-644)

- - -

วันที่ 69 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแดนมรณะเพื่อช่วยบรรดาจิตวิญญาณที่ถูกกักขังให้เป็นอิสระ (CCC ข้อ 632-637)

- - -

วันที่ 68 (ฟังเสียง)
การถวายบูชาของพระคริสตเจ้านำผลใดมาสู่เรา (CCC ข้อ 613-618)

- - - 

วันที่ 67 (ฟังเสียง)
ในสวนเกทเสมนี พระเยซูเจ้าทรงรับถ้วยแห่งความรอดพ้น (CCC ข้อ 612)

- - - 

วันที่ 66 (ฟังเสียง)
ตั้งแต่แรกเริ่ม กางเขนคือหัวใจของแผนการที่ช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้า (CCC ข้อ 599-611)

- - -

วันที่ 65 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าทรงเป็นความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติ (CCC ข้อ 577-591)

- - -

วันที่ 64 (ฟังเสียง)
พระธรรมล้ำลึกปัสกา คือข่าวดี (CCC ข้อ 571)

- - -

วันที่ 63 (ฟังเสียง)
การทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง (CCC ข้อ 554)

- - -

วันที่ 62 (ฟังเสียง)
ทุกคนถูกเรียกให้เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า (CCC ข้อ 541)

- - -

วันที่ 61 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลอง (CCC ข้อ 538)

- - -

วันที่ 60 (ฟังเสียง)
ในการทรงรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าทรงยอมรับและเริ่มพันธกิจของพระองค์ในฐานะผู้รับใช้และผู้รับทรมานของพระเจ้า (CCC ข้อ 536)

- - -

วันที่ 59 (ฟังเสียง)
ตลอดพระชนมชีพทั้งหมดของพระคริสตเจ้าเป็นทั้งพระธรรมล้ำลึกและการเปิดเผยของพระเจ้า (CCC ข้อ 561)

- - -

วันที่ 58 (ฟังเสียง)
พิธีกรรมของพระศาสนจักรเฉลิมฉลองพระนางมารีย์ว่าทรงเป็นพรหมจารีเสมอ (CCC ข้อ 499)

- - -

วันที่ 57 (ฟังเสียง)
พระบิดาทรงอวยพระนางมารีย์มากกว่าบุคคลอื่นใด (CCC ข้อ 492)

- - -

วันที่ 56 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ และเป็นหนึ่งในพระตรีเอกภาพ (CCC ข้อ 468)

- - -

วันที่ 55 (ฟังเสียง)
พระศาสนจักรประกาศยืนยันว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ (CCC ข้อ 469)

- - -

วันที่ 54 (ฟังเสียง)
การรับสภาพมนุษย์ของพระวจนาตถ์ส่องสว่างธรรมล้ำลึกของมนุษยชาติ (CCC ข้อ 456-463)

- - -

วันที่ 53 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า (CCC ข้อ 441-445) 

- - -

วันที่ 52 (ฟังเสียง)
พระเยซูเจ้าคือพระคริสตเจ้า ผู้รับเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้า (CCC ข้อ 436)

- - -

วันที่ 51 (ฟังเสียง)
ข่าวดีก็คือ พระบุคคลหนึ่ง พระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ (CCC ข้อ 426) 

- - -

วันที่ 50 (ฟังเสียง)
พระเจ้าไม่ทรงทิ้งเราไว้ในอำนาจของความตาย (CCC ข้อ 410-412) 

- - -

วันที่ 49 (ฟังเสียง)
สภาพน่าเศร้าของโลก... ทำให้ชีวิตมนุษย์กลายเป็นการต่อสู้ (CCC ข้อ 405-409) 

- - -

วันที่ 48 (ฟังเสียง)
เรามีส่วนร่วมกับบาปของอาดัม (CCC ข้อ 404) 

- - -

วันที่ 47 (ฟังเสียง)
บาปของอาดัม (CCC ข้อ 396-403) 

- - -

วันที่ 46 (ฟังเสียง)
ทูตสวรรค์ตกในบาป (CCC ข้อ 391-395) 

- - -

วันที่ 45 (ฟังเสียง)
โศกนาฏกรรมแห่งการตกในบาป (CCC ข้อ 379, 385-389) 

- - -

วันที่ 44 (ฟังเสียง)
สภาพแห่งความชอบธรรมดั้งเดิมของเราในสวรรค์ก่อนการตกในบาป (CCC ข้อ 374-379) 

- - -

วันที่ 43 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิง และทรงประสงค์ให้พวกเขาอยู่เพื่อกันและกัน (CCC ข้อ 369-373) 

- - -

วันที่ 42 (ฟังเสียง)
เราถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า และประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณ (CCC ข้อ 362-368) 

- - -

วันที่ 41 (ฟังเสียง)
เราถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า (CCC ข้อ 355-359) 

- - -

วันที่ 40 (ฟังเสียง)
ความสัมพันธ์ระหว่างการเนรมิตสร้างและภารกิจแห่งการไถ่กู้ (CCC ข้อ 345-349) 

- - -

วันที่ 39 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งที่มีความเป็นอยู่ (CCC ข้อ 337-344) 

- - -

วันที่ 38 (ฟังเสียง)
บรรดาทูตสวรรค์ในชีวิตของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 328-336) 

- - -

วันที่ 37 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงเนรมิตฟ้าและแผ่นดิน (CCC ข้อ 325-327)

- - -

วันที่ 36 (ฟังเสียง)
ปัญหาเรื่องความชั่วร้าย (CCC ข้อ 309-314) 

- - -

วันที่ 35 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงทำตามที่ทรงวางแผนไว้ - พระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า (CCC ข้อ 302-308) 

- - -

วันที่ 34 (ฟังเสียง)

II. พระเจ้าทรงเปิดเผยว่า ทรงเป็นพระตรีเอกภาพ
- พระบุตรทรงเปิดเผยพระบิดาให้เรารู้จัก (CCC 238-242)

- - -

วันที่ 33 (ฟังเสียง)
จากคุณลักษณะทั้งมวลของพระเจ้า บทยืนยันความเชื่อกล่าวถึงเพียงพระสรรพานุภาพของพระองค์เท่านั้น (CCC ข้อ 268-289)

- - -

วันที่ 32 (ฟังเสียง)
การเนรมิตสร้างและความรอดพ้นเป็นช่วงเวลาแห่งพระภารกิจชองทั้งสามพระบุคคลของพระเจ้า (CCC ข้อ 249-260)

- - -

วันที่ 31 (ฟังเสียง)
การเปิดเผยของพระตรีเอกภาพดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในกาลเวลา (CCC ข้อ 238-248)

- - -

วันที่ 30 (ฟังเสียง)
พระตรีเอกภาพเป็นพระธรรมล้ำลึกศูนย์กลางของความเชื่อของเรา (CCC ข้อ 261, 232-237)

- - -

วันที่ 29 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงเป็นความรักนิรันดร์ (CCC ข้อ 214-221)

- - -

วันที่ 28 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่ชาวอิสราเอลอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยพระนามต่างๆ (CCC ข้อ 203-213)

- - -

วันที่ 27 (ฟังเสียง)
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว (CCC ข้อ 198-202) 

- - -

วันที่ 26 (ฟังเสียง)
การยืนยันความเชื่อคริสตชน - สูตรยืนยันความเชื่อ (CCC ข้อ 185-197) 

- - -

วันที่ 25 (ฟังเสียง)
ความเชื่อคือความแน่นอนยิ่งกว่าความรู้ทั้งสิ้นของมนุษย์ (CCC ข้อ 158-159) 

- - -

วันที่ 24 (ฟังเสียง)
ความเชื่อเป็นของประทานจากพระเจ้า และยังเป็นการกระทำแท้ของมนุษย์ด้วย (CCC ข้อ 153-165)

- - -

วันที่ 23 (ฟังเสียง)
II. “ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด” (2 ทธ 1 : 12)
- เชื่อในพระเจ้าเท่านั้น (CCC 150)
- เชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า (CCC 151)
- เชื่อในพระจิตเจ้า (CCC 152)
III. คุณสมบัติของความเชื่อ
- ความเชื่อเป็นพระหรรษทานประการหนึ่ง (CCC 153)
- ความเชื่อเป็นการกระทำอย่างมนุษย์ (Human act) (CCC 154-155)

- - -

วันที่ 22 (ฟังเสียง)
บทที่สาม
- มนุษย์ตอบสนองพระเจ้า (CCC 142-143)
I. การยอมรับความเชื่อ (CCC 144)
- อับราฮัม - “บิดาของทุกคนผู้มีความเชื่อ” (CCC 145-147)
- พระแม่มารีย์ - “ผู้เป็นสุขที่เชื่อ” (CCC 148-149)

- - -

วันที่ 21 (ฟังเสียง)
- เอกภาพของพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ (CCC 128-130)
V. พระคัมภีร์ในชีวิตของพระศาสนจักร (CCC 131-133)
- สรุป (CCC 134-141)

- - - 

วันที่ 20 (ฟังเสียง)
พระคัมภีร์ในชีวิตของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 131-133) 

- - -

วันที่ 19 (ฟังเสียง)
พันธสัญญาเดิมเปี่ยมไปด้วยพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 120)

- - -

วันที่ 18 (ฟังเสียง)
เราต้องอ่านและเข้าใจพระคัมภีร์อาศัยพระจิตเจ้าองค์เดียวกันกับที่ทรงดลใจให้เขียน (CCC ข้อ 109-119)

- - -

วันที่ 17 (ฟังเสียง)
ในพระคัมภีร์ พระบิดาตรัสด้วยความรักกับบรรดาบุตรของพระองค์ (CCC ข้อ 104-108)

- - - 

วันที่ 16 (ฟังเสียง)
อาศัยถ้อยคำทั้งหมดในพระคัมภีร์ พระเจ้าตรัสเพียงพระวาจาเดียวเท่านั้น ได้แก่ “พระวจนาตถ์” (CCC ข้อ 101-104)

- - - 

วันที่ 15 (ฟังเสียง)
- อำนาจสอนของพระศาสนจักร (Magisterium Ecclesiae) (CCC 85-87)
- ข้อคำสอนเกี่ยวกับความเชื่อ (CCC 88-90)
- ความสำนึกเหนือธรรมชาติถึงความเชื่อ (CCC 91-93)

- - - 

วันที่ 14 (ฟังเสียง)
II. ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมประเพณีกับพระคัมภีร์
มีบ่อเกิดเดียวร่วมกัน... (CCC 80)
- มีวิธีการถ่ายทอดต่างกันสองแบบ (CCC 81-82)
- ธรรมประเพณีจากบรรดาอัครสาวกและธรรมประเพณีของพระศาสนจักร
(CCC 83)
III. การอธิบายความหมายของคลังความเชื่อ
- คลังความเชื่อที่พระศาสนจักรทั้งหมดได้รับฝากไว้ (CCC 84)

- - - 

วันที่ 13 (ฟังเสียง)
“พระคัมภีร์และธรรมประเพณี ทำให้พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าอยู่ในพระศาสนจักรและบังเกิดผล” (CCC 80-82)

- - - 

วันที่ 12 (ฟังเสียง)
III. พระคริสต์เยซูทรงเป็น “คนกลางและความสมบูรณ์ของการเปิดเผยทั้งหมด”

พระเจ้าตรัสทุกสิ่งทุกอย่างในพระวจนาตถ์ของพระองค์ (CCC 65)
- จะไม่มีการเปิดเผยอะไรอื่นจากพระเจ้าอีกต่อไป (CCC 66-67)
- สรุป (CCC 68-73)

- - - 

วันที่ 11 (ฟังเสียง)
พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัม (CCC 59-61)
พระเจ้าทรงก่อตั้งอิสราเอลเป็นประชากรของพระองค์ (CCC 62-64)

- - - 

วันที่ 10 (ฟังเสียง)

บทที่สอง พระเจ้าทรงพบกับมนุษย์
(CCC 50)
ตอนที่ 1 การเปิดเผยความจริงของพระเจ้า
I. พระเจ้าทรงเปิดเผย “แผนการแสดงพระทัยดี” ของพระองค์ (CCC 51-53)
II. ขั้นตอนต่างๆ ของการเปิดเผย
พระเจ้าทรงแสดงพระองค์ให้มนุษย์รู้จักตั้งแต่แรกเริ่ม (CCC 54-55)
พันธสัญญากับโนอาห์ (CCC 56-58)

- - - 

วันที่ 9 (ฟังเสียง)

สรุป (CCC 44-49)

- - - 

วันที่ 8 (ฟังเสียง)

IV. เราจะต้องพูดเรื่องพระเจ้าอย่างไร (CCC 39-43)
IV. เราจะต้องพูดเรื่องพระเจ้าอย่างไร

- - - 

วันที่ 7 (ฟังเสียง)

III. ความรู้จักพระเจ้าตามที่พระศาสนจักรสั่งสอน (CCC 36-38)

III. ความรู้จักพระเจ้าตามที่พระศาสนจักรสั่งสอน

- - - 

วันที่ 6 (ฟังเสียง)

II. หนทางที่ช่วยให้รู้จักพระเจ้าได้ (CCC 31-35)
II. หนทางที่ช่วยให้รู้จักพระเจ้าได้

- - - 

วันที่ 5 (ฟังเสียง)

(CCC 26) บทที่หนึ่ง มนุษย์ “เข้าใจ” พระเจ้าได้ - I. ความปรารถนาที่จะพบพระเจ้า (CCC 27-30)

- - - 

วันที่ 4 (ฟังเสียง)

V. คำแนะนำทางปฏิบัติในการใช้หนังสือคำสอนฉบับนี้ (CCC 18-22)
IV. การปรับตัวที่จำเป็น (CCC 23-24)
ความรักต้องอยู่เหนือทุกสิ่ง (CCC 25)

- - - 

วันที่ 3 (ฟังเสียง)

IV. โครงสร้างของหนังสือคำสอนฉบับนี้ (CCC 13)
ภาคที่หนึ่ง – การประกาศยืนยันความเชื่อ (CCC 14)
ภาคที่สอง – ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชื่อ (CCC 15)
ภาคที่สาม – การดำเนินชีวิตตามความเชื่อ (CCC 16)
ภาคที่สี่ – การอธิษฐานภาวนาในชีวิตที่สะท้อนความเชื่อ (CCC 17)

- - - 

วันที่ 2 (ฟังเสียง)

(CCC 7-10)
III. จุดประสงค์ของหนังสือคำสอนฉบับนี้และผู้ที่หนังสือนี้มุ่งถึง (CCC 11-12)

- - - 

วันที่ 1 (ฟังเสียง)
อารัมภบท
I. ชีวิตของมนุษย์คือ การรู้จักพระเจ้าและรักพระองค์ (CCC 1-3)
II. การถ่ายทอดความเชื่อ - การสอนคำสอน (CCC 4-6)

- - - 

คัดลอกLinkเพื่อแชร์: https://bit.ly/3lHKTeT


Fr CECT

Poster240666

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png0.png8.png1.png7.png2.png3.png
วันนี้15
เมื่อวานนี้5829
อาทิตย์นี้14303
เดือนนี้23653
รวม5081723

Who Is Online

2
Online

วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2566 00:14